Elek­trisk ny­kom­mer

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

NIO be­gyn­ner å frem­stå som en av de mest in­ter­es­san­te av de nye el­bil­pro­du­sen­te­ne i Ki­na. Ikke len­ge et­ter at de lan­ser­te sin førs­te SUV ES8 var de klar med en litt mind­re mo­dell, ES6, rett før jul. Sam­ti­dig kun­ne de rap­por­te­re at de had­de le­vert rundt 10.000 ek­semp­la­rer av sin førs­te mo­dell, så det er ty­de­lig at det­te er en pro­du­sent man skal ta på al­vor. Fore­lø­pig kon­sen­tre­res le­ve­rin­ge­ne til Ki­na, for å byg­ge opp ser­vice­in­fra­struk­tur.

FOTO: NIO

EURO­PE­ISK DE­SIGN: Som så man­ge ki­ne­sis­ke sel­ska­per, sat­ser NIO på euro­pe­is­ke de­sig­ne­re for sine bi­ler. Og det ser ikke galt ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.