Evig spor­ty

Gi­rard-per­re­gaux’ nye evig­hets­ka­len­der ut­ford­rer klokke­ver­de­nens adel.

Finansavisen - Motor - - QUIZ - JON HEN­RIK HA­RALD­SEN [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

-tal­let var et sterkt ti­år for luk­su­riø­se sports­klok­ker i stål. To av dem - Aude­mars Pi­gu­et Royal Oak (1972) og Pa­tek Philip­pe Nau­ti­lus (1976) - ble etter­trak­te­de iko­ner, og ek­sis­te­rer i na­ert uend­ret form den dag i dag. La oss hel­ler ikke glem­me Vache­ron Constan­tin Overseas (lan­sert som «222» i 1977) og IWC In­ge­nieur (1976), som også ny­ter høy sta­tus blant klokke­in­ter­es­ser­te.

Mas­ku­lin mo­dell

Gi­rard-per­re­gaux Lau­reato er en mer ukjent mo­dell fra sam­me ti­år. Klok­ken så da­gens lys i 1975, men har i ny­ere tid va­ert fra­va­eren­de i Gi­rard-per­re­gaux’ kol­lek­sjon. Om ikke ak­ku­rat til stå­en­de ap­plaus, var mot­ta­kel­sen god da mer­ket re­lan­ser­te mo­del­len i 2016. Slekt­ska­pet til for­gjen­ge­ren er ty­de­lig med in­te­grert len­ke, et sa­er­egent åtte­kan­tet be­zel og tall­ski­ve med «Clous de Pa­ris»-møns­ter. Selv om den helt sto­re suk­ses­sen på 70-tal­let ute­ble, er for­me­len kan­skje mer ak­tu­ell enn noen­sin­ne.

Lau­reato Per­pe­tu­al Ca­len­dar er det sis­te til­skud­det i den nå vok­sen­de Lau­reato-kol­lek­sjo­nen, og i våre øyne er klok­ken kan­skje den vak­res­te. Kas­sen i rust­fritt stål byr på en selv­sik­ker miks av myke og skar­pe lin­jer, frem­he­vet av børste­de og po­ler­te fla­ter. Over­gan­gen til len­ken er helt søm­løs og styr­ker det luk­su­riø­se ut­tryk­ket. Dia­me­te­ren på 42 mm er en anel­se stør­re enn en del av kon­kur­ren­te­ne, men er langt i fra av­skrek­ken­de. I prak­sis frem­står Lau­reato som en smu­le mer mas­ku­lin enn de tid­li­ge­re nevn­te iko­ne­ne fra «de tre sto­re».

Ut­ford­ren­de de­sign

En evig­hets­ka­len­der er en avan­sert ka­len­der­funk­sjon som tar hen­syn til både 30og 31-da­gers må­ne­der, samt fe­bru­ar og skudd­år. Mye in­for­ma­sjon skal vi­ses og evig­hets­ka­len­de­re har en tendens til å ha et sym­met­risk de­sign. Lau­reato Per­pe­tu­al Ca­len­der er imid­ler­tid på­fal­len­de asym­met­risk.

Den blå tall­ski­ven har dags­vis­ning plas­sert på en un­der­ski­ve kl. 9, mens dato er å fin­ne på en stør­re ski­ve kl. 2. Må­ne­der vi­ses via en disk i åp­nin­gen på ned­re del av tall­ski­ven, med in­di­ka­to­ren for skudd­år rett i over­kant. I lik­het med klok­ker som Nau­ti­lus ref. 5712 og Lan­ge 1, er det snakk om de­sign som ut­ford­rer, men ikke fra­stø­ter. For man­ge vi­dere­kom­men­de klokke­en­tu­si­as­ter er det­te kryd­der.

Drøyt 300.000 kr

Gi­rard-per­re­gaux har lan­ge tra­di­sjo­ner med egen­pro­du­ser­te ur­verk, og Lau­reato Per­pe­tu­al Ca­len­dars ind­re er in­tet unn­tak. Bak sa­fir­glas­set i bak­lok­ket jobb­wer det egen­pro­du­ser­te ka­li­ber GP01800-0033. Ur­ver­ket er ba­sert Gi­rard-per­re­gaux’ selv­opp­trek­ken­de ka­li­ber GP01800, og byr på minst 54 ti­mer gang­re­ser­ve.

Lau­reato Per­pe­tu­al Ca­len­dar er en del av Gi­rard-per­re­gaux’ før­lan­se­ring av ny­he­ter i for­kant av klokke­mes­sen SIHH i Genè­ve først­kom­men­de uke. Nøy­ak­tig når klok­ken blir til­gjen­ge­lig er fore­lø­pig uklart, men Gi­rard-per­re­gaux har sig­na­li­sert at pri­sen vil bli om­kring 34.500 sveit­sis­ke franc. Med da­gens kurs til­sva­rer det om­kring 305.000 kro­ner.

IN­TE­GRERT LEN­KE: Gi­rard-per­re­gaux’ ny­het byg­ger på et vel­kjent for­mat, men med mer­kets egne sa­er­trekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.