Mo­bil lade­sta­sjon

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Sal­get av el­bi­ler i Europa tar ikke vir­ke­lig av uten et nett­verk av lade­sta­sjo­ner. Vol­ks­wa­gens mid­ler­ti­di­ge løs­ning, mens vi ven­ter på at in­fra­struk­tu­ren blir fullt ut­bygd, er mo­bi­le lade­sta­sjo­ner. Ka­pa­si­te­ten er 360 kwt som skal va­ere nok til å hur­tig­la­de 15 el­bi­ler. Hvis strøm­men på lade­sta­sjo­nens bat­te­ri syn­ker til un­der 20 pro­sent, kan man en­kelt byt­te ut en­he­ten med en an­nen som er fulla­det. I snitt tar hur­tig­la­ding med en­he­ten kun 17 mi­nut­ter. De førs­te lade­sta­sjo­ne­ne ven­tes i bruk i Wolfs­burg i Tysk­land før som­me­ren.

IL­LUST­RA­SJON: VW

STORT BAT­TE­RI: I på­ven­te av fle­re lade­sta­sjo­ner, la­ger VW mo­bi­le bat­teri­ban­ker. Dis­se kan også kob­les til strøm­net­tet om øns­ke­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.