Pro­fi­len:

Hekke­fe­no­me­net

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - STEI­NAR GRINI stei­[email protected]­nans­avi­sen.no IVÁN KVERME (FOTO) [email protected]­nans­avi­sen.no

Et av ver­dens størs­te fri­idretts­ta­len­ter er han blitt kalt, Kar­s­ten War­holm fra Ul­stein­vik. På kunst­gres­set i Vå­ler­en­gas leke­grind, Val­hall Are­na, fin­ner vi ham. Men her er in­gen Vif-spil­le­re – kun War­holm, hans tre­ner Leif Olav Al­nes og en tre­nings­venn­in­ne.

– Vi har va­ert her si­den klok­ken 10 i for­mid­dag, sier Al­nes.

Klok­ken er 15.

– Hvis noen sier de tre­ner smart, be­tyr det nor­malt at de tre­ner lite. Jeg har ikke tro på lite tre­ning.

War­holm tre­ner len­ge – det vil si han lø­per noen se­kun­der vel­dig fort, men først og fremst har han pau­ser. Lan­ge pau­ser – som War­holm til­brin­ger i en Stress­less fra hjem­trak­te­ne på Sunn­mø­re.

– Jeg tre­ner 26-27 ti­mer i uken. Men meste­par­ten er pau­ser.

– Når man lø­per syv se­kun­der her og syv se­kun­der der, så blir det ikke så mye tid to­talt. Kva­li­tets­tre­nin­gen blir jo kort målt opp mot pau­se­ne. Pau­se­ne er nød­ven­dig for å kun­ne løpe så mye. Sam­let sett tre­ner jeg vel rundt 15-20 mi­nut­ter på en slik økt, sier War­holm.

– De lan­ge pau­se­ne er vans­ke­lig å for­stå for en som lø­per ma­ra­ton, men lø­per man 150 me­ter på 15 se­kun­der, blir det mye syre.

– Dess­uten snak­ker vi om løs­nin­ger i pau­se­ne. Det tror jeg gir re­sul­ta­ter på ba­nen.

Tre­ner mykt

Men han flei­per også med den 60-åri­ge mø­rin­gen Al­nes, som selv­føl­ge­lig sva­rer War­holm på sunn­mørsk.

– Har du noen gang inn­røm­met at det var du som utga deg for å va­ere kong Olav og ring­te Ing­rid Kris­ti­an­sen med gra­tu­la­sjo­ner da hun had­de tatt Vm-gull, Leif, spør War­holm gli­sen­de.

– Hva var det jeg sa til Dan Bør­ge på TV? Jeg sa at det ikke var meg, sa jeg ikke? Så da var det nok ikke meg, smi­ler Al­nes.

Sist han var i rampe­ly­set var som tre­ner for Geir Mo­en da han her­jet på 1990-tal­let. Da som nå er Val­hall en del av re­sep­ten.

– Det myke un­der­la­get på fot­ball­ba­nen gir oss mu­lig­het til å tre­ne vel­dig mye uten å ri­si­ke­re ska­der, sier War­holm.

Når fot­bal­len inn­tar kunst­gres­set for­flyt­ter War­holm seg opp på re­po­set over tri­bu­ne­ne, der Al­nes har fått lagt tre lag kunst­stoff­dek­ke – to­talt 32 milli­me­ter – rig­get med Al­nes’ tid­ta­ger­ut­styr.

Det hand­ler om 50 me­ter fly­ing. War­holm klok­ker inn på 5,07 før han tar en vel­for­tjent tur i Stress­les­sen. Så nytt løp

med ti­ki­los vekt­vest – også da 5,07. På nytt i Stress­les­sen. Så uten vekt­vest igjen. Da på 4,89. Al­nes smi­ler for­nøyd.

– Han lø­per like fort med hek­ker, smi­ler han og sli­ter med å fin­ne noe som helst ne­ga­tivt om War­holm.

Nek­tet ho­tell­rom

– Som un­der NM i fjor – da had­de han trent mye etter å ha klart Ol-kra­vet, og var usik­ker på hvor­dan det slo ut. Det re­sul­ter­te i ny norsk re­kord på 400 me­ter med 45,79, sier Al­nes.

– Ti­den kun­ne ikke god­kjen­nes for­di man­nen i bua had­de glemt å ta bil­de av mål­gan­gen. Da Kar­s­ten ble spurt om hans re­ak­sjon, svar­te han at han av re­spekt for dem som had­de brukt så mye fri­tid på å ar­ran­ge­re kon­kur­ran­sen ikke øns­ket å si noe, selv om det inni ham ikke var spe­si­elt moro.

Og da kol­lek­tiv­kom­pi­se­ne hans fikk in­flu­en­sa, og Al­nes skul­le flyt­te ham på ho­tell, svar­te War­holm:

«Hvis jeg ikke kan bo i kol­lek­tiv når noen blir snuf­se­te i nesa, kan jeg ikke bo i kol­lek­tiv». Ho­tell­rom­met måt­te av­be­stil­les.

