Eks­klu­siv is­bry­ter

K40 er in­gen ra­cer, men med stor tank og et is­for­ster­ket ytre kan den va­ere god å ha på lan­ge tu­rer.

Finansavisen - Motor - - QUIZ - PÅL SILBERG [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Det er blitt gans­ke van­lig at verf­te­ne ut­vik­ler skrog og tek­nis­ke løs­nin­ger som de kan byg­ge med fle­re for­skjel­li­ge over­bygg og inn­red­nin­ger.

Tid er pen­ger

Hvis en kun­de star­ter med blan­ke ark, hy­rer inn kon­struk­tø­rer og de­sig­ne­re og be­stem­mer hvem som skal byg­ge yach­ten, tar pro­ses­sen tre til fire år før en yacht på rundt 50 me­ter er klar til bruk.

For noen er det pro­ses­sen som er vik­tig. Man­ge yach­ter sel­ges for­bau­sen­de fort et­ter at de er fer­di­ge.

«Quin­ta Es­sen­tia», med en opp­sikts­vek­ken­de farge­kom­bi­na­sjon av bur­gun­der og hvitt, er et ek­sem­pel på det. Yach­ten er 55 me­ter lang.

Den ble fer­dig i 2016 og lig­ger ute for salg med en optimistisk pris­an­tyd­ning på cir­ka 320 mil­lio­ner kro­ner.

«Spec­ter» er ame­ri­ka­ne­ren John Stal­up­pis 19. ny­bygg. Han har også kjøpt og solgt noen bruk­te yach­ter. «Spec­ter» er snart le­ve­rings­klar fra Be­net­ti og Stal­up­pi avslører at han al­le­re­de ten­ker på et nytt pro­sjekt - en 70 me­ter lang yacht med en topp­fart på 35 knop.

Is­for­ster­ket vo­lum

De som er mest opp­tatt av å få en yacht så fort som mu­lig kan gå til for ek­sem­pel He­e­sen el­ler ISA som har platt­for­mer i for­skjel­li­ge stør­rel­ser lig­gen­de i skuf­fen. K40 er ba­sert på den sam­me fi­lo­so­fi­en.

Meg­ler og ad­mi­ni­stra­sjons­fir­ma Floa­ting Li­fe ut­vik­let pro­sjek­tet for en kun­de og fant det verf­tet som ga best pris. Nå har Floa­ting Li­fe be­stemt seg for å til­by K40 sam­men med

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.