I skudd­lin­jen

Ola Ma­ele (60) var fem år førs­te gang han var med sogne­prest­fa­ren på jakt. – Man blir fort for gam­mel til å va­ere vel­dig god i idrett, men med jakt og fiske er det egent­lig mot­satt, sier han.

Finansavisen - Sport og fritid - - JAKTSESONGEN - ING­VILD BRUASET ing­vild.bruaset@fi­nans­avi­sen.no

– Det er tre ty­per jakt som jeg set­ter eks­tra stor pris på. Løs­hund­jakt på elg, brøle­jakt på hjort og smyge­jakt på rå­bukk. Ja, og så må jeg nev­ne rype­jak­ten. Det er en festdag når man drar på rype­jakt i høst­fjel­let, sier in­ves­tor Ola Ma­ele (60).

– Brøle­jakt på hjort, hvor­dan fore­går det?

– Da må du ha et rør, det kan va­ere så en­kelt som en toa­lett­rull, og du føl­ger etter hjor­te­ne når de går opp på bei­te­ne på fjel­let. Ved å lage brøl og lyd gjen­nom rø­ret skal man prø­ve å få tak i en av de sto­re buk­ke­ne. For å kla­re det må man pro­vo­se­re han så­pass at han sy­nes det er verdt å kom­me og ban­ke deg opp, men han må hel­ler ikke tro at kon­kur­ren­ten er for stor.

Mens man­ge grem­mer seg over at som­mer­en går mot slut­ten, står høyde­punk­te­ne i kø for de jakt­in­ter­es­ser­te i lan­det. Da start­skud­det gikk for jakt­se­son­gen 10. august, var Ma­ele blant dem som sto klar.

– Da be­gyn­te det med bukke­jakt på Yt­ter­øya uten­for Levan­ger. Vi drar ut klok­ken tre om mor­ge­nen og ser at hele na­tu­ren våk­ner til live. Det er helt fan­tas­tisk. Så blir det rype­jakt og elg­jakt, og så hjor­ten etter hvert, sier han om pla­ne­ne for den nors­ke jakt­høs­ten.

Brøle­jakt

Når elg­jak­ten star­ter 25. sep­tem­ber, set­ter Ma­ele først kur­sen for Øs­ter­da­len.

– Så drar jeg til Nam­da­len et­ter­på og så en tur til Tele­mark, hvis jeg får lov av kona. – Hvor man­ge da­ger til­brin­ger du på jakt hvert år? – Jeg tror ikke vi tar det regne­styk­ket, for hus­fre­dens skyld.

Å for­be­re­de seg til jakt­se­son­gen in­ne­ba­erer na­tur­lig nok skyte­tre­ning, men også an­nen fy­sisk tre­ning.

– Det er som Kje­til André Aamodt sier, den som tre­ner mest, blir best. Jo mer du jak­ter, desto bed­re og mer er­fa­ren blir du. Det er vik­tig å hol­de seg i bruk­bar form el­lers i året, slik at man kan gå opp top­pe­ne. Og jeg sky­ter en hel del. Det er vik­tig å ha kon­troll på den de­len, slik at jak­ten blir ef­fek­tiv og trygg.

– Fort for gam­mel

Ma­ele drev selv ak­tivt som al­pi­nist i sin tid.

– Man blir fort for gam­mel til å va­ere vel­dig god i idrett, men med jakt og fiske er det egent­lig mot­satt. Der blir man gjer­ne bare bed­re og bed­re med åre­ne, det er en vel­dig takk­nem­lig ak­ti­vi­tet. Det er noe man kan hol­de på med til man blir vel­dig, vel­dig gam­mel.

Ma­ele ram­ser opp fi­re for­hold som lig­ger til grunn for hans jakt­in­ter­es­se.

– Det ene er at jak­ten in­ne­ba­erer et fy­sisk ele­ment, at det hjel­per på hel­sa. Det and­re er at det et ele­ment av mat­auk, at res­sur­se­ne blir be­nyt­tet og kjøt­tet går i fry­se­ren og blir spist. Og det er tred­je er at det er nok av dis­se dy­re­ne, at de blir ba­ere­kraf­tig for­val­tet. Der er vi hel­di­ge i Nor­ge. Det fjer­de at det er en flott na­tur­opp­le­vel­se.