Så hvor fin­ner man noe galt om ung- gut­ten som har ut­se­en­det til en foto­mo­dell og krop­pen til en topp­svøm­mer og som strå­len­de blid in­vi­te­rer oss inn i tre­nings­ar­bei­det på Val­hall len­ge før av­talt tid? Vi prø­ver Stei­nar Ho­en, men nei.

– Han er så jord­na­er og hyg­ge­lig at du vil ikke tro det, sva­rer han.

Men noen må han ha tråk­ket på i sin ufor­skam­met ras­ke frem­ferd mot

ver­dens­top­pen. Gam­le­klub­ben, kan­skje? Nei­da, War­holm har in­gen gam­le­klubb – han kon­kur­re­rer for Dim­na Idretts­lag. En for­smådd gam­le­tre­ner da, kan­skje? Ar­ve Hatl­øy? Han tre­ner fort­satt med ham hjem­me i Ul­stein­vik.

Når War­holm for­tel­ler at han er opp­rik­tig lei seg på ti­kam­pens veg­ne av at han nå ser ut til å vel­ge 400 me­ter hekk som ho­ved­øvel­se, gir vi opp.

Tap­te alt i Dolphin

I et al­ler sis­te for­søk vrir vi te­ma­et over på pen­ger for å lok­ke frem po­li­tisk ukor­rekt­het.

– Det er ikke noe jeg øns­ker å flag­ge. «War­holm AS» går rundt, og det er blitt bed­re etter OL.

– Jeg har fått på plass noen av­ta­ler jeg er for­nøyd med, og som gjør sat­sin­gen an­svar­lig. Jeg får litt støt­te av Olym­pia­top­pen og litt av Fri­idretts­for­bun­det. Vi prø­ver å unn­gå at man­gel på pen­ger be­gren­ser den sports­li­ge sat­sin­gen, og det er ikke slik at vi kas­ter pen­ger rundt, sier han.

– Start- og pre­mie­pen­ger?

– Jeg kan inn­røm­me at jeg får start­pen­ger for Bis­lett Ga­mes, men det er ikke start­pen­ger som be­tyr noe.

– Men jeg kan si en ting – jeg kjøp­te Dolphin-ak­sjer for kon­fir­ma­sjons­pen­ge­ne. De gikk kon­kurs, ler War­holm og leg­ger til at han også har Face­bo­ok-ak­sjer og noe an­net. Tre­ner på feil ben

Ol-suk­ses­sen gjor­de at Nike dyt­tet ut Trim­tex som kles­le­ve­ran­dør. Jobzone har han hatt som spon­sor i fle­re år i lik­het med vekst­suk­ses­sen Jets. I til­legg kom Spare­ban­ken Mø­re inn som spon­sor i fjor. Han har in­gen ma­na­ger som ord­ner av­ta­ler og kon­kur­ran­ser.

– Det gjør mo­ren min. Hun er for­nuf­tig, har de sam­me ver­di­ene som meg og har all­tid hatt litt eks­tra kon­troll på meg. Jeg er opp­tatt av at ting er fair, og in­gen be­hø­ver å ta 25 pro­sent av en av­ta­le for å pluk­ke opp en te­le­fon. Vi har en ord­ning som fun­ge­rer bra.

Fore­lø­pig er han dog in­tet kjent an­sikt. I et re­klame­stunt for Bis­lett Ga­mes ble han ut­styrt med mik­ro­fon på Karl Jo­han der forbi­pas­se­ren­de ble spurt om de vet hvem Kar­s­ten War­holm er. 19 av 20 svar­te nei, og den ene som hev­det å kjen­ne ham opp­da­get ikke at in­ter­vjue­ren var nett­opp War­holm.

– Kar­s­ten har én god og én dår­lig fot, sier Al­nes.

Det gjør 400 me­ter hekk til en sjanse­sei­las. For mel­lom de åtte førs­te hek­ke­ne bru­ker War­holm 13, steg og han pas­se­rer hek­ke­ne med venstre­fo­ten først. Melke­syre tvin­ger ham imid­ler­tid opp i 14 steg på de to sis­te hek­ke­ne, og da må den førs­te av dem pas­se­res med det mer kei­te­te høyre­be­net først.

– Der­for har jeg gjort dob­belt så man­ge hekke­pas­se­rin­ger med høyre­be­net først nå i vin­ter, sier War­holm.

– Må­let er Vm-fi­na­le – Hva er med­født og hva er re­sul­tat av tre­nin­gen?

– Psy­ken med å tre­ne og det å stå dis­tan­sen er en egen­skap jeg er for­nøyd med. Nøk­ke­len min har va­ert all­si­dig­he­ten. Jeg har gjort mye for­skjel­lig, hvil­ket gjør meg mind­re skade­ut­satt sam­ti­dig som det har styr­ket mo­ti­va­sjo­nen.

