Fin­ner og gjel­ler

Finansavisen - Motor - - QUIZ -

100 me­ter. Det er ikke Ole Brum som har fått på­legg om å gå opp gren­se­ne, men der­imot av­stan­den Mcla­ren Sen­na bru­ker på å re­du­se­re has­tig­he­ten fra 200 til null km/t. Etter å ha fått opp­le­ve en nok­så kon­tant inn­brem­sing i en Fer­ra­ri 812 Su­per­fast sam­men med Olav Med­hus, kan det be­vit­nes at det er en sel­som opp­le­vel­se å kjen­ne vek­ten av dine egne øyne.

Mcla­ren har gjort det til sin mi­sjon å se om de fy­sis­ke lo­ver egent­lig er så ubøye­li­ge som det på­stås. Bi­len vei­er i ut­gangs­punk­tet bare 1.198 kg, men alle luft­inn­tak, fin­ner og gjel­ler sty­rer luft­strøm­men slik at det ge­ne­re­res 800 kg mark­trykk ved 250 km/t. Bi­len re­du­se­rer ef­fek­ten av spoi­le­ren i høy has­tig­het, for å ikke over­be­las­te hjul­opp­heng og fja­e­rin­ger. Mo­to­ren er den etter hvert vel­kjen­te 4,0-li­ters V8-eren med dob­le tur­boer, som skal le­ve­re 800 HK og 800 Nm. Mcla­ren opp­gir at fra 0 til 100 km/t er unna­gjort på 2,8 se­kun­der, og at fra 0 til 200 km/t ikke skal ta mer enn 6,8 se­kun­der. Iføl­ge Mcla­ren er det ikke noe po­eng i ut­ford­re Bu­gat­ti Chi­ron, og topp­far­ten på 340 km/t bur­de hol­de len­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.