Golf­ko­met sik­ter høyt

Made­le­ne Stav­nar er bare 16 år, men li­ke­vel pro­fe­sjo­nell golf­spil­ler. – Frem­gan­gen har kom­met vel­dig fort, sier hun.

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD - SI­GURD SVEEN

Det sies at man må tre­ne 10.000 ti­mer for å kom­me opp på et høyt, in­ter­na­sjo­nalt nivå. Det til­sva­rer nes­ten tre ti­mer hver enes­te dag i ti år. For Made­le­ne Stav­nar fra Tøns­berg har vei­en mot top­pen gått ras­ke­re. Bare 16 år gam­mel er hun i dag den yngs­te kvin­ne­li­ge, pro­fe­sjo­nel­le golf­spil­le­ren i ver­den.

– Det har gått vel­dig fort. Men det lig­ger vel­dig man­ge ti­mer tre­ning bak den frem­gan­gen jeg har hatt, sier hun på te­le­fon fra Aust­ra­lia.

– Jeg fikk mine førs­te golf­køl­ler da jeg var to år, og si­den har jeg egent­lig all­tid spilt golf, fort­set­ter hun.

Tu­ren down un­der tok hun for å va­ere med på årets førs­te tur­ne­ring på La­dies Euro­pean Tour, som er det øvers­te ni­vå­et for dame­gol­fe­re i Euro­pa. Det­te blir hen­nes nye leke­plass i hele 2017 etter at hun sen­sa­sjo­nelt klar­te å kva­li­fi­se­re seg i en tur­ne­ring i Ma­rok­ko rett før jul.

– Jeg stil­te mest opp for moro skyld for­di jeg vil­le se hvor­dan ni­vå­et var. Det kom nes­ten som et sjokk at jeg klar­te å kva­li­fi­se­re meg. Det var ikke det­te som var pla­nen for 2017, men når mu­lig­he­ten duk­ket opp var det bare å kas­te seg ut i det, sier hun.

De 30 bes­te fra tur­ne­rin­gen i Ma­rok­ko kva­li­fi­ser­te seg for La­dies Euro­pean Tour. I kon­kur­ran­se med 115 spil­le­re, stort sett pro­fe­sjo­nel­le fra hele ver­den, end­te Stav­nar på 9. plass, seks slag bak vin­ne­ren.

– Litt kult

I be­gyn­nel­sen av ja­nu­ar måt­te hun be­stem­me seg for om hun skul­le hop­pe på golf­sir­ku­set og bli pro­fe­sjo­nell. Man­ge røs­ter hev­det at hun bur­de ut­set­te proff­drøm­men, men den unge jen­ta had­de ikke tål­mo­dig­het til å ven­te.

En over­sikt Nor­ges Golf­for­bund har la­get vi­ser at Made­le­ne Stav­nar, født i de­sem­ber 2000, er den klart yngs­te kvin­nen på de sto­re pro­fe­sjo­nel­le toure­ne i ver­den. På årets euro­pe­is­ke tour er hun ett år og el­le­ve må­ne­der yng­re enn den nes­te på lis­ten.

Hun er også nes­ten to år yng­re enn den yngs­te kvin­nen på den gje­ve LPGA touren i USA. På fjor­årets dame­tourer i Ja­pan og i Sør-Korea var de yngs­te del­ta­ger­ne født i 1997.

– Jeg kan ikke se noe ne­ga­tivt i at jeg er den yngs­te. Fak­tisk sy­nes jeg det er litt kult, sier jen­ta som går i førs­te klas­se på Wang Topp­idrett i hjem­byen Tøns­berg.

Mens res­ten av klasse­ka­me­ra­te­ne må til­brin­ge vin­te­ren i kul­de og slaps i Nor­ge, reis­te alt­så Made­le­ne i slut­ten av ja­nu­ar til Aust­ra­lia for å spil­le sine

førs­te tur­ne­rin­ger som pro­fe­sjo­nell. I den førs­te tur­ne­rin­gen end­te hun på delt 11. plass i et sterkt start­felt med godt over 100 and­re spil­le­re.

Vans­ke­li­ge for­hold

I euro­pa­tour­tur­ne­rin­gen noen da­ger se­ne­re gikk det ikke like bra. En første­run­de på 83 slag øde­la mu­lig­he­ten for vi­de­re spill i hel­gen.

– Var du ner­vøs?

– Nei, egent­lig ikke. Jeg spil­te om etter­mid­da­gen den førs­te da­gen, og det blås­te vold­somt opp ut­over da­gen. Det var skik­ke­lig vans­ke­li­ge for­hold og man­ge høye sco­rer. Da­gen etter­på gikk jeg ut om mor­ge­nen i langt bed­re for­hold og spil­te bra. Det var godt å få av­slut­te med en bra run­de, sier Stav­nar.

