Skred­vars­le­ren

Jør­gen Aamot går ukent­li­ge topp­tu­rer for å kart­leg­ge skred­fa­ren i fjell-Nor­ge. Vi ble med tindeve­gle­de­ren på jobb.

Finansavisen - Sport og fritid - - INN­HOLD - Hans Iver Oden­rud eIvInd Ygge­setH (fOtO)

HEM­SE­DAL: – Det er ikke 22-årin­ger med punkrock i hode­te­le­fo­ne­ne som blir tatt i skred, men 40-årin­ge­ne som er på hytte­tur med ka­me­rat­gjen­gen. Ut­da­ter­te fer­dig­he­ter og mang­len­de kunn­skap er en far­lig kom­bi­na­sjon i fjel­let, sier Jør­gen Aamot, skred­vars­ler og tindeve­gle­der.

Aamot har par­kert fire­hjuls­trek­ke­ren på en veilom­me langs riks­vei 52 i Hem­se­dal. Fel­le­ne sit­ter klist­ret un­der ski­ene og han be­fin­ner seg godt un­der tre­gren­sen i ret­ning fjell­top­pen Stor­bottskar­vet.

I lik­het med res­ten av Sør-Nor­ge, har det va­ert en snø­fat­tig vin­ter i den van­lig­vis snø­sik­re nord­de­len av Hal­ling­dal. Det tyn­ne is­la­get på bak­ken gir ikke gro­bunn til de sto­re for­vent­nin­ge­ne på den plan­lag­te tu­ren, men Aamot for­sik­rer om at for­hol­de­ne vil bed­re seg på vei gjen­nom sko­gen.

Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat (NVE) star­tet med of­fent­lig skred­vars­ling i ja­nu­ar for fire år si­den, og har i dag 93 skred­vars­le­re for­delt rundt i lan­det. For hver av re­gio­ne­ne i lan­det gjen­nom­fø­res det inn­til tre ob-

ser­va­sjons­tu­rer i uken.

Hem­se­dal-ba­ser­te Aamot går en rund­tur i fjel­let to gan­ger i uken og gjør må­lin­ger, ob­ser­va­sjo­ner og tester. Fun­ne­ne rap­por­te­res der­et­ter vi­de­re til snø­skred­grup­pen som dag­lig sen­der ut opp­da­ter­te skred­var­sel.

– Jeg had­de nok fore­truk­ket noe mer al­pi­ne for­hold der jeg bor, men for­de­len med å va­ere kjent er at man van­lig­vis vet hvor man bør dra for å fin­ne gode ski­for­hold, sier opp­da­lin­gen som har va­ert bo­satt i fjell­byg­da si­den 2007.

Fle­re døds­skred

Mens skred­vars­lin­gen er et re­la­tivt nytt fe­no­men, har Norsk Ge­otek­nisk Insti­tutt (NGI) kart­lagt døds­ulyk­ker som føl­ge av skred i man­ge ti­år.

Vass­da­len-ulyk­ken i Nord­land i mars 1986 reg­nes fort­satt som den ver­ste skred­tra­ge­di­en i Nor­ge. 31 sol­da­ter og tre belte­vog­ner ble tatt av skre­det som før­te til at 16 sol­da­ter om­kom i for­bin­del­se med Nato-øvel­sen An­chor Ex­press.

Det sto­re fler­tal­let av døds­kre­de­ne i Nor­ge skyl­des imid­ler­tid ferd­sel i for­bin­del­se med fri­lufts­liv, og van­lig­vis på ski. Tal­le­ne vi­ser at det er menn i 30 til 50 års­al­de­ren som er mest ut­satt, og ut­vik­lin­gen de se­nes­te åre­ne er utri­ve­lig les­ning.

På de ti førs­te åre­ne av 2000-tal­let om­kom i snitt 4,1 per­soner i året i skred. De fem se­nes­te åre­ne er tal­let på an­tall om­kom­ne dob­let til 8 per­soner i året, og vår­må­ne­de­ne mars, april og mai har his­to­risk va­ert de mest dø­de­li­ge.

