Vok­sen pow­er-katt

Sun­re­ef vil byg­ge en yacht med to skrog som er 36,6 me­ter lang og 14,4 me­ter bred.

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT - PÅL SILBERG MO­[email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Kata­ma­ra­ner byr på man­ge for­de­ler og man­ge ulem­per. Små kata­ma­ra­ner har stor sa­long og tran­ge lu­ga­rer. Sto­re kata­ma­ra­ner tar stor plass. En nor­mal 36 me­ter lang yacht tren­ger åtte me­ter kai­plass. Sun­re­ef 120 Pow­er må ha dob­belt så stor plass før du kan bak­ke den til kai.

Åpen løs­ning

Kata­ma­ra­ner er hel­ler ikke opp­sikts­vek­ken­de ele­gan­te. Sun­re­ef har imid­ler­tid klar å gi 120-fo­te­ren et mo­der­ne, fu­tu­ris­tisk preg. Bau­gen minner om et norsk­bygd sup­ply­skip, sto­re glass­fla­ter strek­ker lin­je­ne ut og skanse­kled­nin­gen er er­stat­tet med stål­rek­ker.

Fa­ren for at du skal gå deg bort om­bord er ikke på­tren­gen­de. I styr­bord skrog er det tre rom­me­li­ge gjeste­lu­ga­rer. Mann­ska­pet ok­ku­pe­rer i sin hel­het ba­bord skrog. Sa­lon­gen er åpen og inn­re­det med sitte­grup­pe i til­knyt­ning til en Tv-skjerm på 110 tom­mer og spise­plass. Du kan gå ut i fri­luft via skyve­dører mot side­dek­ke­ne og ak­ter­dek­ket. Fra ak­ter­dek­ket er det trapp til sol­dek­ket. Den frem­re de­len på top­pen er skip­pe­rens do­me­ne. Han har fin over­sikt fra et rom­me­lig styre­hus og egen lu­gar.

Høy marsj­fart

Får du den størs­te lu­ga­ren om­bord, har du gi­gan­tisk seng, stor gar­de­ro­be, sitte­grup­pe, ar­beids­plass og bad. Fra den­ne lu­ga­ren er det ut­gang til en ter­ras­se på for­dek­ket. Vi vet ikke hva 120-fo­te­ren vil kos­te, men an­slår at den nok vil ha en ba­sis­pris på rundt 150 mil­lio­ner kro­ner. Lan­ge og relativt sma­le skrog vil gi den­ne yach­ten høy marsj­fart med lavt for­bruk av driv­stoff.

FOTO: SUN­RE­EF

HJEL­PER PÅ: Ly­se­ne gir Sun­re­ef 120 et fu­tu­ris­tisk preg. Vi tror yach­ten vil kom­me på cir­ka 150 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.