Sen­tra­le for­hold ved re­vi­sjo­nen

Finansavisen - Regnskap og økonomistyring - - NY REVISJONSBRETNING -

Regn­skaps­pos­ter/trans­ak­sjo­ner med høy ri­si­ko for ve­sent­lig feil Pos­ter i års­regn­ska­pet hvor det er gjort be­ty­de­lig skjønns­mes­si­ge vur­de­rin­ger Ve­sent­li­ge hen­del­ser el­ler trans­ak­sjo­ner som på­vir­ker regn­ska­pet – ned­skriv­nings­vur­de­rin­ger – skatt – inn­tekts­fø­ring – pen­sjon – opp­kjøp/fu­sjon Kil­de: Re­vi­sjons­for­enin­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.