– Nå er en­de­lig som­mer­en over

Finansavisen - Sport og fritid - - JAKTSESONGEN -

folke­vand­rin­gen i fjel­let etter pås­ken, sier Far­stad.

Men det som for man­ge er jakt­se­son­gens størs­te høyde­punkt kom­mer enda litt se­ne­re. 25. sep­tem­ber star­ter nem­lig elg­jak­ten.

– Fol­ke­lig

Jakt­året reg­nes fra månds­skif­tet mars/april og ett år frem­over.

Iføl­ge tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) var det i jakt­se­son­gen 2016/2017 rett over 204.000 per­soner i Nor­ge som be­tal­te je­ger­av­gift. Av dis­se var det 142.100 je­ge­re som rap­por­ter­te inn at de had­de jak­tet.

Av de 142.100 som inn­rap­por­ter­te at de jak­tet i fjor, var 9.820 kvin­ner. Det til­sva­rer na­er 7 pro­sent.

Men 142.100 ak­ti­ve je­ge­re er li­ke­vel faerre enn for både to og fem år si­den. I se­son­gen 2011/2012 var det 146.530 som rap­por­ter­te inn at de jak­tet og for to år si­den var an­tal­let 142.850. Iføl­ge Far­stad hen­ger det pri­ma­ert sam­men med svikt i rype­be­stan­den.

13.000 tar je­ger­prø­ven Far­stad for­tel­ler at rundt 4 pro­sent av alle kjøtt­mid­da­ger i nors­ke hjem kom­mer fra vilt.

– I glo­bal sam­men­heng er jakt på vei ned i takt med at ver­den ur­ba­ni­se­res. Nor­ge og Nor­den skil­ler seg ut. Jakt er vel­dig vik­tig for man­ge i Nor­ge, sa­er­lig i ru­ra­le strøk.

Flest je­ge­re fin­ner man iføl­ge SSB i Akers­hus, etter­fulgt av Sør-trøn­de­lag og Hed­mark. I dis­se tre fyl­ke­ne er det hen­holds­vis 12.360, 11.920 og 10.410 per­soner som i jakt­året 2016/2017 rap­por­ter­te at de had­de jak­tet.

Far­stad for­tel­ler at nytt av året til­byr NJFF noe som he­ter in­tro­jakt, for å sen­ke ters­ke­len for dem som øns­ker å kom­me i gang med jakt.

– Det er cir­ka 13.000 som tar je­ger­prø­ven hvert år. Men det er bare rundt halv­par­ten som fak­tisk blir je­ge­re. Det har vi lurt på hva skyl­des, og for å bøte på det­te har vi igang­satt pro­sjek­tet in­tro­jakt. Det er ikke et kurs, men man får da med seg en er­fa­ren je­ger på jakt, som kan­skje kan bi­dra til at fle­re kom­mer over ters­ke­len.

– IN­GEN HØSTDEPRESJON: In­for­ma­sjons­sjef Es­pen Far­stad i Nor­ges Je­ger- og Fis­ker­for­bund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.