Red Bull Rag­na­rok

Red Bull Rag­na­rok trek­ker del­ta­ke­re fra over 30 na­sjo­ner til Har­dan­ger­vid­da for å kon­kur­re­re med ki­te på ski el­ler snow­board.

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD - HENRIK CHARLESEN

Det er sjel­den nors­ke sports­kon­kur­ran­ser opp­le­ver så stor rift om plas­se­ne, at po­ten­si­el­le del­ta­ke­re opp­ford­res til å sit­te klar med hur­tig­tas­te­ne for copy og pas­te når på­mel­din­gen åpner.

Mens Birke­bei­ner­rit­tet og Birke­bei­ner­ren­net har va­ert der, og Norse­man lø­ser den høye etter­spør­sel etter start­num­mer med lodd­trek­ning, er det få som vet at det er hard kamp om plas­se­ne i kite­kon­kur­ran­sen Red Bull Rag­na­rok.

Over 30 na­sjo­ner

For sjet­te gang sam­les ki­te­re fra fle­re ti­talls na­sjo­ner, in­klu­dert land som Nor­ge, Sve­ri­ge, USA, Stor­bri­tan­nia og Sveits, samt mer ekso­tis­ke land som Zim­bab­we, Ve­ne­zu­e­la, Ja­pan og Chi­le, i den nors­ke fjell­hei­men.

Alle rei­ser til Hau­ga­støl og Har­dan­ger­vid­da for å kon­kur­re­re med ki­te på snow­board el­ler ski i en 100 kilo­me­ter lang løy­pe for­delt på fem run­der.

Med sva­ert va­rier­ne­de va­er- og vind­for­hold, samt ut­ford­ren­de ter­reng, reg­nes Red Bull Rag­na­rok som den mest kre­ven­de kite­kon­ku­ran­sen på snø i ver­den.

I 2015 sør­get tåke, flatt lys og lite vind for at kun fire del­ta­ke­re som full­før­te, selv etter at løy­pa ble kut­tet med 20 pro­sent. I fjor star­tet kon­kur­ran­sen med sol, men end­te i dår­lig sikt og tett snøva­er, og for­hol­de­ne var ikke bed­re enn at kun 33 full­før­te hele dis­tan­sen.

Ut­ford­ren­de

Del­ta­ker­ne aner på for­hånd ikke hvor på Har­dan­ger­vid­da selve kon­kur­ran­sen leg­ges, bort­sett fra at det er i naer­he­ten av Hau­ga­støl.

Nor­malt tren­ger ikke kite­ne mye vind for å bli truk­ket bort­over snø­en, si­den man kan ge­ne­re kraft ved å be­ve­ge kiten i et åtte­tallsmøns­ter. Men med ki­te­re på alle kan­ter blir det raskt mer ut­ford­ren­de å na­vi­ge­re og job­be for frem­drif­ten uten å vik­le kiten inn i kon­kur­ren­te­nes li­ner.

Tungt blir det også hvis man er un­der­rig­get, det vil si at kiten ikke er stor nok til å trek­ke del­ta­ke­ren når vind­has­tig­he­ten er lav. For man­ge kan det enes­te al­ter­na­ti­vet va­ere å ta bena fatt i snø­en.

Tid­li­ge­re har noen av ver­dens bes­te ki­te­re på vann, som den spans­ke ver­dens­mes­te­ren Gisela Pu­lido, tatt tu­ren til Nor­ge og Har­dan­ger­vid­da for å tes­te fer­dig­he­te­ne på snø. Den ka­na­dis­ke kite­board­e­ren Ma­rie-Eve May­rand stakk i fjor av med sei­e­ren i kvin­ne­nes snow­board­kon­kur­ran­se. Hun had­de brukt nes­ten tre ti­mer på førs­te run­de i de kre­ven­de for­hol­de­ne.

– Kon­kur­ran­sen var utro­lig kre­ven­de og jeg had­de fle­re ut­ford­rin­ger un­der­veis. Det tok hele 15 mi­nut­ter bare å krys­se start­stre­ken og jeg gjor­de fle­re na­vi­ga­sjons­feil un­der­veis, sier hun i en kom­men­tar.

På for­hånd er det umu­lig å vite om vaer­gu­de­ne ut­set­ter del­ta­ger­ne for ti­de­nes styrke­prø­ve, el­ler om de må ta bei­na fatt med ki­te´n un­der ar­men for å full­fø­re kon­kur­ran­sen når vin­den svik­ter. Ar­ran­gø­ren har imid­ler­tid noen tips de dem som skal prø­ve seg i kon­kur­ran­sen.

Na­tur­lig nok er god glid med lan­ge ski el­ler snow­board vik­tig, samt et par da­ger med ki­ting i ku­pert ter­reng og klar­gjor­te ki­ter i ulik stør­rel­se.

„„Ver­dens størs­te snø­kite­kon­kur­ran­se „„Over 300 ki­te­re til Har­dan­ger­vid­da

Foto: Da­ni­el tengs/ReD Bull Con­tent Pool

TIL NOR­GE FOR Å KI­TE: Del­ta­ke­re fra over 30 na­sjo­ner rei­ser i slut­ten av mars til Hau­ga­støl for å kon­kur­re­re i Red Bull Rga­na­rok, en lang­dis­tan­se kite­kon­kur­ran­se på 100 kilo­me­ter.

Foto: Mats GriMsaeth/red Bull Con­tent Pool

UT­FORD­REN­DE FOR­HOLD: Har­dan­ger­vid­da kan by på alt fra vindt­s­il­le til or­kan i slut­ten av mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.