Noen få da­ger se­ne­re for­søk­te hun også å kva­li­fi­se­re seg til en LPGA-tur­ne­ring (den ame­ri­kans­ke touren) som også har lagt en tur­ne­ring til Aust­ra­lia. Hel­ler ikke der nåd­de hun helt opp.

– Er du skremt over ni­vå­et?

– Nei. Jeg ser at jeg er god nok når jeg spil­ler bra. Pro­ble­met er at jeg gjør litt for man­ge feil, sier hun.

– Jeg spil­te egent­lig gans­ke bra, men had­de to dår­li­ge hull. Det vik­tigs­te er li­ke­vel at jeg la­erer av det jeg gjør.

Tre­ner sta­dig mer

Så langt er det li­ten tvil om at la­e­rings­kur­ven har va­ert bratt. Som ung drev hun både med hånd­ball, fot­ball og dans. De and­re idret­te­ne fikk imid­ler­tid vike plass for gol­fen da hun ble ti år.

I se­son­gen 2013 had­de hun et snitt­sco­re på 89 slag. Det­te var re­du­sert med nes­ten 18 slag – el­ler ett slag pr. hull – i fjor­års­se­son­gen. I fjor høst le­det hun også NM før sis­te­run­den, men end­te til slutt på 3. plass.

– Det har gått vel­dig fort, og pla­nen er selv­føl­ge­lig at frem­gan­gen skal fort­set­te. Jeg har be­gynt å tre­ne mer og mer for hvert år, noe som selv­føl­ge­lig for­kla­rer frem­gan­gen. I til­legg er det greit å få litt mer er­fa­ring for hvert år som går, sier hun.

Skal hun fort­set­te å ut­vik­le seg som golf­spil­ler, me­ner hun at sla­ge­ne fra 40 til 80 me­ter må bli bed­re. Hun sli­ter også litt med ret­nin­gen på jern­sla­ge­ne.

– Jeg må skaf­fe meg bed­re bir­di­emu­lig­he­ter. Og så må jeg sen­ke fle­re put­ter, sier Stav­nar.

Den de­len av spil­ler 16-årin­gen er mest for­nøyd med er dri­ven.

– Selv om det av­hen­ger av dags­for­men, sit­ter dri­ve­ren gans­ke bra. Jeg slår rundt 240 me­ter.

Bra av­ta­ler

En sam­men­lig­ning med Suzann «Tut­ta» Pet­ter­sen er na­er­mest ikke å unn­gå når en ny, ung dame­gol­fer er på vei opp­over. Tut­ta var for øv­rig 19 år, og der­med 3 år eld­re enn Stav­nar, da hun de­bu­ter­te på Euro­pa­touren.

– Jeg sy­nes det bare er kult å bli sam­men­lig­net med Tut­ta. Hun er en utro­lig god spil­ler, og har va­ert det i man­ge år. At hun har vist at det er mu­lig å kom­me fra Nor­ge og kjem­pe i ver­dens­top­pen, er dess­uten vel­dig in­spi­re­ren­de.

Si­den Stav­nars er un­der 18 år, må hun ha med seg en vok­sen per­son til alle tur­ne­rin­ge­ne hun stil­ler opp i. Til Aust­ra­lia fulg­te fa­ren Thor med på las­set. Det kan bli fle­re lan­ge tu­rer for duo­en etter­som det også spil­les tur­ne­rin­ger i Ki­na, In­dia, Ma­rok­ko, Qa­tar, Ja­pan og Du­bai i lø­pet av se­son­gen.

Nor­malt er bud­sjet­tet for å del­ta på en slik tour rundt 500.000 kro­ner. For Stav­nar-fa­mi­li­en kan det bli enda litt dy­re­re si­den de må va­ere to på rei­se.

– Vi har fått en vel­dig bra av­ta­le med Nor­ges Golf­for­bund. I til­legg har jeg noen and­re spon­so­rer, med Cal­la­way i spis­sen. Men jeg tren­ger fle­re, og det job­ber vi med. Jeg hå­per og tror det ord­ner seg slik at jeg kan sat­se for fullt.

– Hva er må­let for se­son­gen?

– Hoved­mål er å be­hol­de euro­pa­tour­kor­tet slik at jeg kan spil­le på den­ne touren også til nes­te år. Da må jeg va­ere blant de 80 bes­te i årets se­song, men jeg sik­ter meg inn blant de 50 bes­te. I til­legg har jeg lyst til å kva­li­fi­se­re meg for LPGA-touren i USA til nes­te år. Det er der de al­ler bes­te spil­ler­ne er, sier hun.

FOTO: TRISTAN JONES

MYE Å LA­ERE: Made­le­ne Stav­nar sy­nes hun må bli bed­re på slag fra 40 til 80 me­ter.

FOTO: TRISTAN JONES

SLÅR LANGT: Made­le­ne Stav­nar me­ner hun dri­ver bra. I snitt slår hun rundt 240 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.