Aamot har ar­bei­det med snø, skred og ski i hele sitt yr­kes­ak­ti­ve liv og har selv be­ste­get og kjørt på ski ned fra fjell i Hi­ma­laya på over 8.000 me­ter. Han har også satt ski­spor ned fra fjell­si­der hvor in­gen and­re har va­ert før ham, selv om det er blitt faer­re eks­trem­tu­rer for

fa­mi­lie­man­nen de se­nes­te åre­ne. Se­nest i no­vem­ber i fjor gjen­nom­før­te han imid­ler­tid første­be­stig­nin­gen av 6.621 me­ter høye Pa­war Hi­mal sam­men med fjell­klat­rer­ne Ro­bert Cas­per­sen og Si­gurd Fel­de i Ne­pal, før han spen­te på seg ski­ene og sat­te ut­for fjel­lets sør­side.

Når fjell­fø­rer­for­bun­det NORTIND skal ut­dan­ne nye tindeve­gle­de­re, er Aamot dess­uten vei­le­der in­nen snø, ski og skred. I til­legg dri­ver 43-årin­gen fjell­fø­ring og kurs­virk­som­het for For­sva­ret og gjen­nom sel­ska­pet Fjell­sen­tra­len.

Han me­ner det er blitt et øken­de fo­kus på fa­ren og kom­plek­si­te­ten rundt skred de se­nes­te åre­ne. Sam­ti­dig er han be­kym­ret for at fryk­ten skal over­skyg­ge gle­den og opp­le­vel­sen av ski­tu­rer i fjel­let.

Topp­tu­rer i fjell­hei­men er ikke bare for de mest adre­na­l­in­sø­ken­de, me­ner tindeve­gle­de­ren, som tror man­ge har fått feil inn­trykk av ak­ti­vi­te­ten.

– Det er ve­sent­lig å va­ere be­visst på at ferd­sel i vin­ter­fjel­let all­tid vil in­ne­ba­ere en viss ri­si­ko, men det er fle­re som kom­mer på skred­kurs og me­ner topp­tur er utrygt og skum­melt. Det­te er vel­dig synd. Topp­tur tren­ger ikke å va­ere spe­si­elt ri­si­ka­belt hvis man føl­ger enk­le grep, sier Aamot.

Vil fjer­ne fare­gra­den

Sva­ert mye ri­siko­re­duk­sjon kan gjø­res unna i plan­leg­gings­fa­sen, og det fin­nes mye skre­din­for­ma­sjon på nett-tje­nes­ter som Var­som.

Aamots me­ner li­ke­vel at for man­ge vel­ger å kik­ke kun på fare­gra­den (se fakta­boks), og ikke all­tid le­ser be­skri­vel­se­ne som føl­ger med like godt.

– Fare­gra­den er en sva­ert be­gren­set kom­po­nent, og i en­kel­te til­fel­ler er det små ny­an­ser i vur­de­rin­gen som av­gjør om fare­gra­den er for ek­sem­pel 2 el­ler 3. Det er mye bed­re å bru­ke be­skri­vel­se­ne fra tje­nes­ten i tur­plan­leg­gin­gen til å dan­ne seg et bil­de av hva man kan for­ven­te på fjel­let, og der­et­ter til­pas­se tu­ren hvis det er sto­re av­vik mel­lom for­vent­nin­ge­ne og rea­li­te­ten, sier han, og fort­set­ter:

– Vi som er skre­dob­ser­va­tø­rer dek­ker sto­re om­rå­der, og det vil all­tid va­ere va­ria­sjo­ner in­nen de for­skjel­li­ge re­gio­ne­ne, sier han.

– Jeg me­ner i ut­gangs­punk­tet man kun­ne fjer­net fare­grads­ta­bel­len for­di tal­let ikke sier noe for­nuf­tig om for­hol­de­ne og snø­skred­ri­si­ko­en. Et tall er ikke nok til å gjø­re seg opp en til­strek­ke­lig snø­skred­vur­de­ring og na­tu­ren lar seg vans­ke­lig tall­fes­te, sier han.

Rute­plan­leg­ging og vei­valg vik­tigst

Aamots egne skred­kurs er i ut­vik­ling og end­rer seg med kurs­del­ta­ker­nes er­fa­ring og øns­ker. I vin­ter­se­son­gen guid­er og kur­ser han fjell­tu­ris­ter ukent­lig i fjel­le­ne rundt Hem­se­dal.

