Drøm­mer om proff­kon­trakt

Unaas har lan­det fle­re topplas­se­rin­ger i in­ter­na­sjo­na­le syk­kel­ritt. Fra 2018 sat­ser den nors­ke felg­pro­du­sen­ten på salgs­gjen­nom­brudd i Euro­pa.

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD - HENRIK CHARLESEN

„„Nors­ke hjul­sett for topp­sjik­tet „„Skal sel­ge syk­kel­hjul til Euro­pa

Unaas Cy­cling har mar­kert seg på det nors­ke syk­kel­mar­ke­det med å de­sig­ne og pro­du­se­re syk­kel­fel­ger i snart ti år.

Unaas–hju­le­ne har gjen­nom åre­ne del­tatt i VM i ter­reng­syk­kel, triat­lon-VM og VM for lande­veisyk­lis­ter. Kar­bon­hju­le­ne har også vun­net Birke­bei­ner­rit­tet og kjørt inn til topplas­se­rin­ger i tem­po–VM, samt vun­net in­ter­na­sjo­na­le UCI–ritt.

– Det er ikke den enk­les­te bran­sjen å slå gjen­nom i. Alle de sto­re syk­kel­la­ge­ne har tet­te bånd til ut­styrs­le­ve­ran­dø­rer med langt stør­re res­sur­ser enn oss, men vi hå­per at vi kan le­ve­re fel­ger til et lag som skal del­ta i et stør­re in­ter­na­sjo­nalt etappe­ritt el­ler klas­si­ke­re som Pa­ris– Rou­baix, sier Es­pen Unaas.

Mann i Ki­na

Da Es­pen Unaas job­bet med mas­ter­opp­ga­ven ved in­du­stri­de­sign­stu­di­et ved Ar­ki­tekt­høy­sko­len i Oslo, kom ide­en og mo­ti­va­sjo­nen til å star­te egen virk­som­het med pro­duk­sjon av syk­kel­fel­ger. Både han og bro­ren Emil, som på det tids­punk­tet stu­der­te i Ki­na, had­de va­ert ak­ti­ve syk­lis­ter.

– Etter hvert be­gyn­te bro­ren min å job­be i Ki­na, og mens han syk­let for et ki­ne­sisk syk­kel­lag fikk han også kon­takt med en fab­rikk­ei­er som pro­du­ser­te syk­ler. Der­med var vei­en litt kor­te­re å kom­me i gang med pro­duk­sjon, sier Es­pen Unaas.

I be­gyn­nel­sen måt­te grün­der­ne ta job­ber ved si­den av syk­kel­pro­sjek­tet, mens de reis­te rundt til små og sto­re syk­kel­klub­ber for å over­be­vi­se dem om å kjø­pe nors­ke hjul.

Etter mye tes­ting og fle­re tu­rer til fab­rik­ker i Ki­na og Tai­wan kom brød­re­ne blant an­net opp med hjul­set­tet CS 50, som var en 50 milli­me­ter høy kar­bon­felg med kar­bonei­ker.

– Kar­bonei­ke­ne måt­te vi gå bort fra, selv om det var et kjempe­hjul. År­sa­ken var at vi var de enes­te som had­de verk­tøy for å hånd­te­re re­pa­ra­sjo­ner, sier Es­pen Unaas og fort­set­ter:

– Selv om vi har gjort ting som er nytt og bed­re, så er det vans­ke­lig å rea­li­se­re det uten høye vo­lum.

Brød­re­ne har også for­søkt seg mot fritts­tå­en­de kjede­bu­tik­ker, men etter at fle­re av dis­se ikke had­de li­vets rett og gjen­tat­te gan­ger vis­te det seg at Unaas sto sist i køen når pen­ge­ne fra kon­kurs­boet ble delt ut. Nå har duo­en hel­ler valgt å kon­sen­tre­re seg om nett­han­del og di­rekte­salg fra sitt ut­stil­lings­lo­ka­le.