– Hva må bli bed­re? – Jeg holdt de førs­te 300 me­ter­ne sva­ert bra i fjor. Det størs­te for­bed­rings­po­ten­sia­let er hekke­pas­se­rin­ge­ne samt å stå dis­tan­sen helt inn – også de sis­te 100 me­ter­ne.

– For å kla­re det lø­per jeg mye, og mye med vekt­vest samt en del anaerobt. Det hjel­per når en skal løpe de sis­te 100 me­ter­ne og bena er ful­le av syre.

VM i Lon­don i au­gust vil han helst ikke snak­ke så mye om.

– Må­let er å pres­te­re en god tid og kom­me til en fi­na­le, men det kan bli både stang inn og ut.

– Hva kan du opp­nå tids­mes­sig?

– Jeg had­de 48,49 på 400 me­ter hekk i fjor, og har snak­ket om at jeg er for­nøyd med å pres­te­re det ni­vå­et sånn halv­veis sta­bilt. Hvis jeg er hel­dig, kan jeg kla­re norsk re­kord, men det er vans­ke­lig å si om jeg kan pres­se ned mot 48 blank el­ler un­der 48. Jeg tror jeg kan pres­se litt ned.

– Jeg er opp­tatt av at det er bed­re med noe som er godt gjort enn godt sagt. Det er én ting å si noe, men noe an­net å gjø­re det. Jeg er litt fan av den sis­te va­ri­an­ten.

In­gen vekt­tre­ning

Hvor mye bed­re er så War­holm nå enn han var i fjor?

– Den størs­te for­skjel­len er at jeg har ut­vik­let litt bed­re tek­nikk ved at jeg har hatt fle­re hekke­pas­se­rin­ger. I fjor be­gyn­te jeg å løpe 400 me­ter hekk na­er­mest som et spon­tant inn­fall. Nå har jeg ar­bei­det over leng­re tid og fått bed­re stay­er­evne.

– Min førs­te or­dent­li­ge 400 me­ter hekk var i Florø i juni. Jeg løp på 49,63, og ut­vik­let meg vel­dig al­le­re­de til EM i juli og vi­de­re til OL i au­gust. Leif Olav var hjer­nen bak sat­sin­gen.

– Jeg så at Kar­s­ten had­de et langt steg sam­ti­dig som han had­de Euro­pas bes­te 110 me­ter hekk med junior­høy­de. Når man tar hek­ke­ne fort og har god stay­er­evne, så be­tyr det 400 me­ter hekk, sier Al­nes.

– Jeg leg­ger inn mye ar­beid og ut­nyt­ter fa­si­li­te­te­ne vi har, selv om kon­kur­ren­ter le­ver i et bed­re kli­ma, sier War­holm.

Det be­tyr mye lø­ping med og uten hek­ker og enda leng­re pau­ser samt tur­ning med Andreas Thor­kild­sen. Men i mot­set­ning til Thor­kild­sen, dri­ver ikke War­holm med vekt­tre­ning.

– Vi har ikke fun­net plass til vekt­tre­ning. Styrke­tre­ning med vek­ter kos­ter mye fy­sisk. Men vi dri­ver med en del hop­ping med let­te­re vek­ter sam­ti­dig som vi bru­ker vekt­vest.

– Vi tre­ner styr­ke, men ikke kon­ven­sjo­nelt. Lø­ping er også styrke­tre­ning, sier War­holm.

Bed­re nå enn i fjor høst

Om det hol­der får vi svar på i åp­nings­stev­net i Florø tid­lig i juni og de­ret­ter på Bis­lett Ga­mes, der War­holm er trekk­plas­ter og ut­ford­rer til Ol-vin­ner Ker­ron Cle­ment. Kon­kur­ranse­pla­nen er ikke lagt, men War­holm skal løpe U23-EM i juli og de­ret­ter VM i Lon­don i au­gust.

– Jeg er drøyt ett se­kund bed­re nå enn jeg var i fjor vår, men det be­tyr ikke at jeg blir til­sva­ren­de ras­ke­re enn ti­den fra OL etter­som jeg had­de så stor frem­gang i fjor som­mer.

– Men han er fire ti­de­ler bed­re på 400 me­ter i vin­ter enn han var i fjor, og han har star­tet bed­re i vin­ter enn han av­slut­tet i fjor høst, sier Al­nes.

LAN­GE PAU­SER: War­holm til­brin­ger det mes­te av tre­nings­ti­den i en Stress­less fra hjem­trak­te­ne på Sunn­mø­re. Her sam­men med tre­nings­venn­in­ne Eli­sa­beth Slet­tum og

hekk og nåd­de en 10. plass i OL. Her fra tre­ning på en 120 me­ters løpe­bane over tri­bu­ne­ne på Val­hall Are­na.

STORT SPRANG: Kar­s­ten War­holm var ti­kjem­per til og med 2015-se­son­gen. I fjor be­gyn­te han å løpe 400 me­ter

GOD STEMNING: Leif Olav Al­nes er glad i å hol­de god stemning på tre­ning, og har eks­tra grunn til det når han må­ler Kar­s­ten War­holms ti­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.