Gal et­ter G

Fjor­årets Mer­ce­des-benz-salg stup­te, men Amg-sal­get i Nor­ge ble alt an­net enn skuf­fen­de.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - HÅ­KON Saebø [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

er­ce­des-amg G 63 AMG er med klar mar­gin best­sel­ge­ren, for­tel­ler Au­dun Her­man­sen, PR- og in­for­ma­sjons­sjef hos Mer­ce­des-benz Nor­ge.

Han trek­ker frem at hele 50 av de to­talt 80 Gelän­dew­a­gen-kon­trak­te­ne er G 63-er med V8-eren på fris­te 585 heste­kref­ter. Bi­len ble lan­sert i mars i fjor, og er på grunn av den vold­som­me po­pu­la­ri­te­ten blitt ut­solgt.

– Sal­get er gått over all for­vent­ning og der­for er det litt le­ve­rings­tid på G-klas­se nå. Jeg tror du får bi­len i 2020 om du be­stil­ler nå, men det ser også ut til at vi får økt kvi­ten for 2019, sier Her­man­sen.

Han po­eng­te­rer at det er høy et­ter- spør­sel et­ter bi­len i ho­ved­mar­ke­det, USA. Mer­ce­des-amg G 63 har en start­pris i Nor­ge på i over­kant av 2,5 mil­lio­ner kro­ner, noe som til­si­er at bi­le­ne koster om lag 2,8 mil­lio­ner kro­ner fer­dig ut­styrt som per­son­bil.

– Tid­li­ge­re var det Mer­ce­des-amg C 43 som var best­sel­ge­ren, men nå er det med klar mar­gin G-klas­se som har tatt over tro­nen, for­tel­ler Her­man­sen.

Eks­plo­sjon

I 2015 lan­ser­te Mer­ce­des-amg sin C 450, som raskt end­ret navn til C 43. Det var den­ne bi­len som vir­ke­lig fikk fart på Amgsal­get i Nor­ge. Iføl­ge Her­man­sen va­ket sal­get rundt 10 til 15 bi­ler i åre­ne før 2015, mens 2016 så 115 Amg-re­gist­re­rin­ger. Året et­ter var tal­let 250, mens 2018 hav­net på 235 bi­ler.

To­talt er det 65 uli­ke Amg-mo­del­ler å vel­ge mel­lom hvor 12 av dem er AMG Gt-va­ri­an­ter.

Skuf­fen­de

Fi­nans­avi­sen har tid­li­ge­re om­talt det elen­di­ge Mer­ce­des-benz-sal­get, som end­te med en ned­gang på vold­som­me 41,3 pro­sent i 2018. To­talt ble det re­gist­rert 6.234 bi­ler i fjor, mot 10.625 bi­ler i 2017.

Salgs­svik­ten ble blant an­net for­klart med at den po­pu­la­ere plugg-inn-hy­bri­den GLC 350e gikk ut av pro­duk­sjon i for­bin­del­se med av­gifts­om­leg­gin­gen, samt at Mer­ce­des-benz ikke had­de noen el­bil å by på.

FOTO: HÅ­KON Saebø

SKAL HA, SKAL HA: Nye Mer­ce­des-amg G-klas­se ble bil­mer­kets mest po­pu­la­ere i 2018. G 63 har 585 heste­kref­ter, 850 nm og koster fra 2,5 mil­lio­ner kro­ner. I fjor ble det solgt 50 styk­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.