– På ny­be­gyn­ner­kurs er kuns­ten å po­si­sjo­ne­re ut kunn­ska­pen som en ny­be­gyn­ner har bruk for og fort kan la­ere seg, sier han.

Det er skre­vet utal­li­ge bø­ker og rap­por­ter om skred­pro­ble­ma­tikk, og for mye in­for­ma­sjon kan fort bli over­vel­den­de og vir­ke mot sin hen­sikt ved at kurs­del­ta­ker­ne ri­si­ke­rer å ikke sit­ter igjen med noe, me­ner han.

– Man ser ofte at folk liv­ner litt til når man tar frem for­skjel­li­ge verk­tøy og elek­tro­nisk ut­styr på kurs. Man må kjen­ne, og selv­føl­ge­lig bru­ke, sitt eget sik­ker­hets­ut­styr, som spa­de, søke­stang og skred­sø­ker godt, men det er tross alt rute­plan­leg­ging og vei­valg som er det vik­tigs­te, sier han

Han me­ner skred­kur­se­ne like gjer­ne kun­ne blitt kalt ferd­sels­kurs, si­den det tross alt er fjell­ferd­sel det hand­ler om.

– Når skre­det går har det gått for langt. Å til­eg­ne seg ev­nen til å gjø­re egne vur­de­rin­ger ba­sert på for­ma­sjo­ner og va­er­for­hold, og å gjen­kjen­ne snø­skred­ter­reng, er det vik­tigs­te i star­ten, ikke gra­ving av snø­pro­fi­ler og ana­ly­ser av snø­korn, sier han.

Det går et ty­de­lig skil­let ved fjell­si­der som på hen­holds­vis mer el­ler mind­re enn 30 gra­der i skred­sam­men­heng. Er det brat­te­re enn 30 gra­der er det all­tid en viss fare for skred.

Det fin­nes fle­re me­to­der som kan bru­kes til å av­gjø­re bratt­he­ten av en fjell­side, og både kart og hel­nings­må­le­re kan bru­kes.

– Som guide er min er­fa­ring at de al­ler fles­te er vel­dig godt for­nøy­de selv om det er un­der 30 gra­der bratt. Trik­set er å fin­ne god snø i bra ter­reng, sier han.

Som guide er min er­fa­ring at de al­ler fles­te er vel­dig godt for­nøy­de selv om det er un­der 30 gra­der bratt. Trik­set er å fin­ne god snø i bra ter­reng JøR­gen AAmOT, Tindeve­gle­deR, SkRed­vARS­leR Og gUide

FARTS­GLAD: Hem­se­dal-ba­ser­te Jør­gen Aamot hol­der fle­re kurs om snø og skred i lø­pet av en vin­ter, og set­ter mer enn gjer­ne ut­for urør­te fjell­si­der når an­led­nin­gen byr seg.

TOPP­TUR-MEK­KA: Den Hem­se­dal-ba­ser­te tindeve­gle­de­ren Jør­gen Aamot (t.v.) går topp­tu­rer for Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat to gan­ger i uken. Ob­ser­va­sjo­ne­ne bi­drar til skred­var­se­let i Hal­ling­dal-re­gio­nen

og opp­da­te­res dag­lig.

MO­BILT KON­TOR: Aamot bru­ker ap­pen RegObs til å rap­por­te­re for­hold og skred­pro­ble­mer. Opp­da­te­rin­ge­ne sen­des der­et­ter til skred­grup­pen i NVE, som opp­da­te­rer inn­hol­det på skred­tje­nes­ten Var­som.

FELT­AR­BEID: Jør­gen Aamot er ut­rus­tet med alt fra vind­må­ler til snø­sag og no­tat­blokk på de ukent­li­ge ob­ser­va­sjons­tu­re­ne for NVE.

FOR VI­DERE­KOM­NE: Snø­pro­fi­ler er kre­ven­de å tol­ke, me­ner tindeve­gle­der Jør­gen Aamot. Prio­ri­ter tur­plan­leg­ging og gode vei­valg er opp­ford­rin­gen til ny­be­gyn­ne­re.

VIK­TIG GREN­SE: Fjell­si­der på mer enn 30 gra­der er skred­ter­reng. Kom­pas­set er et av hjelpe­mid­le­ne som kan bru­kes til å fin­ne hel­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.