En som­mer er over

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

La Sporti­va He­lios SR

Ita­li­ens­ke La Sporti­va er ett av fle­re mer­ker som øns­ker å ut­ford­re Inov-8 og VJ når det gjel­der å lage gode ter­rengs­ko. La Sporti­va He­lios SR pas­ser bra til en blan­ding av grus og sti, og er som nav­net an­ty­der ikke en spe­si­elt tung sko. „„Veil. pris: 1.799 kro­ner.

Nat­han Va­porhowe og Vapor­k­rar

Når du skal løpe litt len­ger enn bare rundt hu­set ditt, kan det va­ere kjekt å ha med seg både litt drik­ke og eks­tra kla­er. Nøy­er du deg med lite ba­ga­sje, kan Nat­hans Vapor va­ere en god løpe­vest. Va­porhowe er spe­si­elt til­pas­set kvin­ners ana­to­mi og smak, mens Vapor­k­rar er til­pas­set mann­lig ana­to­mi. Beg­ge tar fi­re li­ter og har to 355 mil­li­li­ters Exos­hot-soft­flas­ker med drik­ke­slan­ger i front­mon­ter­te lom­mer. Det er også plass til 1,5-li­ters drikke­bla­ere i ryg­gen, men den må kjø­pes se­pa­rat. „„Veil. pris: 2.000 kro­ner.

Fi­re­fly

Fi­re­fly er en dings som visst­nok skal hjel­pe deg til å øke far­ten på re­sti­tu­sjo­nen etter tre­ning og mind­re ska­der. Fi­re­fly fes­tes un­der kne­et un­der ak­ti­vi­tet og sen­der elek­tris­ke im­pul­ser for å ak­ti­ve­re musk­ler i be­net. Må­let er å øke blod­sir­ku­la­sjo­nen. Pro­du­sen­ten un­der­stre­ker at im­pul­se­ne er smerte­frie. Og hvis den ikke vir­ker, er jo all­tids placebo­ef­fek­ten der for å bi­dra.

„„Veil. pris: 27 bri­tis­ke pund.

Hu­ub Ar­chi­me­des II Triathlon Wet­s­uit

Den gres­ke ma­te­ma­ti­ke­ren og fy­si­ke­ren Ar­ki­me­des had­de nep­pe sett for seg at hundre­vis av men­nes­ker skul­le be­gyn­ne å hop­pe i ha­vet midt på nat­ten in­nerst i Har­dan­ger­fjor­den en gang i august, men like fullt har han gitt navn til Huubs topp­mo­dell Ar­chi­me­des II Triathlon Wet­s­uit. For den net­te sum av 7.499 kro­ner kan du fin­ne ut om Ar­ki­me­des’ lov stem­mer i prak­sis. „„Veil. pris: 7.499 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.