Nøk­ke­len på fin­ge­ren

Nøk­ler til­hø­rer for­ti­den, iføl­ge Hyun­dai. Sen­so­rer lar deg åpne og star­te bi­len med fin­ger­av­tryk­ket ditt.

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Hyun­dai skry­ter av å va­ere først i ver­den med fin­ger­av­trykk-tek­no­lo­gi, som lar deg åpne og star­te bi­len. Sen­so­rer le­ser av­tryk­ket ditt og jus­te­rer også fø­rer­se­tet og spei­le­ne til fa­vo­ritt­po­si­sjo­ne­ne, samt klar­gjør dine infotain­ment-pre­fe­ran­ser. Det er fin­ger­av­trykk­sen­sor på dør­hånd­ta­ket og en sen­sor inni bi­len for å kom­me i gang med da­gens gjøre­mål. I førs­te om­gang blir tek­no­lo­gi­en til­gjen­ge­lig på 2019-ut­ga­ven av San­ta Fe. Sjan­se­ne for lese­feil, der en per­sons fin­ger blir for­veks­let med en an­nens, opp­gis å va­ere 1:50.000. Der­med skal fin­ger­av­trykk-nøk­ke­len va­ere fem gan­ger sik­re­re enn kon­ven­sjo­nel­le nøk­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.