Fare­gra­de­ne

Finansavisen - Sport og fritid - - TOPPTUR -

Fare­grad 1 – li­ten

„„Skred­fare med ge­ne­relt sta­bilt snø­dek­ke.

Fare­grad 2 – mo­de­rat

„„Sto­re na­tur­li­ge ut­løs­te skred for­ven­tes ikke, men en­kel­te heng er ut­satt, samt at små na­tur­li­ge snø­skred kan fore­kom­me.

„„Nød­ven­dig med gjen­nom­tenkt rute­va­lg, spe­si­elt

i ut­sat­te heng brat­te­re enn 35 gra­der.

Fare­grad 3 – be­ty­de­lig

„„Fjern­ut­løs­ning av skred er mu­lig. „„Na­tur­lig ut­løs­te skred er mu­lig, også en­kel­te

sto­re snø­skred med lang rekke­vid­de. „„Er­fa­ring i be­døm­ming av skred­fare er nød­ven­dig. „„o Gjen­nom­tenk­te rute­va­lg er nød­ven­dig for

trygg ferd­sel.

„„Vis høy akt­som­het ved ferd­sel i bratt ter­reng

(ter­reng brat­te­re enn 30 °).

Fare­grad 4 – stor

„„Vel­dig far­li­ge skred­for­hold. Mye kunn­skap kre­ves for å kun­ne fer­des trygt ved fare­grad 4 da sto­re om­rå­der vil va­ere skred­ut­satt. „„Un­der spe­si­el­le for­hold for­ven­tes det man­ge

mid­dels sto­re og noen na­tur­li­ge ut­løs­te skred. „„Fjern­ut­løs­nin­ger av skred er sann­syn­lig. „„Hold deg unna bratt ter­reng (ter­reng brat­te­re enn

30°) og i god kla­ring for ut­løps­so­ner.

„„Selv ferd­sel i mo­de­rat bratt ter­reng sla­ke­re enn 30 gra­der er for­bun­det med stor fare og kre­ver god ter­reng­for­stå­el­se.

Fare­grad 5 – All ferd­sel fra­rå­des Kilde: Var­som.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.