Kam­pen om 160. plas­sen

Få ting hen­ger høy­ere i mo­sjons­idret­ten enn én spe­si­ell sort trøye. Her er his­to­ri­en om en he­roisk kamp om å bli blant de 160 bes­te av 246 star­ten­de.

Finansavisen - Sport og fritid - - TRIATLON - HEN­RIK CHARLESEN

Den svar­te trøya var må­let da Norse­man– lot­te­ri­et ble vun­net for ni må­ne­der si­den. Som 234. del­ta­ker opp av van­net, så det bek­mørkt ut.

– Helv…! Bare 12 syk­ler igjen på bryg­ga, klok­ken vi­ser 1 time og 42 mi­nut­ter. Ser ikke lo­ven­de ut.

Hel­dig­vis er det ikke full kri­se. De 160 plas­se­ne opp til Gausta­top­pen er fort­satt ikke delt ut og kri­sen er ennå ikke et fak­tum. Men straf­fen for å ha ned­prio­ri­tert svømme­tre­nin­gen gjen­nom vin­te­ren svir, og det er en ma­ger trøst å ryk­ke et par plas­ser frem al­le­re­de i skifte­so­nen, el­ler T1 som det he­ter i triat­lon­ver­den.

In­ne i var­men

For ma­jo­ri­te­ten av de 246 del­ta­ker­ne i Norse­man, som 5. august klok­ken 04:45 står sam­let på en bil­fer­ge på fjor­den noen kilo­me­ter vest for Eid­fjord, hand­ler det kun om én enes­te ting: Black Fi­nis­her T–shirt!

Etter 15 år med kon­kur­ran­ser i hard­bar­ket norsk na­tur, i en kre­ven­de løy­pe, er t-skjor­ten blitt så kjent at den in­ter­na­sjo­na­le triat­lon­pres­sen har om­talt kon­kur­ran­sen en rek­ke gan­ger. Norse­man er i til­legg blitt kå­ret til «Bucket­list Race of the Ye­ar» un­der den pre­sti­sje­tun­ge kon­fe­ran­sen Triathlon Bu­si­ness In­ter­na­tio­nal.

Vi er også ute etter t–skjor­ta, rik­tig­nok en god del mind­re fit enn det må­let var for ni må­ne­der si­den, da Norse­man–lot­te­ri­et var unna­gjort og en start­plass ram­let ned i inn­bok­sen. 3.650 del­ta­ke­re fra et to­sif­ret an­tall land er vil­li­ge til å bru­ke tu­sen­vis av dol­lar el­ler euro for å opp­le­ve norsk na­tur på sitt bars­kes­te samt en bru­tal triat­lon­løy­pe fle­re har drømt om å åre­vis. Jeg er in­ne i var­men, 3.400 and­re er ute!

Ni må­ne­der går umå­te­lig raskt når man litt im­pul­sivt mel­der seg på en lang­dis­tanse­triat­lon av Norse­mans ka­li­ber.

Til tross for å ha del­tatt i en lik­nen­de triatlon­dis­tan­se i fjor, en slags Norse­man–light, var ikke lys­ten på å leg­ge ned enormt mye tid i bas­sen­get gjen­nom vin­te­ren sa­er­lig stor.

Star­ten på Norse­man er spek­ta­ku­la­er, det vet alle som mel­der seg på. På bå­ten ute i Har­dan­ger­fjor­den får vi øye på både Al­lan Hov­da og Lars Pet­ter Stor­mo, beg­ge blant fa­vo­rit­te­ne til å ende øverst på pal­len. Nep­pe bekymret over om de skal nå land i det hele tatt, men fo­ku­ser­te om å gi gass fra førs­te svømme­tak og ende opp først på Tele­marks høy­es­te fjell.

Etter 150 me­ter med trans­port­svøm­ming, fra fer­gen og bort til høy­re flan­ke av start­fel­tet, har ikke selv­til­li­ten bed­ret seg stort. Det­te blir en lang dag i van­net, er tan­ken som duk­ker opp mens ka­jak­ke­ne lig­ger i ro og dan­ner start­lin­jen.

Tids­skje­ma

For en del av triat­le­te­ne, el­ler for vår del en syk­list med litt over snit­tet fa­sci­na­sjon for Norse­man, er ho­ved­må­let å kar­re seg inn blant de 160 og ikle seg svart trøye.

I prak­sis be­tyr det at en del av oss har cut off etter 32,5 kilo­me­ter av lø­pin­gen som da­gens vik­tigs­te mål. Det vil si etter 3.800 me­ter svømming og 180 kilo­me­ter på syk­kel opp fjell, over vid­de og opp enda fle­re fjell. 161. mann, el­ler kvin­ne, og de som kom­mer bak må ta fatt på løy­pen for hvit trøye. På fer­gen står flok­ken av 246 ne­oprenkled­de trait­le­ter, her er det in­gen som ser ut til å ha det som da­gens mål.

Etter å ha brukt mer tid på å fin­le­se re­sul­tat­lis­te­ne fra de se­nes­te åre­ne enn å sam­le tu­sen­me­te­re i bas­sen­get, har vi kon­klu­dert med at man kom­mer langt i Norse­man (les svart trøye) med å va­ere en bruk­bar syk­list.

Må­let var å kla­re svøm­me­etap­pen på 1:30, syk­le på litt over syv ti­mer og hol­de mo­de­ra­te 2:30 på de førs­te, fla­te 25 kilo­me­ter­ne av ma­ra­ton­dis­tan­sen. Til­strek­ke­lig for å hav­ne i det gode sel­skap, iføl­ge sta­ti­stik­ken.

Sta­ti­stikk er fint å ha, når en av de ba­kers­te følge­bå­te­ne si­ger opp på ven­st­re side og det ennå gjen­står 1.500 me­ter av svøm­me­etap­pen. Selv om må­let kry­per na­er­me­re i sne­gle­fart har jeg be­stemt meg; jeg er fer­dig med lan­ge triat­lon­kon­kur­ran­ser. Tror jeg er fer­dig med triat­lon også.

Su­ser av går­de

Skuf­fel­sen over å hav­ne ba­kerst på svøm­me­etap­pen går over­ras­ken­de kjapt over, og støtte­ap­pa­ra­tet tryk­ker på i T1 som om vi skul­le kjem­pe om en pall­plass mot Stor­mo og Hov­da.

Norse­man er lagt opp slik at alle del­ta­ke­re har hvert sitt støtte­ap­pa­rat, det vil si at minst en per­son føl­ger del­ta­ke­ren i bil og sør­ger for mat, drik­ke og kla­er un­der­veis. De av­slut­ten­de kilo­me­ter­ne opp til Gausta­top­pen må man dess­uten gå iføl­ge med minst en per­son, av sik­ker­hets­mes­si­ge hen­syn. Der kan grade­stok­ken kry­pe ned mot null og vaeret kan for­ver­re seg på kort tid.

Al­le­re­de få kilo­me­ter ut i syk­kel­e­tap­pen, er den elen­di­ge svøm­min­gen glemt.

På det fla­te par­ti­et før Må­bø­da­len og i stig­nin­gen på vei til Vø­rings­fos­sen, cir­ka 20 kilo­me­ter ut i syk­lin­gen, er hu­mø­ret på topp til tross for kraf­tig regn og fle­re mil med stig­ning før Dy­ra­nut og inn­gan­gen til Har­dan­ger­vid­da fra vest. De førs­te 40 kilo­me­ter­ne in­di­ke­rer hel­dig­vis at syk­kel­e­tap­pe på litt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.