«Grus­kon­gen» gru­ser til i Bir­ken

– Først og fremst gjør man det­te for å hol­de seg «i år­ning». In­gen kan skyl­de på tids­klem­ma, sier Roy Holth.

Finansavisen - Sport og fritid - - SYKLING - SI­MEN NA­ESS HA­GEN re­dak­sjo­nen@fi­nans­avi­sen.no

I 2007, alt­så for nøy­ak­tig ti år si­den, sat­te Roy Holth seg på syk­kel­se­tet på Re­na for førs­te gang. Lite viss­te han da om hva som ven­tet de nes­te 92 kilo­me­ter­ne (nå 86 kilo­me­ter, journ.anm.) over fjel­let mot Lil­le­ham­mer, men alt sier sitt etter­som han hvert år de nes­te ti åre­ne har gjen­tatt be­drif­ten.

– Det er jo greit å hol­de seg litt «i år­ning» da, sier Roy Holth.

På Kongs­vin­ger er han kjent som «grus­kon­gen». Han er dag­lig le­der for Gun­nar Holth Grus­for­ret­ning-kon­ser­net og til­hø­ren­de dat­ter­sel­ska­per, med over 120 an­sat­te og en om­set­ning i 2016 på cir­ka en halv mil­li­ard, in­klu­dert dat­ter­sel­ska­pe­ne. I til­legg er 61-årin­gen en av Kongs­vin­ger IL Topp­fot­balls vik­tigs­te in­ves­to­rer, og der­på blitt klub­bens sto­re øko­no­mis­ke red­nings­mann fle­re gan­ger de sis­te ti­åre­ne, etter­som fot­ball­klub­ben en rek­ke gan­ger har sett den øko­no­mis­ke dø­den i hvit­øyet.

– Må va­ere klar i ho­det

For idrett og Roy Holth hø­rer sam­men. Fra slut­ten av 70-tal­let og til og med 1986 var han en sen­tral skik­kel­se på KILS A-lag, en pe­rio­de som in­klu­der­te fi­re se­son­ger i elite­se­ri­en, og han re­pre­sen­ter­te ald­ri noen an­nen fot­ball­klubb. Si­den har han holdt seg «i år­ning» gjen­nom lø­ping, sykling og langrenn ved si­den av topp­job­ben som le­der for en av lan­dets størs­te virk­som­he­ter in­nen grus og pukk.

– Jeg ser ikke på klok­ken, men jeg prø­ver å få trent litt. Skal man yte på job­ben, må man va­ere klar i ho­det. Sel­ska­pet er blitt så stort nå, og jeg har vel­dig man­ge flin­ke men­nes­ker rundt meg, sier Holth.

En hofte­ope­ra­sjon gjor­de at lø­ping ikke len­ger kun­ne inn­gå i tre­nings­hver­da­gen. I ste­det er det blitt mer sykling, og mer langrenn. Det blir Mar­cia­lon­ga og Birke­bei­ner­ren­net om vin­te­ren og Birke­bei­ner­rit­tet og Cykel­v­a­san om som­mer­en. Alle dis­se er høydepunkter hver for seg, noe de har va­ert de sis­te ti åre­ne.

50-årskrise?

Si­den han først star­tet sitt per­son­li­ge Bir­ken-even­tyr for nett­opp ti år si­den, dris­ter vi oss til å spør­re om det er en god, gam­mel 50-årskrise som har strei­fet Holth etter et ti­år med sva­ert mye ak­ti­vi­tet ved si­den av en kre­ven­de le­der­jobb.

– Ja, det kan du jo si. Det var jo rundt der vi be­gyn­te. Si­den har jeg lig­get gans­ke jevnt på ti­de­ne hvert år, sier 61-årin­gen.

– Hvor­dan er tem­po­et ditt i Bir­ken, fø­ler du?

– Jo­da, det er bare å syk­le i tem­po­et du har kon­troll på, og ikke bry seg for mye om dem rundt deg. Det er greit å fin­ne gode pul­jer å lig­ge bak. Der kan du få mye «gra­tis», og det er for­de­len med sykling. Men det er vik­tig å fin­ne sitt eget tem­po, så det ikke går for raskt el­ler for «smått».

– Og hva med Ro­sin­bak­ke­ne?

– Hehe. Du er sli­ten før du kom­mer til bak­ke­ne, og du er i hvert fall sli­ten når du er på top­pen.

Litt over fi­re ti­mer

På spørs­mål om hva re­kor­den hans i Birke­bei­ner­rit­tet er, sli­ter han mer med å sva­re. Ti­der og re­kor­der bryr han seg

Foto: Si­men na­ess Ha­gen

50-ÅRSKRISE? Roy Holth (61) inn­røm­mer at det kan­skje ble en slags 50-årskrise da han for ti år si­den meld­te seg på Birke­bei­ner­rit­tet for førs­te gang. Si­den har han opp­rett­holdt tra­di­sjo­nen med både kona og kol­le­ge­ne.

Foto: Si­men na­ess Ha­gen

GOD STEMNING: – Det er all­tid god stemning etter Bir­ken, sier Roy Holth, som stor­tri­ves på syk­kel­se­tet sam­men med ka­me­rat­gjen­gen og kol­le­ge­ne fra Gun­nar Holth Grus­for­ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.