Bar­fot­følel­se pan­ser

Full kon­takt med un­der­la­get for her­de­de føt­ter el­ler en «skudd­sik­ker» sko uten fe­eling? Ice­bug til­byr beg­ge de­ler.

Finansavisen - Sport og fritid - - TERRENGSKO - ARE HARAM are.haram@fi­nans­avi­sen.no

Svens­ke Ice­bug har ut­vik­let Ac­ce­le­ri­tas RB9X blant an­net som en sko for swim­run. Der­for su­ger ikke stof­fet i over­de­len til seg vann, der­for er så­len så myk at du nes­ten fø­ler deg bar­bent og der­for sit­ter så­len som spik­ret, også når du lø­per på søkk­vått un­der­lag.

Og der­for er sko­en vel­dig godt eg­net for løpe­tu­ren i norsk høst­skog, i hvert fall for lø­pe­re som tå­ler å kjen­ne un­der­la­get nes­ten helt udem­pet rett i fo­ten.

Glad­smer­te

Den myke så­len lar fo­ten gri­pe rundt hver ujevn­het, og det gjør det al­le­re­de gode gre­pet enda bed­re. Løpe­fø­lel­sen er sva­ert god, men vi har sam­ti­dig ald­ri hatt så vondt i un­der­såt­te­ne som etter en­kel­te ned­far­ter med dis­se.

Pri­sen er i hvert fall ikke høy­ere enn hva de re­le­van­te kon­kur­ren­te­ne kre­ver (ca 1.300 kro­ner).

Det av­gjø­ren­de for po­ten­si­el­le kun­der bør va­ere om de er be­redt til å ofre så mye kom­fort for å opp­nå så godt grep.

Du vil nep­pe skli, selv der løpe­ka­me­ra­te­ne stol­p­rer seg usik­kert av går­de. Men du må va­ere inn­stilt på mer naer­kon­takt med Mo­der Jord enn de fles­te and­re sko byr på.

Ste­bro­ren

En av Ac­ce­le­ri­tas’ søs­ter­mo­del­ler he­ter Ori­bi. Det skal godt gjø­res å fin­ne to sko av sam­me mer­ke som lig­ner mind­re på hver­and­re.

Det­te er en hy­brid-mo­dell, alt­så en ter­rengs­ko, som også skal va­ere eg­net til noen kilo­me­ter på van­lig vei ved be­hov.

Dis­se sko­ene ble vi ikke klo­ke på. Man

kan bru­ke dem også uten­om ter­ren­get, men det fris­ter ikke voldsomt.

Det po­si­ti­ve først: Sko­en har lis­ser med en slags «pøl­ser». De gjør at snø­rin­gen sit­ter sva­ert godt, uan­sett.

Ne­s­horn

Men så: Sko­en er dønn stiv. Det er lagt en «pans­ring» i hele bak­fo­ten som be­skyt­ter mot spis­se stei­ner, men som også fjer­ner alt av kon­takt med un­der­la­get. Det­te fø­les som en skudd­sik­ker såle, som dess­uten ikke bøy­er seg med fo­ten.

Det ra­res­te er at det sam­ti­dig nes­ten ikke er dem­ping. Der Ice­bug hev­der sko­en er in­spi­rert av «en ele­gant afri­kansk an­ti­lo­pe», ten­ker vi hel­ler på flod­hest el­ler ne­s­horn.

Vi fikk ikke god­fø­lel­sen på vei til ter­ren­get, og vi fikk det ikke i ter­ren­get.

Foto: Are HARAM

Dr. Je­kyll and Mr.hy­de: Ori­bi til ven­st­re kjen­nes som den tar deg trygt gjen­nom et mine­felt, mens Ac­ce­le­ri­tas til høy­re gir deg naer­kon­takt, også med alle spis­se stei­ner.

Pans­ret: Du skal ta i MYE for å avdekke fleks i Ori­bi-så­len.

Myk nok: Tenk «gym­sokk» med su­per­grep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.