„„Sam­ar­bei­der med Air­bus om sate­litt­fo­to­gra­fe­ring

Finansavisen - Sport og fritid - - EKSPEDISJON -

– Som­mer­ens eks­pe­di­sjon er gans­ke tøff. Vi skal va­ere på tur i om­trent en må­ned. Bre­en er gans­ke al­pin, og in­ne­ba­erer mye opp og ned. Den vi gjor­de i fjor var re­la­tivt en­kel for­di det var en stor fla­te mel­lom to fjell­kje­der. Det­te blir nok mer kre­ven­de, sier han.

Col­li­ard og Ous­land har gjen­nom­ført tu­re­ne på egen­hånd uten as­si­stan­se og har beg­ge rundt 60 kilo i pul­ken. På fla­te par­ti­er fore­går krys­sin­ge­ne med ski på bei­na.

I brat­te­re ter­reng er det imid­ler­tid be­hov for både ste­gjern, is­skru­er og talj­e­sys­te­mer for å få ut­sty­ret gjen­nom de mest stra­ba­siø­se par­ti­ene.

– Det blir nok mas­se bre­sprek­ker og klat­ring. Vi bru­ker gummi­bå­ter for å pad­le over elve­sys­te­mer, sier Ous­land.

Som­mer­ens pro­sjekt har et bud­sjett på 30.000 euro.

– Det er ikke spe­si­elt voldsomt. Noen av tu­re­ne blir na­tur­lig­vis dy­re­re, men det er av­hen­gig av hvor vi drar, sier han.

Sam­ar­bei­der med Air­bus

Pro­sjek­tet, som har fått nav­net «Ice­le­gacy», ble igang­satt først og fremst på grunn av even­ty­rer­nes fa­sci­na­sjon for is­bre­er.

– Det er noe ur­ak­tig over is­mas­se­ne som fak­tisk har gravd ut mye av ver­dens land­skap. Pa­ral­lelt er det et for­søk på å for­mid­le tur­gle­de og in­spi­re­re and­re, sier Ous­land.

I til­legg gjen­nom­fø­res tu­re­ne i et for­søk på å set­te fo­kus på hvor vik­ti­ge bre­ene er, og at fle­re for­svin­ner raskt, for­kla­rer han.

– Bre­ene er jor­dens kjøle­skap og vi øns­ker å do­ku­men­te­re om­rå­de­ne i form av film og bil­der, sier Ous­land.

Pro­sjek­tet støt­tes av blant and­re Air­bus De­fen­se and Space som la­ger egne sate­litt­bil­der over bre­ene som krys­ses.

– Sa­tel­litt­bil­de­ne vil­le ikke blitt tatt hvis ikke vi had­de gått der. Dis­se bil­de­ne ska­per de­tal­jer­te kart med sva­ert høy pre­si­sjon. Om 30-40 år, når bre­ene har truk­ket seg yt­ter­li­ge­re til­ba­ke og kan­skje for­svun­net helt, har vi i alle fall do­ku­men­tert hvor­dan det så ut tid­li­ge­re. Jeg tror det har en ver­di, sier han.

Foto: Ice­le­gacy

BRETUR MED ÅRER: Bør­ge Ous­land (55) har va­ert på eks­pe­di­sjo­ner til lands og vanns i over 30 år. De nes­te ti åre­ne er pla­nen å krys­se ver­dens 20 størs­te bre­er. Gummi­bå­ter blir hyp­pig brukt for å krys­se elve­sys­te­mer, selv i bre­om­rå­der i Alas­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.