Bir­ken Syk­kel

Finansavisen - Sport og fritid - - SYKKEL -

„„Birke­bei­ner­rit­tet

- 86 km.

Vin­ner­tid i fjor: 2:37:17.

- 120 km.

Vin­ner­tid i fjor: 4:53:23.

- 41 km.

Vin­ner­tid i fjor: 1:15:59.

I 2017 ar­ran­ge­res Birke­bei­ner­rit­tet, Ul­tra­birken og Halv­birken på sam­me dag, lør­dag 26. august. ikke li­ker å stå i kø bør be­nyt­te mu­lig­he­ten nå som po­pu­la­ri­te­ten er la­ve­re. Sam­ti­dig er det fort­satt fle­re tu­sen syk­lis­ter som skal syk­le sam­men over fjel­let, så man fø­ler seg nep­pe en­som.

– Men det blir bed­re plass i løy­pa også, sier dag­lig le­der Olaf Jo­han Tho­mas­gaard.

„„Ul­tra­birken „„Halv­birken Bratt fall

I 2009 sto det over 15.000 syk­lis­ter på start­stre­ken i Birke­bei­ner­rit­tet og da­gen før syk­let rundt 5.000 Fre­dags­birken. Nå er po­pu­la­ri­te­ten falt til bunns. Fre­dags­birken er av­vik­let og tid­lig i august i år var det rundt 5.000 på­meld­te til Birke­bei­ner­rit­tet, Ul­tra­birken og halv­birken til sam­men. Ba­sert på tid­li­ge­re er­fa­rin­ger tror Tho­mas­gaard det vil kom­me en del fle­re på­mel­din­ger frem mot lø­pet, og reg­ner med at det vil stå et sted mel­lom 6.500- 7.000 syk­lis­ter på start­stre­ken i mor­gen.

Sli­ta­sjen i løy­pa vil nok bli noe mind­re med faerre ryt­te­re, men her er det and­re fak­to­rer som er vik­ti­ge­re.

– Hvor­dan vaeret blir frem mot start be­tyr mer. Blir det lite regn, blir det tørt og fint, sier Tho­mas­gaard, som tar med vaeret i af­ten­bøn­nen hver kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.