Svensk Mc-sam­ling sel­ges

Har du ikke va­ert på den fan­tas­tis­ke MC Col­lection uten­for Stock­holm er det for sent nå. Største­de­len av sam­lin­gen skal auk­sjo­ne­res i Las Ve­gas.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD [email protected]

Fre­dag 25. ja­nu­ar går en av ver­dens fi­nes­te mo­tor­syk­kel­sam­lin­ger un­der ham­me­ren på Me­cums gi­gant­auk­sjon i Las Ve­gas, og den er svensk.

Livs­verk

I mer enn 60 år har en­tu­si­as­ten Chris­ter Chris­tens­son i Stock­holm sam­let og res­tau­rert ikke mind­re enn 400 mo­tor­syk­ler fra en 1894 Hilde­brand & Wolf­mül­ler til mo­der­ne to­hjul­in­ger fra alle de ve­sent­ligs­te og mest sjeld­ne pro­du­sen­te­ne.

For ti år si­den åp­net han et nytt, unikt Mc-mu­se­um til sam­lin­gen uten­for Stock­holm med plass til over 100 av syk­le­ne som var av ver­dens­klas­se. Blant de mest sjeld­ne var en 1905 In­di­an Ca­mel­back, en 1914 Fly­ing Mer­kel V-twin og en 1917 Po­pe Mo­del T-17, til en 1978 Du­ca­ti NCR Ra­cer, en 1968 Munch 4TT Mam­moth og en 1939 Crock­er Big Tank. De som vet hva det­te er, vet også hvor sjeld­ne de er.

Unik mu­lig­het

Chris­tens­son had­de ikke plan­lagt å sel­ge sam­lin­gen. Men da mu­lig­he­ten til å bo på Tidö Slott fra 1625 bød seg, ble det for fris­ten­de, sam­ti­dig som det krev­des en «viss» om­dis­po­ne­ring av sam­lin­gen til lik­vi­der.

Det be­tyr blant an­net at hele 238 av de mest sjeld­ne og ver­di­ful­le mo­tor­syk­le­ne er sendt over til Me­cum-auk­sjo­nen i Las Ve­gas.

LUKKET: MC Col­lection uten­for Stock­holm var et av ver­dens fi­nes­te mo­tor­syk­kel­mu­se­er, og nå skal de mest ver­di­ful­le av syk­le­ne, som den­ne Brough Su­perior, sel­ges i Las Ve­gas.

AME­RI­KANS­KE PERLER: Tid­li­ge Har­ley-da­vid­son mo­tor­syk­ler er etter­trak­tet var i USA og res­ten av ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.