Ul­tra pas­se­rer ma­ra­ton

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD - JOHN FULLER

Ul­tra­løp i ter­ren­get er på sterk fram­mars. Snart er det fle­re som lø­per ul­tra­løp enn ma­ra­ton i Nor­ge.

Sta­dig fle­re li­ker å løpe langt og for hvert år øker an­tall ul­tra­løp i Nor­ge. Tren­den nå er at sta­dig fle­re øns­ker å løpe i ter­ren­get.

– I star­ten var de fles­te lø­pe­ne på as­falt el­ler bane, men nå er tre av fire løp ter­ren­gul­tra­løp. Den sam­me tren­den ser vi også in­ter­na­sjo­nalt, sier le­der i Ul­tra­løps­ut­val­get, Olav En­gen.

Han er for ve­te­ran å reg­ne i ul­tra­løps­sam­men­heng og blant an­net ar­ran­gør av Bis­lett 24 ti­mers.

Bratt vekst

Selv om ul­tra­løp har tatt seg kraf­tig opp i Nor­ge, lig­ger vi et godt styk­ke bak na­sjo­ner som Spa­nia og Frank­ri­ke, hvor det­te har blitt mye stør­re.

– I fjor had­de vi 3.443 star­ten­de i ul­tra­løp i Nor­ge. For to år si­den var tal­let 1.541, og går vi ti år til­ba­ke var det bare 308 som

star­tet i et ul­tra­løp, for­tel­ler En­gen.

Fort­set­ter ut­vik­lin­gen er det ikke len­ge før det er fle­re som lø­per ul­tra­løp enn ma­ra­ton.

– Det er i hvert fall ikke noe som til­si­er at ut­vik­lin­gen skal stop­pe her, sier En­gen.

Han tror fo­ku­set på å full­fø­re, frem­for å kom­me i mål på en viss tid, er det som trek­ker man­ge mo­sjo­nis­ter til ul­tra­løp.

– For eli­ten er det selv­føl­ge­lig an­ner­le­des som i and­re idret­ter, men for de al­ler fles­te er det å full­fø­re vik­tigst. Man tren­ger ikke stres­se, og kom­mer man til en bak­ke er det man­ge som går, sier han.

Vok­se­nid­rett

Ul­tra pas­ser også bra for de som ikke er så ras­ke, men som her ut­hol­den­het. Der­med kan du fort­satt hev­de deg, selv om du er blitt eld­re.

– Før var det nes­ten en ve­te­ra­nid­rett, men med ter­ren­gul­tra har vi også fått med fle­re yng­re. Ho­ved­tyng­den her lig­ger på 35-45 år. Men i vår klubb er yngs­te med­lem 21 år, så det er fort­satt en vok­se­nid­rett, sier En­gen.

Nor­ges størs­te ul­tra­løp er Eco­trail Oslo med 811 del­ta­ke­re på ul­tra­dis­tan­se­ne 80 km og 45 km i fjor. De­ret­ter kom­mer Bis­lett 24, som er et in­nen­dørs­løp som går over 24 ti­mer. Den som lø­per lengst, vin­ner. I fjor løp vin­ne­ren The­re­se Falk litt over 220 km, og slo alle. Menn in­klu­dert.

FOTO: Olav En­gEn

GEMYTTLIG STEMNING: Se­kun­der før star­ten i Bis­lett 24.

KildE: Ul­Tra­løps­UT­val­gET / KOn­dis

HOCKEYKØLLE: An­tall del­ta­ke­re i Ul­tra­løp i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.