Ri­va mi­li­ta­er

Finansavisen - Motor - - TEST -

Verf­tet i An­co­na er så godt som fer­dig med sveise­ar­bei­det på en ny, 50 me­ter lang Ri­va. Går alt på skin­ner, blir det mu­lig å ta en titt på den størs­te Ri­va­en til nå i sep­tem­ber 2019. Ri­va 50M får et vo­lum ak­ku­rat i un­der­kant av 500 tonn. Yach­ten blir le­vert med drøyt 2.600 hes­ter. Topp­far­ten vil lig­ge på 15 knop. Sto­re tan­ker gir yach­ten trans­at­lan­tisk rekke­vid­de.

Stør­rel­sen er po­pu­la­er. Ri­va vil få det tøft. De ut­ford­rer sto­re, etab­ler­te verft som San­lo­ren­zo, He­e­sen og Be­net­ti og ni­sje­verft som Couach, Man­gus­ta og Vicem. Bik­ker Ri­va-pri­sen 300 mil­lio­ner kro­ner blir det tungt å sel­ge fle­re 50-me­te­re tror vi.

Det er ra­dar­pa­ret Mauro Miche­li og Sergio Be­ret­ta som har de­sig­net eks­te­ri­ø­ret. Val­get falt på sva­ert stren­ge og ret­te lin­jer. Det er med på å gi yach­ten et mi­li­ta­ert preg. Lin­je­ne er har­mo­nis­ke. Miche­li og Be­ret­ta har klart det kunst­styk­ke det er å in­te­gre­re vin­du­ene i skrog­si­de­ne og over­byg­get med sam­me vink­ler og ut­trykk.

Ri­va 50M får både ei­er­lu­gar og en Vip-lu­gar på ho­ved­dek­ket. Det har man klart å få til ved å flyt­te bys­sa til det ned­re dek­ket. Mann­ska­pet, med unn­tak av kap­tei­nen som har lu­gar i til­knyt­ning til styre­hu­set, bor for­ut på det ned­re dek­ket som også rom­mer fire gjeste­lu­ga­rer.

NE­GA­TIV HARMONI: Lin­je­ne er stram­me og har­mo­ne­rer godt. Ne­ga­tiv vin­kel på glas­set i styre­hu­set gjør yach­ten gjen­kjen­ne­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.