– Inn med mors­mel­ken

Førs­te gang Ma­ele var på jakt var han fem år gam­mel og var med fa­ren, som da job­bet som sogne­prest i Snå­sa i Nord-trøn­de­lag.

– Jeg fikk det inn med mors­mel­ken. Min far var en vel­dig iv­rig je­ger og fisker. Han kun­ne ha jakt­kla­er og -kniv un­der preste­kjo­len, slik at hvis elg­hun­den fikk los, så kun­ne han kas­te av seg preste­kjo­len etter guds­tje­nes­ten og sprin­ge ut i bi­len og set­te av­sted, for­tel­ler Ma­ele.

Selv har Ma­ele tre søn­ner som også de­ler hans jakt­in­ter­es­se, og han jak­ter med gam­le ven­ner.

– Det so­sia­le med jak­ta er noe av det vik­tigs­te av alt. Man ko­ser seg med god mat og gode his­to­ri­er rundt leir­bå­let. Ka­me­rat­ska­pet og in­ter­es­sen for jakt sit­ter dypt rot­fes­tet i nord­menn, me­ner Ma­ele.

Pris­lapp 50.000

Han ei­er Nam­dal Bruk i Nord-trøn­de­lag, som be­står av 669.000 mål skogs- og jakt­ter­reng. Der har de li­sens til å jak­te rundt 120

elg pr. se­song. Noen få sky­ter han meg eget jakt­lag, men stor­par­ten av li­sen­se­ne lei­es ut.

– Det kom­mer man­ge lo­ka­le je­ge­re, men også je­ge­re fra man­ge and­re ste­der i lan­det. Elg­jak­ta er hel­lig. Det er folke­tomt i man­ge byg­der rundt om i Nor­ge un­der elg­jak­ta, sier Ma­ele.

Knut Ber­ger er skog­sjef og jakt­le­der ved Nam­dal Bruk. Han for­tel­ler at de har man­ge gjen­gan­ge­re blant je­ger­ne som jak­ter i sko­ge­ne de­res. Re­kor­den er 50 år på rad. Og re­kor­den når det kom­mer til den størs­te el­gen som er skutt på om­rå­det, er på enor­me 360 kilo slakte­vekt og 29 tag­ger.

Inn­tek­te­ne fra jaktak­ti­vi­te­ten er for ti­den om­trent like sto­re som fra selve skogs­drif­ten for Nam­dal Bruk, iføl­ge Ma­ele. I år har de solgt ut alt de har av jakt­pak­ker på elg, to­talt 43 pak­ker med 3-4 dyr for hvert lag. – Etter­spør­se­len er så stor at vi had­de kun­net solgt minst det dob­belte. Når det gjel­der rype­jakt er ikke ka­pa­si­te­ten så sprengt. Rype­je­ger­ne fy­ker rundt i hele Nor­den på jakt etter gode jakt­om­rå­der, elg­je­ger­ne er mye mer sta­bi­le. Men nå går det ryk­ter om at rype­be­stan­den er på tur opp og da sti­ger etter­spør­se­len, sier Ber­ger.

– Hva lig­ger pri­se­ne på for elg­jak­ten? – En ukespak­ke med tre dyr kos­ter rundt 50.000 kro­ner, men da kom-

FOTO: PRI­VAT

– FESTDAG: Ola Ma­ele skal i år som tid­li­ge­re år på rype­jakt i høst­fjel­let.

FOTO: PRI­VAT

YT­TER­ØYA: På Yt­ter­øya uten­for Levan­ger går Ola Ma­ele på bukke­jakt. Her sam­men med Ole-martin Me­land (til ven­st­re), Fred-roger Ness (nr. 2. fra høy­re) og Pia Mo­gen­sen.

FOTO: PRI­VAT

VEN­TER i SPENNING: Skog­sjef og jakt­le­der Knut Ber­ger ved Nam­dal Bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.