Rei­ser for å tre­ne

mens topp­idretts­ut­øve­re li­ker å tre­ne i høy­den, li­ker nors­ke mo­sjo­nis­ter å tre­ne i var­men. mal­lor­ca er blitt det nye Sats elixia.

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - JOHN FULLER [email protected]­nans­avi­sen.no JØRGEN HYVANG jor­[email protected]­nans­avi­sen.no

– Du kom­mer inn i en mo­dus som du ald­ri kla­rer å få hjem­me. Alle and­re skal ut å syk­le, så det blir na­tur­lig å tre­ne hver dag, sier dag­lig le­der i Max­pul­se rei­ser, Jørn Bals­lev.

Han har hatt tre grup­per med syk­lis­ter på Mal­lor­ca så langt i år, og til som­mer­en skal sel­ska­pet ar­ran­ge­re to tu­rer til Tour de Fran­ce, hvor kun­de­ne kan prø­ve seg på sam­me tra­sé som prof­fe­ne.

Max­pul­se har i stor grad ar­ran­gert tu­rer til uli­ke ar­ran­ge­men­ter som Mar­cia­lon­ga for nord­menn som vil kon­kur­re­re ute, men det­te er et da­len­de mar­ked. Nå vil spre­ke nors­ke kun­der tre­ne når de er på tur, og de vil gjer­ne kom­bi­ne­re det med et glass og noe god mat.

– Kun­de­ne mine er fra 30 til 70 år, og kjønns­for­de­lin­gen er rundt 70/30. Sam­ti­dig er det fle­re par som rei­ser sam­men, sier Bals­lev.

Øl i ly­cra

Opp­leg­get på tu­re­ne va­rie­rer noe,

av­hen­gig av om de rei­ser til én de­sti­na­sjon el­ler rei­ser rundt i et om­rå­de. På Mal­lor­ca bor de stort sett på ett ho­tell, og har dag­li­ge tu­rer ut der­fra.

– Vi de­ler grup­pen opp i tre. De bes­te syk­ler fra ti til 15 mil om da­gen, og de sis­te fra fem til åtte mil. De førs­te da­ge­ne er det gjer­ne mest flatt for å kom­me i gang, og så blir det mer fjell på slut­ten, sier Bals­lev.

Alle grup­pe­ne har med egen guide som kjen­ner ste­de­ne, og som vet hvor det er best å spi­se lunsj på tu­ren. Ett fe- no­men har man­ge av de rei­sen­de med seg fra nors­ke vin­ter­fjell.

– De fles­te vil gjer­ne ha «af­terbike» på pro­me­na­den i byen. Da tar de seg en øl mens de fort­satt har på seg ly­cra­en, sier Bals­lev.

Lan­ge da­ger

Sel­ska­pet Ber­go­dal har spe­sia­li­sert seg på syk­kel­rei­ser for iv­ri­ge nord­menn til Al­pe­ne, Py­re­ne­ene og Do­lo­mit­te­ne. Da er det syk­ling alt hand­ler om i åtte til ti da­ger.

– Vi har seks uli­ke tu­rer i lø­pet av som­mer­en. Rei­se­ne va­rer fra åtte til ti da­ger, og det syk­les rundt ti mil om da­gen. Tu­re­ne går gjer­ne over kjen­te pass, sier dag­lig le­der i Ber­go­dal, Mar­tin Ham­mer.

Del­ta­ger­ne får eg­ne syk­ler kjørt ned fra Oslo, og grup­pe­ne har med egen følge­bil når de er ute og syk­ler. Grup­per på 20 syk­lis­ter syk­ler sam­men, og da er det tre reise­le­de­re med i hver grup­pe.

– Vi har del­ta­ge­re i alle ald­re, men ho­ved­tyng­den er fra 40 år og

De fles­te vil gjer­ne ha «af­terbike» på pro­me­na­den i byen. Da tar de seg en øl mens de fort­satt har på seg ly­cra­en Jørn Bals­lev, Dag­lig le­der i Max­pul­se

opp­over. Det er fort­satt flest menn, men noen av tu­re­ne har man­ge da­mer med, sier Ham­mer.

