Reg­ler for Nor­ges lengs­te bre­vet

Finansavisen - Sport og fritid - - SYKKEL - Kil­de: Ran­donneurs Ag­der

1. Rit­tet ar­ran­ge­res i hen­hold til reg­ler satt av Les Ran­donneurs Mon­diaux og Au­dax Club Pa­ri­si­en.

2. Alle del­ta­ge­re må føl­ge norsk vei­tra­fikk­lov. 3. Hjelm er ikke ob­li­ga­to­risk, iføl­ge lov, men er ob­li­ga­to­risk for det­te rit­tet.

4. Lys (front hvitt og bak rødt) er ob­li­ga­to­risk når lys­for­hol­de­ne og syn­lig­het kre­ver det. Det­te om­fat­ter va­er­for­hold som tåke og regn, om nat­ten og i tun­ne­ler. Lys må va­ere fast­mon­tert på syk­ke­len og kan va­ere blin­ken­de el­ler fast. Lys må va­ere klart syn­lig på 300 me­ters av­stand.

5. Re­fleks er lov­på­lagt. Venst­re og høy­re kran­karm må ha hvi­te el­ler gule re­flek­ser som pe­ker både frem­over og bak­over. Syk­ke­len må i til­legg ha rød re­fleks som pe­ker bak­over. 6. Del­ta­ge­re må selv sør­ge for for­sik­ring som dek­ker ulyk­ker og ska­der. En reise­for­sik­ring er til­strek­ke­lig så len­ge den ikke ute­luk­ker sports­li­ge ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.