Pole dan­ce

Hel­gens nor­ges­mes­ter­skap i pole sport lig­ger langt unna det man­ge kan­skje for­bin­der med dans rundt en stol­pe.

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - Andreas sche­el andreas.sche­el@fi­nans­avi­sen.no HÅKON SAEBØ (FOTO) ha­kon.sabo@fi­nans­avi­sen.no

Rundt 60 del­ta­ge­re stil­ler i det tred­je nor­ges­mes­ter­ska­pet i Bygdø­hus Idretts­hall i Oslo.

– Da­gens pole dan­ce kom­mer fra dans rundt en stang slik man har på strippe­klub­ber, men det vi dri­ver med er se­riøs idrett, for­sik­rer ei­er og dag­lig le­der av So­me­ti­mes Pole Stu­dio, Alek­sand­ra Ma­tu­siak.

– Nå har vi rik­tig­nok ikke mye kla­er på vi hel­ler, men det skyl­des at vi må få grep med krop­pen for å gjø­re de øvel­se­ne vi øns­ker og skal, pre­si­se­rer hun.

Va­ri­ert tre­ning

Etter å ha sett to av Nor­ges bes­te ut­øve­re, Ti­na Jahr Hag­berg og Eli­se Lan­der, de­mon­stre­re noen av dis­se, er vi im­po­nert. Vi for­søk­te dess­uten et par enkle øvel­ser selv, men fikk be­kref­tet ty­de­lig at vi er hver­ken ster­ke el­ler gra­siø­se nok, selv om vi fø­ler oss over gjen­nom­snit­tet spre­ke.

– Øvel­se­ne er en kom­bi­na­sjon av styr­ke, tek­nikk og ko­reo­gra­fi, sier Eli­se Lan­der.

– Når du kjø­rer et pro­gram må du va­ere sterk, smi­dig og få en flyt, sier Ti­na Jahr Hag­berg.

Lan­der har holdt på med pole dan­ce i snart seks år, etter å ha spilt hånd­ball i 13. Med lite be­kled­ning kla­rer hun ikke å skju­le at hun er vel­trent.

– Vi tre­ner mye styr­ke og kjerne­mus­ku­la­tur, men jeg er også glad i å løpe. Vi tre­ner også kon­kur­ranse­spe­si­fikt, sier hun.

Hag­berg er ikke mind­re vel­trent etter

å ha dre­vet med turn og gresk-ro­mersk bry­ting, inn­til hun for fire år si­den be­gyn­te med pole dan­ce.

– Pole dan­ce er en flott kom­bi­na­sjon av styr­ke, fit­ness, dans og akro­ba­tikk, sier hun og smi­ler en­tu­si­as­tisk mens hun til­syne­la­ten­de bry­ter fle­re fy­sis­ke lo­ver.

Tøf­fe kon­kur­ran­ser

De kon­kur­re­rer både in­di­vi­du­elt og i par, og det er ikke mind­re im­po­ne­ren­de når de hol­der hver­and­re oppe i mer el­ler mind­re umu­li­ge stil­lin­ger og po­si­sjo­ner. Eli­se Lan­der var med på å ta en syv­ende­plass i VM i par i fjor, mens Ti­na Jahr Hag­berg ble nor­ges­mes­ter in­di­vi­du­elt i 2014 og 2015.

I kon­kur­ran­ser har ut­øver­ne et fire mi­nut­ters pro­gram med krav til for­skjel­li­ge grep og stil­lin­ger med både hen­der, føt­ter og and­re de­ler av krop­pen. Det er krav til hvor len­ge dis­se skal hol­des, for­skjel­li­ge be­ve­gel­ses­kom­bi­na­sjo­ner og be- grens­nin­ger på hvor mye de kan va­ere i gul­vet. Øvel­se­ne er en blan­ding av styr­ke, akro­ba­tikk og dans til mu­sikk rundt en stang el­ler stol­pe, hvor mye er in­spi­rert av den 900 år gam­le yoga­tra­di­sjo­nen Mallak­ham.

