Isar­ven

Eks­pe­di­sjons­ve­te­ran Bør­ge Ous­land og frans­ke Vin­cent Col­li­ard skal krys­se ver­dens 20 størs­te bre­er in­nen ti år. – Pla­nen er å hol­de på for­men i noen år til, sier Ous­land.

Finansavisen - Sport og fritid - - EKSPEDISJON - Hans Iver Odenrud hans.iver.odenrud@fi­nans­avi­sen.no

– Nå har vi krys­set åtte og det er 12 igjen, sier Bør­ge Ous­land (55).

Ous­land er kjent som en av ver­dens de­si­dert mest ru­ti­ner­te pol­fa­re­re og even­ty­re­re. Eks­pe­di­sjons­kar­rie­ren star­tet med krys­sin­gen av Grøn­land i 1986. Se­ne­re har han blant an­net gjen­nom­ført solo­tu­rer til Nord- og Sør­po­len, samt krys­set Ark­tis og An­tark­tis ale­ne.

Ma­ga­si­net Na­tio­nal Ge­o­grap­hic kal­te ham dess­uten «den uten tvil mest kom­plet­te pol­opp­da­ge­ren i live» i 2006.

Ous­land har de se­nes­te åre­ne byg­get opp og dre­vet sitt eget kurs-, kon­fe­ranse­og fe­rie­sted på øyen Mans­hau­sen i Stei­gen i Nord­land. Den 55 mål sto­re øyen har fle­re mo­der­ne hyt­ter med pa­no­rama­ut­sikt mot sjø­en og noen ti­talls senge­plas­ser.

Pa­ral­lelt guid­er sel­ska­pet med even­ty­re­rens navn år­lig grup­per over Spits­ber­gen, Grøn­land og til pol­om­rå­de­ne.

Selv om det er blitt 30 år si­den pol­fa­re­rens førs­te lang­tu­rer, hol­der Ous­land frem­de­les liv i egen eks­pe­di­sjons­ak­ti­vi­tet.

– Pla­nen er å hol­de på for­men i noen år til, sier Ous­land. Ver­den rundt på isjakt

Ous­land har sam­men med den frans­ke even­ty­re­ren Vin­cent Col­li­ard satt seg et lang­sik­tig mål om å krys­se ver­dens 20 størs­te bre­er in­nen ti år.

Ous­land har al­le­re­de krys­set Grøn­land, An­tark­tis og Vat­na­kjøku­len på Is­land, samt fle­re av de størs­te bre­ene i Alas­ka og Nor­ge.

I fjor krys­set duo­en den Nord­ame­ri­kans­ke Saint Elias-bre­en, og i som­mer har even­ty­rer­ne på nytt satt kur­sen for Alas­ka og Wes­tern Chugach.

CAMP ISFJELL: Ski­ene er fle­re gan­ger blitt byt­tet ut med ste­gjern og is­øks på de mest kre­ven­de par­ti­ene.

Foto: Ice­le­gacy

Foto: Ice­le­gacy

TURDUO: Bør­ge Ous­land og Vin­cent Col­li­ard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.