Triat­lon­tre­ning

Også de sto­re tur­ope­ra­tø­re­ne har satt tre­nings­rei­ser opp på pro­gram­met. Ving ar­ran­ge­rer blant mye an­net ukes­tu­rer for triat­le­ter og syk­lis­ter, og etter­spør­se­len er sti­gen­de.

– Vår førs­te tre­nings­rei­se had­de vi i mai 2014, og i fjor økte vi sal­get av tre­nings­rei­ser med 134 pro­sent sam­men­lig­net med året før, for­tel­ler mar­keds- og kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Ton­je Løk­aas Fos­sum i Ving.

Reise­ar­ran­gø­ren har to år­li­ge triat­lon­tu­rer, en i april/mai og en i no­vem­ber/ de­sem­ber. Med på tu­re­ne er det et sted mel­lom 15 og 25 del­ta­ge­re, og man bor på Sun­wing Al­cu­dia Beach på Mal­lor­ca. Om vin­te­ren går tu­ren til Gran Ca­na­ria.

– I til­legg har vi sam­ar­beid med noen klub­ber som ar­ran­ge­rer tu­rer gjen­nom oss. To­talt har rundt 100 per­soner va­ert på triat­lon­tur med oss det sis­te året. Nes­te triat­lon plan­leg­ges i dis­se da­ger og blir i no­vem­ber/de­sem­ber, sier Løk­aas Fos­sum.

In­struk­tør på den­ne rei­sen er Ka­ri Flottorp Ling­s­om, som er en av Nor­ges bes­te triat­le­ter på kvinne­si­den. I til­legg er hun ut­dan­net per­son­lig tre­ner fra Nor­ges Idretts­høg­sko­le og job­ber som svømme­tre­ner.

i fjor økte vi sal­get av tre­nings­rei­ser med 134 pro­sent sam­men­lig­net med året før ton­je Løk­aas Fos­sum, mar­keds- og kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i Ving

For å ha gle­de av den­ne tu­ren må man ha et visst nivå, selv om det ikke er nød­ven­dig å ha del­tatt i triat­lon tid­li­ge­re.

Kra­vet er at man kan svøm­me crawl i minst 200 me­ter, at man er vant til å sit­te på syk­ke­len i minst 2-3 ti­mer og at man er mo­ti­vert til å tre­ne tre til fem ti­mer dag­lig.

Pri­sen for en uke, som in­klu­de­rer fly­rei­se, ho­tell, mat og fullt tre­nings­pro­gram, er snaue 10.000 kro­ner.

Syk­kel­tu­rene går også til Mal­lor­ca, men her bor del­ta­ger­ne på Sun­pri­me Pal­ma Beach, rett ved fly­plas­sen i Pal­ma, for øv­rig et om­rå­de med fle­re syk­kel­ho­tel­ler.

– Vi har syk­kel­tur for and­re året på rad, og har også man­ge grup­per som vi ar­ran­ge­rer syk­kel­tu­rer for i året. Det sis­te året har drøyt 300 va­ert på syk­kel­tur med oss, for­tel­ler Løk­aas Fos­sum.

Pri­sen for en uke lig­ger også her på rundt 10.000 kro­ner og in­klu­de­rer fly­rei­sen, ho­tell­opp­hold med fro­kost og mid­dag samt leie av syk­kel el­ler frakt av egen syk­kel.

KNIPER SE­KUN­DER: Syk­le­ne står kla­re til dyst. Fle­re lar sko­ene stå i pe­da­len for å spa­re tid.

FOTO: Ving

MO­DER­NE BADEFERIE: Tem­pe­ra­tu­ren er mer be­ha­ge­lig un­der triat­lon­tre­ning på mal­lor­ca.

51

FOTO: FRANK SOLBERG

FJELLPASS: Ber­go­dal har seks tu­rer den­ne som­mer­en, hvor del­ta­ger­ne får syk­le over kjen­te fjell og pass i Al­pe­ne, Do­lo­mit­te­ne og Py­re­ne­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.