Den nye folke­spor­ten

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD - Leif Hå­var Kvan­de

Snart åpner et av Nord-Euro­pas størs­te klatre­sent­re med ut­sikt inn i Øst­mar­ka. Klat­ring er i ferd med å bli den nye folke­spor­ten.

– Det kom­mer fort­satt folk bort til meg når jeg tre­ner på Klatre­ver­ket og lu­rer på om det er mu­lig å in­ves­te­re i det nye klatre­sen­te­ret, men vi har satt strek, sier Mag­nus Midt­bø, en av ver­dens ster­kes­te klat­re­re og blant ini­tia­tiv­ta­ger­ne til et av Nord-Euro­pas størs­te klatre­sent­re.

Om tre–fire uker får Oslo en klatre­vegg i ver­dens­klas­se, bort­gjemt mel­lom kon­tor­byg­nin­ge­ne på Skul­le­rud – ved inn­gan­gen til Øst­mar­ka.

I dis­se da­ger skrus de sis­te klatre­vegg­pla­te­ne på plass og nye klatre­ru­ter og buldre­pro­ble­mer skrus opp dag­lig.

Før åp­nin­gen den førs­te april skal det i til­legg klar­gjø­res om­rå­de for barne­klat­ring med plass til ak­ti­vi­tets­sko­le, burs­dags­fei­ring el­ler kick­off, et eget tre­nings­rom og ka­fe­te­ria. Det er også satt av vegg til å kun­ne tre­ne på ka­mera­tred­ning og ru­ter med fle­re tau­leng­der. Det vil også va­ere «høyde­løy­pe» el­ler så­kalt Via Fer­ra­ta i sen­te­ret. Ute i det fri er Via Fer­ra­ta kly­ve­ru­ter i brat­te fjell­si­der som er sik­ret med wi­rer og me­ta­l­trinn

– Må­let var all­tid å lage et kom­plett sen­ter som rom­mer alt fra barne­burs­da­ger til mu­lig­he­ter for å tre­ne hardt og bli blant ver­dens bes­te klat­re­re. Med den stør­rel­sen vi har fått her, har vi plass til alle til­bu­de­ne vi vil gi, sier Midt­bø inn­imel­lom at han skrur på plass grep på buldre­veg­gen med Jo­mar Bek­ke­li­en i Tjelme­land Frik­sjon. Sist­nevn­te er størs­te in­ves­tor og le­ve­ran­dør av klatre­veg­ge­ne.

Klatre­boom

I lø­pet av det sis­te året har Oslo og Dram- men fått et par tu­sen nye kvad­rat­me­ter med in­nen­dørs klatre­veg­ger i ho­ved­sak i regi av Klatre­ver­ket med klatre­mil­lio­na­er Dag Cap­pe­len i spis­sen.

Først åp­net Klatre­ver­ket i Dram­men, som byr på 1.200 kvad­rat­me­ter klat­ring i april i fjor. Ut­på høs­ten åp­net Buldre­ver­ket på Bryn­s­eng i Oslo med 500 kvad­rat­me­ter buld­ring og om lag 120 pro­ble­mer.

Og om kort tid får Oslo nye klatre­veg­ger på stør­rel­se med en halv fot­ball­bane.

Til åp­nin­gen av Oslo Klatre­sen­ter skal 700 kvad­rat­me­ter til buld­ring og 2.400 kvad­rat­me­ter veg­ger for tauk­lat­ring, står fer­di­ge. To­talt blir 8.000 uli­ke klat­re­grep skrudd opp.

– Vi vil grad­vis skru opp fle­re veg­ger etter åp­nin­gen også, sier dag­lig

le­der Marthe Stens­rud.

Og på Vul­kan i Oslo sen­trum leg­ger Kols­ås klatre­klubb og Ant­hon B Nil­sen Eien­dom pla­ner for om­byg­ging og ut­vi­ding av da­gens klatre­vegg (se egen sak).

Det er ikke bare i Oslo-om­rå­det og Nor­ge at klatre­spor­ten øker. At fle­re klat­rer og buld­rer er en glo­bal trend.

– Bare i fjor kom det opp 200 nye buld­re veg­ger i Tysk­land i ulik stør­rel­se, sier Midt­bø.

I Stock­holm er det kom­met fire klatre­sent­re på stør­rel­se med det nye Oslo Klatre­sen­ter. Selv i ver­dens nest fla­tes­te land, Dan­mark, vin­ner klat­ring ut­bre­del­se. Et av Nor­dens størs­te klatre­sent­re, Blocs & Walls, lig­ger i Kø­ben­havn. Og rundt om­kring i lan­det er det hundre­talls klatre­veg­ger.

Ol-vegg

Stens­rud sier at sen­te­ret leg­ger vekt på at man skul­le kun­ne kom­me og klat­re og buld­re uten å ha er­fa­ring.

– Vi leg­ger mye vekt på å skru buldre­pro­ble­mer slik at alle, også helt fers­ke, skal kun­ne klat­re dem uten å ha prøvd buld­ring før. Og in­ne i tau­om­rå­det får vi man­ge auto­sik­rings­sys­te­mer hen­gen­de. Der­med kan man også klat­re høyt med tau som sik­ring, selv om man er ale­ne og ikke kan sik­rings­tek­nikk, sier hun.

