Andreas Mar­ti­nus­sen

Andreas Mar­ti­nus­sen tren­te 15 ti­mer i uken og var topp 100 på Vasa­lop­pet. Så solg­te han alle sine 15 ski­par for å kon­sen­tre­re seg om job­ben.

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD - STEINAR GRINI

– Pla­nen var å kjø­re knall­hardt på rulle­ski og sat­se skik­ke­lig i vin­ter­se­son­gen. Men med børs­no­te­rin­gen av So­lon Eien­dom ble det helt feil å sat­se på lang­renn, sier Andreas Mar­ti­nus­sen.

Han er adm. di­rek­tør i So­lon Eien­dom, sel­ska­pet som gikk på børs rett før jul ved å la seg kjø­pe opp av Bio­nor Phar­ma. Det fikk Mar­ti­nus­sen, som selv sit­ter med So­lon-ak­sjer for 17 mil­lio­ner kro­ner, til å re­vur­de­re lang­renns­sat­sin­gen.

– Jeg had­de 15–20 par ski. De ble solgt bil­lig på Finn.no i fjor høst. Jeg har bare ett ski­par igjen, stein­ski­ene mine. De var det in­gen som vil­le kjø­pe, sier Mar­ti­nus­sen.

106. plass var ned­tur

– Mitt opp­legg med ski­renn og and­re kon­kur­ran­ser var å få ut over­skudds­ener­gi som jeg ikke fikk ut på jobb. Men med børs­no­te­rin­gen har jeg fått nok å hen­ge fing­re­ne i.

– Det er en tid for alt. Jeg har ikke tid til å løpe rundt med start­num­mer på brys­tet.

– Men det had­de du tid til som meg­ler i Nor­se Secu­ri­ties?

– Ja, Stig Rogn­stad (Nor­se-ei­er, red. anm.) var ikke så be­geist­ret i star­ten, men ble en vel­dig bra sup­por­ter etter­hvert og back­et sat­sin­gen.

Mar­ti­nus­sen had­de 5. og 7. plass i Norse­man, og ble i fjor vin­ter num­mer 106 i Vasa­lop­pet etter at et stav­brudd 500 me­ter fra mål kos­tet ham 20 plas­ser.

– Det var et stort ne­der­lag, og jeg var vel­dig opp­gitt etter mål­pas­se­ring. Jeg be­stem­te meg for å bli topp 100 i år, men da viss­te jeg ikke om børs­pla­ne­ne To­re Ak­sel Vold­berg og Si­men Thor­sen had­de for So­lon Eien­dom, sier Mar­ti­nus­sen.

– Kon­kur­ran­ser ska­per press

Fra 2011 til 2016 had­de han trent 12–15 ti­mer i uken, og kon­kur­rert an­nen­hver uke gjen­nom sto­re de­ler av året i form av lø­ping, triat­lon, syk­ling og lang­renn.

– Det er mor­somt å kon­kur­re­re, men det ska­per et press om at man må tre­ne for å pres­te­re. Fort­satt tre­ner jeg lø­ping el­ler syk­ling 7–8 ti­mer i uken og er i god form, men jeg kon­kur­re­rer ikke. Det har va­ert en lyk­ke­lig over­gang.

– Man skal ha re­spekt for det å va­ere le­der for et børs­no­tert sel­skap. Jeg føl­te at det var feil prio­ri­te­ring å kon­kur­re­re.

Mar­ti­nus­sen del­tok i sitt førs­te Norse­man i 2012 etter in­tern ri­va­li­se­ring med en kol­le­ga i Nor­se Secu­ri­ties.

– Han kal­te seg Nor­ges bes­te fi­nans­mann på ski, så må­let var å slå ham. Da jeg had­de gjort det, ble det nes­te å slå ham i Norse­man.

Ang­rer ikke

Mar­ti­nus­sen bru­ker imid­ler­tid ikke sitt gode nivå på ski til å suse gjen­nom Nord­mar­ka.

– Nei, jeg går ikke på ski len­ger. Jeg

kjø­rer hel­ler in­ter­val­ler på møl­la i kjel­le­ren. Det tar 50–60 mi­nut­ter. Jeg er litt sånn en­ten full gass el­ler ikke noe.

– Ang­rer du på at du sat­set så hardt på lang­renn?

– Nei. Det var fan­tas­tisk moro, og jeg la­er­te hvor­dan krop­pen fun­ger­te og hvor­dan jeg skul­le kom­me i form. Dess­uten bi­dro det å va­ere i god form, sty­re unna sene mid­da­ger og mye al­ko­hol til at jeg ble en bed­re ut­ga­ve av meg selv.

Han hol­der fort­satt dø­ren på gløtt for en ny sat­sing på lang­renn en gang i frem­ti­den.

– Ski­ene er litt fersk­vare, så de er solgt. Jeg har imid­ler­tid to stake­ma­ski­ner – én hjem­me og én på jobb. De er ikke i bruk nå, men i fall jeg skul­le sat­se igjen har jeg ikke vil­let sel­ge de.

Sat­ser på pen­ge­ne

– Men nå leg­ger jeg ned all inn­sats der jeg også har pen­ge­ne mine. Jeg har alle pen­ge­ne mine i So­lon. 17 mil­lio­ner er utro­lig mye pen­ger for meg, sier Mar­ti­nus­sen.

Inn­sat­sen har ikke re­sul­tert i noen stor verdi­stig­ning fore­lø­pig. Da So­lon Eien­dom gikk på børs, ble det gjort en emi­sjon på 0,15 kro­ner ak­sjen. Si­den har kur­sen falt et par små hakk med en fore­lø­pig bunno­te­ring på 0,12 kro­ner.

SKIFTET FOKUS: – Med børs­no­te­rin­gen av So­lon Eien­dom ble det helt feil å sat­se på lang­renn, sier Andreas Mar­ti­nus­sen, som i ste­det mø­ter på jobb klok­ken 05.30 om mor­ge­nen.

SOLG­TE: - Det er en tid for alt. Jeg har ikke tid til å løpe rundt med start­num­mer på brys­tet, sier Andreas Mar­ti­nus­sen.

MYE PRESS: – Det er mor­somt å kon­kur­re­re, men det ska­per

Foto: kyle me­yr/nx­tri

et press om at man må tre­ne for å pres­te­re, sier Andreas Mar­ti­nus­sen, som har topplas­se­rin­ger fra Norse­man på me­ritt­lis­ten.

BILLIGSALG: Ski­par­ken gikk un­der ham­me­ren på Finn.no for 1.500 kro­ner pa­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.