Seat Tar­ra­co

BARCELONA, SPANIA: Seat pre­sen­te­rer en over­ras­ken­de god SUV. Det er bare to ve­sent­li­ge mang­ler på Tar­ra­co, et for­hand­ler­nett­verk og en led­ning.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: RAGNVALD JO­HAN­SEN [email protected]

Sje­fen for kjøre­tøys­ut­vik­ling ved Seat tek­nis­ke sen­ter And­rew She­perd, har job­bet hos Seat i over 20 år. – Den fra­sen om at du får spansk spen­ning med tysk in­ge­ni­ør­kunst har blitt ut­da­tert. Seat har ut­vik­let seg enormt de sis­te 5-6 åre­ne. Det er man­ge som har min­ner om en lei­e­bil de kjør­te på en gresk øy, men vi er ikke der len­ger nå. Tar­ra­co de­ler platt­form med and­re VAG mo­del­ler, det er in­gen hem­me­lig­het. Men vi fø­ler at vi vir­ke­lig har skapt et unikt pro­dukt. Tar­ra­co er det nye flagg­ski­pet til Seat, sier She­perd. Han kjen­ner til at Nor­ge er langt frem­me i å elek­tri­fi­se­re bil­par­ken, men blir over­ras­ket over at nes­ten halv­par­ten av alle ny­bil­salg for året var med led­ning.

– Tar­ra­co kom­mer som lad­bar hy­brid tid­lig 2020, sier She­perd. Frem til da blir det de vel­kjen­te ben­sin- og die­sel­mo­to­re­ne som må dra las­set.

Selv­sik­ker

De­sig­net er vel­lyk­ket. Pro­por­sjo­ne­ne og de mar­ker­te hjul­bu­ene lev­ner in­gen tvil om at bi­len sit­ter på Suv-platt­for­men Vol­ks­wa­gen kal­ler MQB-A, som også be­nyt­tes til å byg­ge Vol­ks­wa­gen Ti­guan og Sko­da Ko­diaq. Den er nok­så lik sine søs­ken i stør­rel­se, men Seat har fak­tisk klart å gjø­re lin­je­ne litt mer selv­sik­re og bas­tan­te. Det er over­ras­ken­de å opp­le­ve at or­det «Pre­mi­um» duk­ker opp i knol­len, når bi­le­ne blir pre­sen­tert. Det er noe ved den blan­ke gril­len som min­ner om frans­ke kon­kur­ren­ter, uten at det trek­ker ned. Seat Tar­ra­co kom­mer med fem el­ler syv se­ter, etter be­hov og bud­sjett. På syv­se­te­ren lig­ger sete­ryg­ge­ne ned­felt i gul­vet i ba­ga­sje­rom­met. De pas­ser fint når du skal ha med et par eks­t­ra spil­le­re fra det lo­ka­le fot­balla­get til bar­na. For­se­te­ne er godt ut­for­met, og gir god støt­te. De mang­ler den ut­trekk­ba­re pu­ten for kne­ha­se­ne som er så kjaer­kom­men hos de tys­ke pre­mi­um-mer­ke­ne, men det er li­ke­vel be­ha­ge­lig å til­brin­ge noen mil på mo­tor­vei­en.

Ma­ser litt

Det er kø ut av Barcelona, og den adap­ti­ve crui­se-kon­trol­len brem­ser ned og gas­ser på med myke be­ve­gel­ser. Fi­l­as­sis­ten­ten fun­ge­rer bed­re enn de fles­te, men er ikke helt på høy­de med gull­rek­ka. Den har også en tendens til å mase litt om at du skal hol­de i rat­tet, selv om det er nett­opp det du gjør. Ved ett til­fel­le ak­ti­ve­res nød­brems-sys­te­met på grunn av en forbi­kjø­ring. Det er ube­ha­ge­lig å kjen­ne brem­se­ne hog­ge inn på mo­tor­vei­en med en skarp alarm fra dash­bor­det, når det ikke er noen åpen­ba­re hind­rin­ger. Hel­dig­vis skjøn­ner bi­len at den var litt his­sig på grø­ten, og fer­den fort­set­ter uten å få en trai­ler gjen­nom bak­ruta. Etter litt fik­ling med inn­stil­lin­ge­ne, pa­rer te­le­fo­nen seg med den sto­re skjer­men via blueto­oth. Mick Jag­ger og Keith Richards vren­ger stemme­bånd og gi­ta­rer gjen­nom høyt­ta­le­re mer­ket med en «b». Pr-an­svar­lig for Seat, Mor­ten Moum, sit­ter i bak­se­tet, og kan for­tel­le at det ikke er et an­legg fra «Bur­mes­ter», men der­imot «Beats by Dr. Dre». Det fun­ge­rer helt greit for en tur opp i fjel­let, og som Mick syn­ger – It’s on­ly rock’n roll.

Selv­rea­li­se­ring

Vel frem­me på en spansk ås, ven­ter det mat og off­road. Seat har sto­re ban­ne­re og pla­ka­ter med bil­der av sur­fen­de 50-årin­ger og slag­ord om å ald­ri bli gam­mel. Det er ty­de­lig at du kom­mer til å ut­fol­de din ind­re Lars Mon­sen ved å kjø­pe ny bil. Selv­rea­li­se­ring kan tid­vis by på brat­te mot­bak­ker, og Seat har der­for rig­get til en off­road-løy­pe med stil­las og ru­pa­nel. På midt­kon­sol­len er det en kon­troll til å skru på, og der vel­ges off­road-pro­gram­met. Bi­len har kon­ven­sjo­nell fja­e­ring, så den løf­ter ikke på seg, men dis­play­ene for­sik­rer deg at den er sterk i trua.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.