Ak­ter­ka­bi­nen re­tur­ne­rer

Finansavisen - Motor - - TEST -

must

Ak­ter­ka­bin var et for norske tur­båt­kjø­pe­re på 1980-tal­let. Den ube­strid­te ene­ren og ak­ter­ka­bini­ko­net var Scand 29 Bal­tic. Den førs­te bå­ten ble sjø­satt i 1982. I 2008 ble båt num­mer 1.000 le­vert. Den snaut ti me­ter lan­ge bå­ten har fem køy­er og en topp­fart på rundt 25 knop.

Ma­ri­ti­mo X50 pro­du­se­res i Aust­ra­lia. Det er en sports­lig båt. To Vol­vo-mo­to­rer med rundt 700 hes­ter skal gi den 16 me­ter lan­ge bå­ten en topp­fart på 36 knop. Mo­to­re­ne er plas­sert langt frem­me i skro­get for å opp­nå best mu­lig ba­lan­se og en op­ti­mal aks­elvin­kel. Det gjør at plas­sen ak­ter kan ut­nyt­tes til for ek­sem­pel en ak­ter­ka­bin, en eks­tra sa­long el­ler en strand­klubb. Un­der dekk for­ut har bå­ten to sto­re lu­ga­rer. Sa­lon­gen og bys­sa får en tra­di­sjo­nell og flek­si­bel ut­for­ming.

HØS­TEN 2019: Ma­ri­ti­mo X50 blir lan­sert i Euro­pa på en av høst­mes­se­ne. Pri­sen har verf­tet sti­pu­lert til cir­ka åtte mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.