Singellivet

Nes­ten alle kan bli sin­gel­han­di­cap­per i golf, bare man star­ter tid­lig nok. Men det er også fullt mu­lig for en ny­be­gyn­ner på 50 år med god fy­sikk.

Finansavisen - Sport og fritid - - NEWS - SI­GURD SVEEN si­gurd.sveen@fi­nans­avi­sen.no

– Det er in­gen for­skjell på hvor­dan vi job­ber med ny­be­gyn­ne­re og elite­spil­le­re, sier An­ders Thel­berg, som er an­svar­lig for tre­ner­ut­vik­lin­gen i Nor­ges Golf­for­bund.

– Den størs­te for­skjel­len er hvor­dan man tre­ner, og selv­føl­ge­lig hvor mye tid man bru­ker. Men hvis mo­sjo­nis­te­ne tre­ner rik­tig, kan man raskt bli mye bed­re, fort­set­ter han.

Golf­se­son­gen har så smått kom­met i gang igjen. Køl­le­ne hen­tes frem fra kjel­le­ren og nye mål for se­son­gen set­tes. For man­ge er drøm­men å bli sin­gel­han­di­cap­per (un­der 10 i han­di­cap). Iføl­ge svens­ke Thel­berg er det langt fra så uopp­nåe­lig som man­ge tror.

– In­tro­du­se­rer man golf til et barn som ikke har fy­sis­ke be­grens­nin­ger, kan nes­ten alle bli sin­gel­han­di­cap­per etter hvert.

– Be­gyn­ner man som 50-åring, og man dess­uten har mas­se idrett i seg, har man også go­de mu­lig­he­ter til å kla­re det. Jeg vil tip­pe at rundt halv­par­ten av alle 40-50-årin­ger som be­gyn­ner med golf, kan få un­der 10 i han­di­cap. Men det tar ofte minst fem år før man er der, av­hen­gig av hvor mye tid man har til rå­dig­het.

– Har man imid­ler­tid ikke dre­vet idrett tid­li­ge­re, og krop­pen ikke har for­ut­set­ning til å slå bal­len så langt, er det vel­dig mye vans­ke­li­ge­re.

Lan­ge slag enk­lest

Så hva skal en godt vok­sen per­son som har lyst til å bli god i golf gjø­re? For å hjel­pe spil­ler­ne på fer­den har Thel­berg ut­vik­let et verk­tøy som he­ter Next Le­vel. Her kan man måle hvor god man er og – kan­skje enda vik­ti­ge­re – få svar på hvil­ke de­ler av spil­let man ikke be­hers­ker like godt. Syste­met be­står av seks øvel­ser, og det er delt inn i like man­ge han­di­cap­ni­vå­er:

Iføl­ge Next Le­vel bør en golf­spil­ler med et han­di­cap på mel­lom 4,4 og 11,4 kla­re føl­gen­de (se fakta­boks):

Thel­berg an­be­fa­ler alle å ta en slik test for å fin­ne ut hvor man står. Da fin­ner man raskt ut hvil­ke de­ler av spil­let man bør kon­sen­tre­re seg om på tre­nings­fel­tet for å ta nes­te steg ned­over på han­di­capsti­gen. De­ret­ter bør man ta tes­ten med jev­ne mel­lom­rom ut­over se­son­gen for å måle en even­tu­ell frem­gang.

– Jeg vil anta at de fles­te ama­tør­spil­ler­ne vil sy­nes det er enk­lest å kla­re de lan­ge sla­ge­ne for­di det er det man tre­ner mest på. Men to tredje­de­ler av øvel­se­ne er en­ten putt el­ler naer­spill, sier han, og leg­ger til:

– Har man et øns­ke om å bli sin­gel­han­di­cap­per, må man job­be som elite­spil­le­re i alle idret­ter gjør. Man må kart­leg­ge hvor man står i dag, og ha en plan for hvor­dan man skal for­bed­re seg.

Må tre­ne rik­tig

Golft­re­ne­ren vi­ser ikke over­ras­ken­de til at all forsk­nin­gen vi­ser at la­e­rin­gen er størst når man har fo­kus på det man gjør. Han me­ner litt for man­ge mo­sjo­nis­ter ikke har noen plan bak tre­nin­gen, og at det ikke all­tid hjel­per å stå på en dri­ving ran­ge og slå 50-60 bal­ler på måfå.

– Bru­ker man Next Le­vel, har man noe kon­kret å tre­ne på. Da blir tre­nin­gen også mer lik en kon­kret si­tua­sjon ute på ba­nen, sier han.

– Hvis man er klar over hva man bør tre­ne på for å bli bed­re, så har du kom­met 50 pro­sent av vei­en. Vet du i til­legg hvor­dan du skal tre­ne, er vel­dig mye gjort. Det sis­te kan golf­pro­ene hjel­pe deg med.

Kla­rer man å for­bed­re alle sla­ge­ne, vil man ga­ran­tert også se det på sco­re­kor­tet

etter en run­de. Men det­te er li­ke­vel bare ett av tre punk­ter som må va­ere på plass for å bru­ke mind­re slag på en run­de. Thel­berg kal­ler dis­se tre punk­te­ne Re­ad, Plan and Do. Mi­ni­me­re ri­si­ko­en

Re­ad vil si å lese si­tua­sjo­nen. Om bal­len lig­ger nede el­ler oppe i gres­set, om den lig­ger i opp- el­ler ned­over­bak­ke og så vi­de­re. Plan er hvor­dan man har tenkt å løse det kom­men­de sla­get:

– Her er det stor for­skjell på prof­fe­ne og mo­sjo­nis­te­ne. En­kelt for­talt er man ute etter å mak­si­me­re mu­lig­he­ten for å lyk­kes, og sam­ti­dig mi­ni­me­re ri­si­ko­en.

Og Do til slutt er alt­så hvor­dan man ut­fø­rer sla­get, el­ler det man tre­ner på i Next Le­vel. – De fles­te hobby­spil­le­re tre­ner bare på Do, alt­så hvor­dan sla­get skal ut­fø­res. Men det hjel­per ikke å va­ere god til å slå bal­len hvis man hele ti­den vel­ger feil stra­te­gi. De bes­te spil­ler­ne er go­de til både å lese, plan­leg­ge og ut­fø­re sla­ge­ne, sier Thel­berg.

FOTO: CAMILLA HANSTEEN

PRESISJON: Fra 10 me­ter bør en sin­gel­han­di­cap­per chip­pe 7 av 10 bal­ler in­nen­for 1,5 me­ter fra hul­let. Fra 20 me­ter skal 7 av 10 va­ere in­nen­for 2,5 me­ter.

FOTO: CAMILLA HANSTEEN

I HUL­LET: Fra én me­ter bør man set­te 24 av 30 putter.

FOTO: EIVIND YGGESETH

BE­GYN­NER FOR SENT: – Nes­ten alle kan bli sin­gel­han­di­cap­per i golf, bare man be­gyn­ner tid­lig nok, hev­der An­ders Thel­berg, an­svar­lig for tre­ner­ut­vik­lin­gen i Nor­ges Golf­for­bund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.