I dag opp­le­ver de også eks­trem tøff tøff kon­kur­ran­se fra nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le nett­bu­tik­ker.

– Det er utvil­somt en tøff bran­sje. Vi må hele ti­den va­ere bed­re og bil­li­ge­re enn de sto­re kje­de­ne som XXL, sam­ti­dig som vi kon­kur­re­rer med de ki­ne­sis­ke bak­gårds­fab­rik­ke­ne, sier Es­pen Unaas. Sam­me pro­duk­sjons­sted

Tai­wan er i dag et mek­ka for alle syk­kel­pro­du­sen­ter. Både Unaas Cy­cling og sto­re hjul­pro­du­sen­te­ne som Mavic, Zipp og Shi­mano, de­sig­ner hju­le­ne ved hjelp av 3D-pro­gram­vare og får la­get støpe­for­mer som står ut­plas­sert i stort sett de sam­me fab­rik­ke­ne.

Unaas Cy­cling får de­ret­ter fel­ge­ne sendt til Nor­ge hvor de set­tes sam­men med ei­ker fra Bel­gia mens la­ger og nav fra en ame­ri­kansk le­ve­ran­dør. Alle mo­del­le­ne byg­ges de­ret­ter for hånd i Nor­ge, og fra de førs­te skis­se­ne til en ny mo­dell er satt tar det rundt 12 må­ne­der før de gjø­res til­gjen­ge­lig for mar­ke­det.

– Hva skil­ler dere fra de and­re hjul­le­ve­ran­dø­re­ne i topp­sjik­tet?

– De fles­te bru­ker man­ge av de sam­me fab­rik­ke­ne og de sam­me kom­po­nen­te­ne, men det er nok fle­re som ikke er like nøye som oss når de­le­ne skal set­tes sam­men. I be­gyn­nel­sen bruk­te vi åtte ti­mer på ett hjul­sett, men etter at vi fikk inn en som kan det­te fa­get er vi nede i halv­an­nen time, sier Es­pen Unaas og fort­set­ter:

– Når alt kom­mer til alt hand­ler det om de­tal­je­ne, som for ek­sem­pel ikke å ha for lite el­ler for mye frik­sjon hju­le­ne un­der byg­gin­gen og det hand­ler om spenn og stiv­het.

Der­som det slur­ves i byg­gin­gen kan det re­sul­te­re i at hju­le­ne går ras­ke­re i styk­ker og at det kan opp­fat­tes som mind­re sta­bilt.

Eks­tremt lett og få feil

Iføl­ge Es­pen Unaas er det kun ett el­ler to mer­ker i ver­den som kla­rer å matche vek­ten og aero­dy­na­mikk på de­res hjul­sett, og dis­se er hjul som ope­re­rer i en helt an­nen pris­klas­se. Må­lin­ger fra 2015 vi­ser dess­uten at Unaas-hju­le­ne har en av de la­ves­te feil­pro­sen­te­ne i ver­den.

I dag er inn­gangs­mo­del­len Unaas til­byr et alu­mi­ni­ums­hjul­sett med navn AS 30 og som har en pris­lapp på 3.500 kro­ner. All­round-hju­let SS 55 til 12.990, med en felg­pro­fil på 55 milli­me­ter med en vekt på 1.230 gram, er blitt best­sel­ger.

– Den vik­tigs­te end­rin­gen på hjul­fron­ten de se­nes­te åre­ne, er at de er blitt bre­de­re. Det var Team Sky som be­gyn­te

med det­te etter at de had­de opp­da­get at det gav høy­ere kom­fort og økt sta­bi­li­tet.

Fra 2018 kom­mer vi til å job­be mot det euro­pe­is­ke mar­ke­det. Vi er av­hen­gig av å få opp vo­lu­met. Brød­re­ne Es­pen og Emil Unaas har len­ge hå­pet at et norsk proff­lag vil se da­gens lys, noe som kun­ne va­ert en inn­gangs­bil­lett til det euro­pe­is­ke syk­kel­mar­ke­det.

