løf­ter sei­ling til nye høy­der

Med den foi­len­de ka­ta­ma­ra­nen Nacra 17 sat­ser Ti­ril Bue (24) og Mat­hias Mol­latt (27) på en plass i Tokyo-ol i 2020.

Finansavisen - Sport og fritid - - SEILING - Andreas sche­el

– I en foi­len­de ka­ta­ma­ran i 30 knop må man ta ras­ke­re be­slut­nin­ger, sier gast Ti­ril Bue.

– Dess­uten må hun sto­le på meg, leg­ger skip­per Mat­hias Mol­latt til. At han fore­lø­pig er kap­tein og hun fokke­slask er en til­fel­dig­het, da de beg­ge har va­ert i ver­dens­top­pen i La­ser i en år­rek­ke. Hun kva­li­fi­ser­te seg dess­uten til kvinne­klas­sen i OL i Rio hvor hvert land bare får stil­le med en båt, mens han bare var nest bes­te mann i Nor­ge, men sam­ti­dig en av de bes­te i ver­den.

– For­di alle de bes­te er med i VM er det gje­ve­re å vin­ne enn OL, men som for blant an­net fek­te­re og roere er det mye mer opp­merk­som­het rundt OL, kon­sta­te­rer Mol­latt lett opp­gitt.

Trangt nål­øye

Der­for er det å gjø­re det bra i OL i Tokyo i 2020 må­let, men de må kom­me seg dit. Det er det også en an­nen norsk båt som øns­ker, men først må de sam­ar­bei­de om å sik­re Nor­ge en plass i OL gjen­nom gode re­sul­ta­ter i blant an­net EM og VM. Der­et­ter må de kon­kur­re­re om den.

Det er fle­re ting som gjør båt­ty­pen Nacra 17 enda mer spen­nen­de frem­over, selv om den også var med i Rio i 2016. Det er den enes­te båt­ty­pen med mixed­lag og den ori­gi­na­le ka­ta­ma­ra­nen med bue­de kjø­ler byg­ges nå om med foi­len­de kjø­ler og ror.

– At båt­ty­pen der­for på man­ge må­ter blir ny gjør at alle stil­ler likt og gjør det let­te­re å va­ere med fra opp­starts­fa­sen, fast­slår Mol­latt.

Foto: Per Bak­ke

MIXED: Ti­ril Bue og Mat­hias Mol­latt sat­ser nå for full på å nå OL i Tokyo i 2020.

Foto: Gil­les Martin-ra­get

FØRST: Det var de gi­gan­tis­ke 72-fots ka­ta­ma­ra­ne­ne som ble brukt i Ame­rica’s Cup 34 i 2013 som ut­vik­let foi­len­de kjø­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.