Ut­van­net De­fen­der

Land Ro­ver ri­si­ke­rer å trop­pe opp med en ut­van­net ut­ga­ve av iko­nis­ke De­fen­der, når den nye ut­ga­ven lan­se­res se­ne­re i år.

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT - MAR­TIN TYSTAD [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Ikledd ka­mu­fla­sje er arv­ta­ge­ren, men én ting er al­le­re­de klart. Lin­je­ne er kan­te­te, men ty­de­lig langt mer mo­der­ne enn man­ge had­de hå­pet på.

Mi­li­tant Fre­e­lan­der

Nye De­fen­der som et­ter pla­nen får pro­duk­sjons­start i star­ten av 2020, la­ter til å ha mer til fel­les med tred­je ge­ne­ra­sjon av Dis­covery (2004-2009), enn den ut­gåt­te De­fen­der­mo­del­len som gikk ut av se­rie­pro­duk­sjon i 2016. Re­serve­hju­let er mon­tert på bak­lu­ken i kjent stil, mens den høy­reis­te pro­fi­len og fron­ten frem­står som en mer mi­li­tant ut­ga­ve av Fre­e­lan­der 2 (2006-2014).

Det spørs rik­tig­nok om en­tu­si­as­te­ne vil om­fav­ne ny­kom­me­ren like varmt som Land Ro­ver hå­per og tror de vil gjø­re. Man klus­ser ikke med le­gen­der. Mer­ce­des-benz for­står det og fjor­årets opp­da­te­ring av Gelän­dew­a­gen re­sul­ter­te i få re­vo­lu­sjo­ne­ren­de grep ut­ven­dig.

Ser til Land Crui­ser

Iføl­ge in­si­der­ne er Toyo­ta Land Crui­ser bench­mark for den nye fire­hjuls­trek­ke­ren, og det kom­mer både en kort tre­dørs­ver­sjon à la for­ri­ge De­fen­der 90 og en leng­re fem­dørsva­ri­ant, slik til­fel­let også var med gam­le 110. Det går ryk­ter om en 130-ut­ga­ve også, men det er litt len­ger frem i tid.

Må­let er å lage en bil som er mer an­ven­de­lig enn noen an­nen mo­dell i por­te­føl­jen. Tøf­fe tak skal ikke va­ere noen sak og bi­len skal ha blitt tes­tet i 40 mi­nus­gra­der og 48 varme­gra­der, samt i fjell 3.962 me­ter over ha­vet. Auto­car an­tar at bi­len får en 2,0-li­ters die­sel­mo­tor, et­ter å ha kryssjek­ket re­gist­re­rings­num­me­ret på en proto­typ med DVLA.

ALLE FOTO: LAND RO­VER

HARDHAUS: Nye De­fen­der skal tak­le ter­ren­get like godt som for­gjen­ge­ren, men vi­su­elt blir det sto­re end­rin­ger. Pro­duk­sjons­start er ven­tet vin­te­ren 2020.

KLAR FOR DET MES­TE: Det vi­su­el­le til tross, la­ter det til at nye De­fen­der blir en skik­ke­lig fjell­geit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.