Klas­sisk fyll­stoff

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

An­net hvert år går IAA i Frank­furt av sta­be­len, nes­te gang er i sep­tem­ber i år. Tra­di­sjo­nelt er det den størs­te, tyngs­te bil­ut­stil­lin­gen i Europa tak­ket va­ere tysk bil­in­du­stris do­mi­ne­ren­de stil­ling og at alle som be­tyr noe er med. Høs­tens ut­ga­ve unn­går ikke å mer­ke nedturen de fles­te bil­ut­stil­lin­ger opp­le­ver, og tom­me hal­ler er ikke noe øns­ke. Der­for skal ikke mind­re enn 11.000 kvad­rat­me­ter fyl­les med klas­sis­ke bi­ler og bran­sje­ak­tø­rer.

MER FORTID: «IAA He­ri­ta­ge by Mo­tor­world» er et nytt, gam­melt tema un­der den sto­re Frank­furt-ut­stil­lin­gen i høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.