Ce­lina Mi­del­fart

Knall­har­de slag og of­fen­sivt spill ga Ce­lina Mi­del­fart en sva­ert kjaer­kom­men gull­me­dal­je i ve­te­ran-nm i ten­nis.

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - STEI­NAR GRINI stei­nar.grini@fi­nans­avi­sen.no

Slik har du nep­pe sett Ce­lina Mi­del­fart før. Rask, hardt­slå­en­de og of­fen­siv fei­de hun unna all mot­stand i da­me­nes 35- og 40-års­klas­se un­der ve­te­ran-nm i ten­nis i Oslo Ten­nis Are­na.

– Hun spil­ler en kjempe­flott ten­nis. Det er ty­de­lig at hun har spilt ten­nis i ung­dom­men, for hun har en bra ser­ve og god tek­nikk. Hun spil­ler mo­der­ne og godt, sier ge­ne­ral­sek­reta­er Alex­an­der Kja­er i Nor­ges Ten­nis­for­bund til Fi­nans­avi­sen.

For alle som var til­ste­de på ve­te­r­an­mes­ter­ska­pet var det ty­de­lig at Nm-tit­te­len var sva­ert po­pu­la­er både hos Mi­del­fart selv og blant hen­nes fa­mi­lie og ven­ner som var møtt opp som til­hen­ge­re på tri­bu­nen.

– Spilt mye med tre­ner

Hun vil li­ke­vel ikke snak­ke så mye om ten­nis­spil­let sitt. Hun var hel­ler ikke nevnt som ten­ni­sen­tu­si­ast da Fi­nans­avi­sen i 2015 om­tal­te en lang rek­ke ten­nis­spil­len­de na­e­rings­livs­ak­tø­rer i det­te ma­ga­si­net.

«Grun­nen til at jeg ikke var på ra­da­ren i 2015 var vel av den enkle grunn til at jeg ikke spil­te på den ti­den», skri­ver Mi­del­fart i en e-post til Fi­nans­avi­sen.

Hun fort­set­ter:

«Det er in­gen spe­si­ell sat­sing fra min side. Jeg bare sy­nes det er en fan­tas­tisk mor­som sport». Bare og bare. Hen­nes ag­gres­si­ve spill kom­mer ikke fra in­gen­ting.

– Det ba­erer ty­de­lig preg av at hun har spilt mye med tre­ner, sier en kil­de.

En an­nen kil­de be­kref­ter det­te, og for­tel­ler at hun spil­ler sva­ert mye ten­nis hjem­me i Lon­don.

– Hun er fy­sisk godt trent og har en kom­plett tek­nikk med god fore­hand og back­hand. Sam­ti­dig be­ve­ger hun seg godt og har god ball­kon­troll. Hun spil­ler

bal­len dit hun øns­ker og er en at­let, sier Alex­an­der Kja­er om Mi­del­fart.

Di­rek­te exit i NM i fjor

Mi­del­fart de­bu­ter­te som norsk ve­te­r­an­ten­nis­spil­ler un­der NM uten­dørs i As­ker i au­gust i fjor. Der ble hun imid­ler­tid sendt ut av tur­ne­rin­gen al­le­re­de i førs­te run­de av Mo­na Berg, som den gang vant fi­na­len mot Gro Vi­be­ke Wor­ren 7-5, 6-2.

Wor­ren var også fi­nale­mot­stan­der mot Mi­del­fart un­der ve­te­ran-nm in­nen­dørs i mars. Der fikk Wor­ren det enda tøf­fe­re. Mi­del­fart fei­de hen­ne av ba­nen med sett­sif­re­ne 6-2, 6-1. Da had­de Mi­del­fart slått Ti­na Fal­ster 6-1, 6-1 og Siv Tor­bjørn­sen 6-1, 6-3 i inn­le­den­de run­der. Gjen­nom hele tur­ne­rin­gen ga hun føl­ge­lig fra seg kun ni av to­talt 45 ga­mes.

– Stor frem­gang

Wor­ren har bare god­ord å si om fi­nale­mot­stan­de­ren, Mi­del­fart:

– Hun spil­te vel­dig bra – tøft og hardt. Det var bare å bøye seg i stø­vet. Hun slo til hardt på alle bal­ler – sa­er­lig til å va­ere jen­te. Ikke alle da­mer gjør det på det­te ni­vå­et, der det er mer van­lig med lobbe­spill. Mi­del­fart had­de en tøff ap­proa­ch, og det var vel­dig gøy å spil­le med hen­ne. En utro­lig mor­som mot­stan­der, sier Wor­ren.

– Hen­nes ag­gres­si­ve spill ty­det på at hun har en god tre­ner. Jeg skul­le gjer­ne lånt ved­kom­men­de, smi­ler Wor­ren.

– Hun er nok også en ty­pisk in­nen­dørs­spil­ler etter­som hun er så rask. Hun vis­te også stor frem­gang i spil­let bare fra NM uten­dørs i fjor som­mer, sier hun. Fi­nale­slått i double

I double gikk det imid­ler­tid ikke like bra for Mi­del­fart sam­men med part­ner Ka­ja Groth. Til tross for at hun gikk til fi­na­le på walk­over, end­te det med tap 1-6, 5-7 mot Mo­na Berg og Camilla Lyng-jør­gen­sen etter nes­ten to ti­mers spill.

Iføl­ge Mi­del­fart skal hun også spil­le uten­dørs-nm i au­gust hvis alt går i hen­hold til pla­ne­ne hen­nes.

Selv om Mi­del­fart slo stopp­bal­ler, pas­sérslag og vol­ley­er i 2015, be­tyr ikke det at hun er noen ny­be­gyn­ner i ten­nis. Hun spil­te mye ten­nis som ung, og var reg­net som en av de bed­re spil­ler­ne. Hun til­hør­te det øvre sjik­tet i ten­nis i sin al­ders­klas­se helt opp i junior­åre­ne.

FOTO: ESPEN HILDRUP

AGGRESSIVT SPILL: Ce­lina tref­fer en knall­hard to­hånds back­hand og set­ter press på mot­stan­de­ren.

34

FOTO: ESPEN HILDRUP

KONSENTRERT: En god fore­hand skal la­des langt bak i ten­nis, og Ce­lina Mi­del­fart har blik­ket på bal­len for å få et godt treff.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.