Lø­ping:

Rå­skin­net

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - JOHN FULLER [email protected]­nans­avi­sen.no JØRGEN HYVANG jor­[email protected]­nans­avi­sen.no

– De tre førs­te åre­ne var det et rent manne­løp, og ble ar­ran­gert sam­me dag som Gre­te Waitz-lø­pet. Etter hvert fikk vi noen jen­ter som kled­de seg ut som menn og teg­net på bart for å del­ta. Det syn­tes vi var vel­dig stas, sier Per Mor­ten Hoff.

Re­ady-man­nen har va­ert løps­ge­ne­ral i alle år, men ald­ri del­tatt i lø­pet selv. Han har nok med å stik­ke ut løy­pen, fin­ne de vå­tes­te my­re­ne og hen­ge opp nok sperre­bånd slik at alle fin­ner frem.

– I fjor had­de vi utro­lig dår­lig va­er. Det reg­net hele da­gen, og så star­tet det å snø da lø­pet gikk. Jeg mis­tet fø­lel­sen i beg­ge bena da jeg skul­le fes­te noen på­ler i Sogns­vann for å mar­ke­re hvor tra­se­en gikk, min­nes Hoff.

Eser ut

Fra noen få hund­re del­ta­ge­re i star­ten, må du nå va­ere ute i god tid for å sik­re deg en av de 2.000 plas­se­ne i selve Rå­skin­net, som er rundt ni kilo­me­ter langt. I til­legg kom­mer Rå­tas­sen på tre kilo­me­ter for 10-15-årin­ge­ne, og Knøtt­e­tas­sen på 800 me­ter for de mins­te. To­talt snak­ker vi om opp mot 3.500 del­ta­ge­re.

– Jeg tror noe av suk­ses­sen skyl­des at det er lite fo­kus på tid. Det hand­ler vel så mye om å full­fø­re. Det er blitt vel­dig po­pu­la­ert å mel­de seg på i de sis­te pul­je­ne som star­ter, som vi har kalt venne­pul­jer. Der lø­per par og ven­ner sam­men, sier Hoff.

Når Fi­nans­avi­sen mø­ter Hoff, lig­ger det fort­satt godt med is på Sogns­vann,

og en del av my­re­ne er fort­satt pre­get av tele. Det blir det nok slutt på til lø­pet som går i mor­gen. Tra­di­sjo­nen tro vil det va­ere man­ge som mis­ter sko­ene sine i de førs­te gjørme­par­ti­ene før Sogns­vann inn­tas, og noen kom­mer til å stil­le opp i tra­di­sjo­nell grå jogge­buk­se i bom­ull. Det kom­mer til å bli vått og tungt.

– Vi har fått spørs­mål fra del­ta­ge­re om man må kun­ne svøm­me for å del­ta, og det må man ikke. Men man må reg­ne med å bli våt opp hit, sier løps­ge­ne­ra­len og mar­ke­rer i bryst­høy­de.

Li­ker dår­lig va­er

Go­de be­kled­nings­råd for del­ta­ger­ne er go­de sko som er knyt­tet stramt, samt tights og hans­ker. Når man va­der til li­vet, og el­lers lø­per mye i gjør­me, er det greit å ha kla­er som ikke ab­sor­be­rer for mye vann. Et sis­te godt råd er å ha tørt skift fra topp til tå lig­gen­de i mål­om­rå­det.

Rå­skin­net tar del­ta­ge­ren gjen­nom de brat­tes­te bak­ke­ne (fak­tisk en gam­mel hopp­bak­ke), de vå­tes­te my­re­ne og et is­kaldt Sogns­vann. Når du har løpt seks kilo­me­ter rundt i sko­gen, for så å krys­se Sogns­vann i nord­enden med vann til li­vet, da kjen­nes bena ut som tøm­mer­stok­ker.

Jeg tror noe av suk­ses­sen skyl­des at det er lite fo­kus på tid. Det hand­ler vel så mye om å full­fø­re Per mor­ten hoff, løps­ge­ne­ral for rå­skin­net

FEMININT: Det er sta­dig fle­re jen­ter som øns­ker å tros­se gjør­me, snø, is­vann og stein­røy­ser for å full­fø­re Rå­skin­net

10

Foto: Ntb scan­pix

på Sogns­vann. Her fra ut­ga­ven i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.