Platt­for­men er klar

Finansavisen - Motor - - TEST -

Ro­set­tis musk­ler er ba­sert på byggingen av kom­mer­si­el­le skip. De kan byg­ge bå­ter, men yach­ter er en ny ni­sje for det Ra­ven­na-ba­ser­te verf­tet. Platt­for­men til 85-me­te­ren er ut­vik­let sam­men med Rol­ls Royce. Der­for var det na­tur­lig å spe­si­fi­se­re pod-dre­ve­ne til Rol­ls Royce. De kob­les til MTU-MO­to­rer på 2.800 hes­ter. Det gir yach­ten en topp­fart på 20 knop. De­sig­ne­ren Tom­maso Spa­do­li­ni fore­slår å plas­se­re en «selv­for­synt», 123 kvad­rat­me­ter stor ei­er­lu­gar for­ut på topp­dek­ket og alle gjeste­lu­ga­re­ne på ho­ved­dek­ket.

ÉN MIL­LI­ARD KRO­NER: 85-me­te­ren får et vo­lum på nes­ten 3.000 tonn. Vil du ha vel­dig man­ge spe­si­el­le løs­nin­ger, gull og gli­ter, må du nok reg­ne med å be­ta­le snaut en mil­li­ard kro­ner for et ny­bygg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.