– Vi hå­per at po­ten­si­el­le kjø­pe­re vil se på nors­ke hjul­sett som litt ekso­tisk. For ek­sem­pel er BMC mar­keds­le­der i det ja­pans­ke syk­kel­mar­ke­det, og det skyl­des blant an­net at ja­pa­ne­re ser på Sveits som et ekso­tisk land, sier Es­pen Unaas.

Sat­ser på løkka

I dag er det den nors­ke, pluss noen få dans­ke og svens­ke, mo­sjo­nis­ten med hjer­te for syk­kel som er kjerne­kun­den til Unaas Cy­cling.

Es­pen Unaas vil ikke røpe hvor man­ge felg­sett den lil­le be­drif­ten set­ter sam­men om sel­ger i lø­pet av ett år, men sier de har vokst seg stør­re hvert år si­den de star­tet opp i 2008.

– For å få en om­set­ning som for­svar­te å sit­te med egne lo­ka­ler solg­te vi Ar­gorn 18-syk­ler fra kon­to­re­ne på Fry­sja ved inn­gan­gen til Mari­da­len. Dess­ver­re ble det litt lite salg og litt mye verk­sted for syk­lis­ter på vei inn og ut av Mari­da­len, sier Es­pen Unaas.

Etter års­skif­tet åpner Unaas ny bu­tikk på Grü­ner­løk­ka i Oslo. Her vil hele por­te­føl­jen på 19 uli­ke syk­kel­fel­ger, både som clinch­er og tu­bu­lar, vi­ses frem til kun­der. Hjul­pro­du­sen­ten er også straks klar med hjul for dem som vil ha skive­brem­ser, noe som øker an­tall mo­del­ler yt­ter­li­ge­re og som for­hå­pent­lig­vis vil gi økt om­set­ning.

I til­legg har Unaas-brød­re­ne ut­stilt en rek­ke av syk­kel­pro­du­sen­ten BMCs mo­del­ler som de er blitt for­hand­le­re av. Frem­de­les er det be­hov for an­net enn hjul­sett når lønn og lo­kal­leie skal be­ta­les.

– Sal­get av BMC-syk­ler er noe vi job­ber med pa­ral­lelt med hjul­be­drif­ten, sier Es­pen Unaas.

Vi må hele ti­den va­ere bed­re og bil­li­ge­re enn de sto­re kje­de­ne som XXL, sam­ti­dig som vi kon­kur­re­rer med de ki­ne­sis­ke bak­gårds­fab­rik­ke­ne ES­pEn UnaaS, UnaaS CY­CLing

Foto: Henrik CHarlesen

HJULGRÜNDER: Es­pen Unaas i Unaas Cy­cling har la­get kar­bon­hjul for det nors­ke syk­kel­mar­ke­det i snart ti år. Hju­le­ne har fått fle­re na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le topplas­se­rin­ger.

STØPEFORM: Etter kar­bon­bi­te­ne er pus­let sam­men til en felg­form, må de plas­se­res i støpe­for­men som Emil Unaas (bil­det) og bro­ren Es­pen har ut­vik­let. De­ret­ter set­tes de i ov­nen for til­be­red­ning og blir lig­gen­de på hem­me­lig tem­pe­ra­tur og til hem­me­lig tid...

ÅPNER PÅ LØKKA: 9. mars åpner brød­re­ne Emil (t.v.) og Es­pen Unaas nytt ut­salgs­sted for hjul og BMC-syk­ler

FOTO: UnaaS Cy­Cling

på Grü­ner­løk­ka i Oslo.

FOTO: UnaaS Cy­Cling

TESTER SS 80: Her tes­tes SS-80 hju­let på has­tig­he­ter til­sva­ren­de 140 km/t og det som til­sva­rer ryt­ter­vekt på 120kg. Ma­ski­nen kan måle og tes­te alt fra vekt på ryt­ter, side­veis­be­last­ning i svin­ger. Si­mu­le­ring av dum­per og «nors­ke» hull i vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.