Stor, stør­re, størst

De­tal­jer om sto­re yacht­pro­sjek­ter og sto­re yach­ter som le­ve­res, vok­tes som stats­hem­me­lig­he­ter. Det gjør det vans­ke­li­ge­re å es­ti­me­re når en yacht er le­ve­rings­klar.

Finansavisen - Motor - - TEST -

Vi tror at Lürs­sens pro­sjekt som om­ta­les som «Red­wood» vil bli en av de størs­te le­ve­rin­ge­ne i 2019. Vi vet at det er en su­per­yacht på 139 me­ter med plass til 36 gjes­ter i 20 lu­ga­rer. Eks­te­ri­ør og in­te­ri­ør er de­sig­net av Nu­vo­la­ri Le­nard. Førs­te gang vi fikk nyss om pro­sjek­tet var i de­sem­ber 2015. Lürs­sen kom­mer også til å le­ve­re «Tis» som er 111 me­ter lang. Om pro­sjek­tet på 146 me­ter som er un­der byg­ging hos det tys­ke verf­tet også blir fer­dig i år, vet vi ikke.

Nu­vo­la­ri Le­nard har også an­sva­ret for en 109 me­ter lang Oce­an­co-yacht som snart er le­ve­rings­klar. «Yas­min», 90-me­te­ren til Oce­an­co, de­sig­net av Es­pen Øi­no, er så godt som fer­dig og blir le­vert i 2019.

Be­net­ti har to søster­yach­ter på 107 me­ter un­der byg­ging. Skrog­sek­sjo­ne­ne til den førs­te ble satt sam­men i 2015 og det an­ty­des at den vil bli fer­dig og le­vert i 2019. Hvor langt Be­net­ti er kom­met med den and­re 107-me­te­ren fin­nes det in­gen in­for­ma­sjon om.

Fe­adship le­ver­te «An­na», som er 110 me­ter lang, mot slut­ten av 2018. I 2019 ser det ut til at det ne­der­lands­ke verf­tet kom­mer til å le­ve­re et ny­bygg som er 93 me­ter langt. Det ble flyt­tet for en­de­lig klar­gjø­ring i ok­to­ber 2018. Yach­ten får IMAX ki­no og man­ge fa­si­li­te­ter for di­ver­se sports­ak­ti­vi­te­ter.

FINPUSSES: Det gjen­står ikke så mye ar­beid før Lürs­sen kan le­ve­re den 111 me­ter lan­ge yach­ten som kal­les «Tis».

109 ME­TER: Lürs­sen er i gang med å tes­te en 109-me­ter som ennå ikke har fått noe navn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.