– Må­let er at man skal få et godt til­bud også som helt fersk, fort­set­ter Stens­rud.

Blant ny­vin­nin­ge­ne vil Klatre­sen­te­ret prø­ve ut å peke ut buldre­pro­ble­mer ved hjelp av en pro­sjek­t­or som ly­ser opp ta­ke­ne man kan bru­ke.

– Vi ten­ker også å bru­ke pro­jek­tor på barne­klatre­veg­gen. Der vil vi ikke vise «pro­ble­mer». I ste­det skal det se ut som om man klat­rer i et spill, for­tel­ler Midt­bø.

En egen borre­lås­vegg der man klat­rer opp­over veg­gen ved hjelp av hans­ker og sko med borre­låsfes­ter, er et an­net til­bud som kom­mer for barn.

– Ut­ford­rin­gen med barne­rom­met er at det er så mye reg­ler. Med en gang noe hø­res gøy ut, er det en re­gel som for­byr ak­ti­vi­te­ten, sier fort­set­ter han.

Klat­ring er inn­tatt som en av gre­ne­ne un­der som­mer-ol i 2020 i

Tokyo. Dog skal det ikke kon­kur­re­res i tra­di­sjo­nell kon­kur­ranse­klat­ring der vin­ne­ren er den som grei­er å klat­re vans­ke­ligst. Den olym­pis­ke ko­mi­té har be­stemt at man skal kon­kur­re­re kom­bi­nert i hur­tig­klat­ring med tau, så­kalt speed­klat­ring, og buld­ring.

– Der­for har vi også av­satt en del av veg­gen til speed­klat­ring, sier Midt­bø.

Selv har han in­gen fasts stil­ling knyt­tet til drif­ten av veg­gen, blant an­net for­di han skal tre­ne mer mål­ret­tet mot klatre­kon­kur­ran­ser igjen etter ett år med opp­hold i kon­kur­ranse­klat­rin­gen.

– I år skal jeg va­ere med i fle­re kon­kur­ran­ser og jeg sik­ter mot del­ta­gel­se i OL, sier Midt­bø.

I mål med 250

– Lig­ger Klatre­sen­te­ret for langt fra sen­trum for de sto­re be­søks­mas­se­ne?

– 1.000 styk­ker har meldt sin an­komst på åp­nings­da­gen og over 5.000 har meldt sin in­ter­es­se for å kom­me på åp­nin­gen på Face­bo­ok, uten at vi har re­kla­mert i noe sa­er­lig. Vår opp­ga­ve blir å få flest mu­lig av dem til å fort­set­te å kom­me etter åp­nings­da­gen, sva­rer Midt­bø.

Han trek­ker frem at man­ge klat­re­re er vant til å kjø­re langt til de bes­te klatre­fel­te­ne uten­dørs og tror at den sam­me men­ta­li­te­ten vil gjel­de for det nye klatre­sen­te­ret og.

– Klat­re­re bru­ker også gans­ke lang tid på klat­ring, en økt va­rer gjer­ne to til fire ti­mer, sam­men­lig­net med and­re for­mer for tre­ning. Da gjør det ikke så mye om det er litt reise­tid, sier book­ing­an­s­vrlig Syn­nø­ve Berg Nes­heim.

Gjen­gen på klatre­sen­te­ret har reg­net ut at de tren­ger rundt 230 be­søk dag­lig for å få det til å gå rundt.

– Får vi 600–1.000 dag­li­ge be­søk, da er jeg vel­dig for­nøyd, sier Bek­ke­li­en.

– Jeg tror det skal bli bra, jeg kan ikke skjøn­ne noe an­net. Går det ikke bra, gjør vi noe feil, fort­set­ter han.

– Det blir vik­tig å få kon­takt med lo­kal­mil­jø­et, de som ald­ri har klat­ret, sier Stens­rud.

– Det­te blir det førs­te klatre­sen­te­ret i Nor­ge der vi kan gå ak­tivt ut og øns­ke alle vel­kom­men for­di vi har plass til det, sier Bek­ke­li­en.

„„Sur­fer på glo­bal klatre­boom

FOTO: Eivind YggE­sETh

Gre­pa ka­rer: Jo­mar Bek­ke­li­en (t.v.) og Mag­nus Midt­bø skrur opp klat­re­grep.

FOTO: Kjell Ru­ben STRØM

Først ut: Mag­nus Midt­bø tester ut et av de førs­te buldre­pro­ble­me­ne som ble skrudd opp.

tar i et tak: Book­ing­an­svar­lig Syn­nø­ve Berg Nes­heim klar­gjør skran­ken til åp­nin­gen.

to eta­sjer buld­ring: Buld­rin­gen fore­går i to eta­sjer med ut­syn til klatre­veg­gen.

Foto: oslo kkatre­sen­ter

Høyt: Klatre­veg­gen blir 17,5 me­ter på det høy­es­te, mens den lengs­te ru­ten blir cir­ka 28 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.