lø­per­gle­de

Finansavisen - Sport og fritid - - LØPING - Andreas sche­el andreas.sche­el@fi­nans­vi­sen.no

Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ani­ta Sva­nes i VW slap­per av, ten­ker og får ener­gi av å løpe. Det kom godt med un­der die­s­el­s­kan­da­len.

– Høs­ten 2015 og be­gyn­nel­sen av 2016 ble det eks­tremt mye job­bing i for­bin­del­se med die­sel­sa­ken.

Selv om jeg kom sent hjem prio­ri­ter­te jeg å løpe for å luf­te ho­det, til­fø­re krop­pen ener­gi og sove bed­re, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ani­ta Sva­nes i VW.

I Nor­ge har Vw-im­por­tø­ren Ha­rald A. Møller stort sett ryd­det opp etter skan­da­len, men Sva­nes lø­per fort­satt. Bort­sett fra noen be­drifts­løp i Ro­me­riks­ka­ru­sel­len da hun job­bet i Ge­ne­ral Mo­tors på Kjel­ler, var det først i 2014 hun meld­te seg på sitt førs­te ma­ra­ton i Ro­ma i 2014.

Si­den er det blitt et løp til der, tre i stu­die­byen Pa­ris, to gan­ger Bir­ken Fjell­ma­ra­ton og to ul­tra­løp, før hun i no­vem­ber har fått plass i New York Ma­rat­hon.

Sta­dig ras­ke­re

– Jeg kom­bi­ne­rer ofte lø­pe­ne med noe hyg­ge­lig, gjer­ne opp­le­vel­ser i en by jeg tri­ves med ven­ner. Jeg ser at jeg kan mo­ti­ve­re and­re til å be­gyn­ne å løpe også, men det er min egen lø­per­gle­de som er vik­tigst. Jeg er i ut­gangs­punk­tet ikke så opp­tatt av tid, men etter å ha raskt for­bed­ret meg med 30 mi­nut­ter og nå lø­per ned på 4-tal­let, skal jeg gjer­ne for­bed­re meg yt­ter­li­ge­re, sier 44-årin­gen.

Al­de­ren fø­ler hun ikke er noen hind­ring, men hun tror ska­der vil va­ere det, så hun gjør alt hun kan for å unn­gå sli­ke.

– Jeg tror det er vik­tig å la­ere seg å byg­ge seg opp over tid, noe jeg har klart uten ska­der. Blant an­net har jeg fått til­pas­set sko på trede­møl­le på Løplab­bet, jeg byt­ter mel­lom sko­par, tre­ner va­riert og lø­per mye i ter­ren­get. Det jeg nå må bli bed­re på er in­ter­val­log ters­kel­tre­ning, fast­slår hun.

Lø­per fra dø­ren

I vin­ter­halv­året lø­per hun også hjem­me på trede­møl­le og i kulver­ten på Bis­lett, samt går på ski og svøm­mer. Fra hu­set hjem­me på Malm­øya kan hun løpe fra dø­ren, slik hun også gjør fra job­ben på Fry­sja.

– Å løpe ute gir en egen fri­hets­fø­lel­se. Lø­ping er dess­uten en vel­dig an­ven­de­lig tre­nings­form som kre­ver lite plan­leg­ging. Jeg har all­tid jogge­sko­ene med meg i bi­len el­ler på rei­ser, en­ten jeg ven­ter på bar­nas tre­ning el­ler har tid mel­lom mø­ter, sier hun.

Det blir gjer­ne 3 øk­ter el­ler mer i uken året rundt og hun lø­per mest ale­ne, selv om det å løpe sam­men med and­re er å fore­trek­ke.

– På lang­tu­rer i mar­ka lø­per jeg ofte med and­re, men sam­hol­det og fø­lel­sen av å løpe sam­men med tu­sen­vis av and­re i et ma­ra­ton er helt fan­tas­tisk. Jeg har jo både da og i and­re an­led­nin­ger fått så­kalt run­ner’s high, som er en helt fan­tas­tisk fø­lel­se, for­sik­rer hun.

Det ri­si­ke­rer hun å få igjen i New York 5. no­vem­ber, men også i Ri­ga, Ber­lin og Lon­don nes­te år. Die­sel’s low er hun fer­dig med.

Jeg har fått så­kalt run­ner’s high, som er en helt fan­tas­tisk fø­lel­se

Foto: Spor­to­graf

LIKE BLID: Selv om vaeret var så dår­lig og tå­ken så tjukk at hun løp seg bort un­der Bir­ken Fjell­ma­ra­ton, gir lø­pin­gen Ani­ta Sva­nes ener­gi og gle­de.

Foto: pa­ris Ma­rat­hon

SAMHOLD: Selv om hun ikke kom­mer først, får Ani­ta Sva­nes ofte «runners high» når hun de­ler løpe­gle­den med tu­sen­vis av and­re.

Foto: pri­vat

FA­VO­RITT: Stu­die­byen Pa­ris er blant fa­vo­rit­te­ne til VWS in­for­ma­sjons­sjef, som fore­lø­pig har løpt ma­ra­ton der tre gan­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.