Ur­gam­mel ki­ne­sisk styrke­tre­ning had­de også en stang som ap­pa­rat, mens sten­ge­ne som holdt sir­kus­tel­te­ne oppe i Euro­pa på be­gyn­nel­sen av 1900-tal­let også skap­te en form for un­der­hol­den­de akro­ba­tikk. Via de nevn­te strippe­sten­ge­ne fra Nord-ame­ri­ka på 1960-tal­let og and­re de­ler av den vest­li­ge ver­de­nen, er pole dan­ce si­den 1990-tal­let blitt en an­er­kjent sport over sto­re de­ler av ver­den.

I Nor­ge, som i en rek­ke and­re land, er det etab­lert et eget for­bund med rundt 200 med­lem­mer. De øns­ker å bli en del av Nor­ges Idretts­for­bund, men det stil­ler krav til både bar­ne- og han­di­cap­idrett.

Snart stue­rent

– Vi job­ber nå for å bli ak­sep­tert av idretts­for­bun­det i Nor­ge og mot den in­ter­na­sjo­na­le olym­pis­ke ko­mi­té ute, blant an­net for å få støt­te og for å vokse, sier Ma­tu­siak, som i til­legg til å dri­ve tre stu­dio­er i Oslo, Lille­strøm og Tøns­berg er styre­le­der i Nor­ges Pole Sport For­bund.

På stu­dio­et i Gren­sen i Oslo, som er det størs­te, har de over 300 med­lem­mer, samt rundt 100 ut­øve­re som er på drop-in-ti­mer el­ler har klippe­kort for­delt på 50 klas­ser i uken. En tida­gers in­tropak­ke hos So­me­ti­mes Pole Stu­dio kos­ter 450 kro­ner, et ti­klipps kort 2.500 kro­ner og med­lem­skap fra 700 til 1.100 kro­ner må­ne­den.

I til­legg til So­me­ti­mes Pole Stu­dios tre lo­ka­ler fin­nes det rundt 30 po­le­stu­dio­er rundt om i hele lan­det, og det er sta­dig fle­re van­li­ge tre­nings­sent­re som set­ter opp sli­ke sten­ger. Dess­uten er det fle­re som kjø­per det og set­ter opp hjem­me.

– Vi har hatt en vekst de sis­te åre­ne på 20 pro­sent og har po­si­ti­ve re­sul­ta­ter. Det ford­rer imid­ler­tid mye job­bing, og vi plan­leg­ger å åpne et nytt stu­dio i Sand­vi­ka el­ler As­ker, sier hun.

Så hvis du sy­nes det å bli dratt med på strippe­klubb på et ut­drik­nings­lag er upas­sen­de, kan et be­søk un­der hel­gens NM el­ler en prøve­time på et stu­dio gi deg et litt an­net syn på pole dan­ce. Er du mann, vil du ale­ne på­vir­ke kjønns­for­de­lin­gen be­ty­de­lig.

Vi job­ber nå for å bli ak­sep­tert av idretts­for­bun­det Alek­sand­ra ma­tu­siak

ALLE FOTO: HÅKON SAEBØ

VA­RIA­SJON: Ti­na Jahr Hag­berg vi­ser hvor­dan noen av gre­pe­ne hol­des sta­tisk, mens and­re skjer i be­ve­gel­se.

IRON-X: Fle­re av øvel­se­ne i pole dan­ce har eg­ne navn, og når de skal hol­des i fle­re se­kun­der blir det tungt.

SPRE­KE: Ti­na Jahr Hag­berg (t.v.) og Eli­se Lan­der er kla­re for hel­gens NM i pole sport på Bygd­øy.

DRIFTIG: Alek­sand­ra Ma­tu­siak dri­ver tre pole dan­ce-stu­dio­er og plan­leg­ger fle­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.