An­ner­le­des Aventa­dor

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD MO­[email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Har du lyst på en Lam­borg­hi­ni Aventa­dor med en li­ten tvist har du mu­lig­he­ten nå. Ken Okuy­a­ma skal nem­lig sel­ge sin Ko­de 0.

Ken Okuy­a­ma? Hvem er det, sier du kan­skje, og du er nep­pe ale­ne. Den ja­pans­ke bil­de­sig­ne­ren har ikke satt så dype spor at han er blitt alle­manns­eie, selv i en­tu­si­ast­kret­ser. Men nes­ten alle kjen­ner til Fer­ra­ri En­zo, og Ken Okuy­a­ma var man­nen som pen­net de lin­je­ne.

Le­gen­da­risk de­sig­ner

Ikke hvem som helst som står bak Aventa­do­ren med navn «Ko­de 0» med and­re ord. Et­ter å ha ut­dan­net seg ved Art Cen­ter Col­le­ge of De­sign i Pa­sade­na i Ca­li­for­nia, ble han de­sign­pro­fes­sor hjem­me i Ja­pan før han flyt­tet til­ba­ke til Ca­li­for­nia og job­bet på col­le­get en pe­rio­de inn­til han be­gyn­te med kon­sept­bil­de­sign for GM.

Han had­de også en fin­ger med i spil­let da Por­sche de­sig­net 996 og Box­ter, men det er pe­rio­den i Pinin­fa­ri­na han er mest kjent for. En­zo var selv­sagt høyde­punk­tet for man­ge der, men han le­det også ar­bei­det med 599 GTB Fiora­no, Fer­ra­ri 612 Scag­liet­ti, Ma­se­ra­ti Bird­ca­ge 75th og Ma­se­ra­ti Quat­tro­por­te, før han star­tet sitt eget de­sign­byrå hjem­me i Ja­pan.

Spe­sial­bygg

Ved si­den av å de­sig­ne bril­ler og klok­ker har Okuy­a­ma tatt opp bil­de­sign igjen, med noen små se­ri­er av of­test mi­ni­ma­lis­tis­ke sports­bi­ler det sis­te ti­året.

Et par hund­re ek­semp­la­rer av K.O. 7 Spi­der kom ut i 2008 til 2010, og i 2016 kom Fer­ra­ri 599-ba­ser­te Ko­de 57 som skul­le bygges i fem ek­semp­la­rer. Om det noen gang ble bygd fle­re enn proto­ty­pen er usik­kert, men den er i hvert fall til salgs gjen­nom Clas­sic Dri­ver.

Ko­de 0 er enda mer eks­klu­siv, da den bare er bygd i det­te ene ek­semp­la­ret, som nå er til salgs. Den er ba­sert på Lam­borg­hi­ni Aventa­dor, og all tek­no­lo­gi­en er be­holdt, mens lin­je­ne er mo­di­fi­sert en smu­le.

Bi­len har knapt va­ert kjørt, med kun 1.368 mi­les på me­te­ret.

AVENTA­DOR I FORKLEDNING: Du ser kon­tu­re­ne av Lam­borg­hi­ni Aventa­dor, sam­ti­dig som Okuy­a­ma har satt sitt ty­de­li­ge preg de fles­te ele­men­ter som lyk­ter og ek­sos.

SKARP: Okuy­a­ma er fa­sci­nert av 1970-tal­lets eks­tre­me ki­le­de­sign, og han har Aventa­dor-de­sig­nen enda et steg.

LAMBO-DØ­RER: Sel­ve tek­nik­ken og struk­tu­ren til Aventa­dor er be­holdt in­takt, så du får med de ka­rak­te­ris­tis­ke dø­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.