– Ar­bei­det gjør meg sprek

I som­mer har den dag­li­ge le­de­ren for et av lan­dets størs­te fir­ma­er in­nen tid­ta­gings­ut­styr løpt fra ori­en­te­rings­post til ori­en­te­rings­post både med og uten start­num­mer og he­vet full lønn.

Finansavisen - Sport og fritid - - ORIENTERING - ERIK BORG re­dak­sjo­nen@fi­nans­avi­sen.no

Tom­my Jau­ho­jär­vi er dag­lig le­der i sel­ska­pet Emit, som le­ver av å sel­ge tid­ta­gings­ut­styr til så vel ut­øve­re som ar­ran­gø­rer in­nen ori­en­te­ring, langrenn, løps­kon­kur­ran­ser og and­re kon­di­sjons­idret­ter hvor ti­den fra start til mål er det av­gjø­ren­de.

– I juli var jeg bare hjem­me én enes­te dag.

– Du had­de mye fe­rie?

– Nei da, jeg var stort sett på ori­en­te­rings­ar­ran­ge­men­ter, men fikk lurt til meg fem da­ger med fa­mi­lie­fe­rie, smi­ler han.

Mye ori­en­te­ring

Jau­ho­jär­vi, som opp­rin­ne­lig er finsk, kom til Nor­ge som ut­veks­lings­stu­dent på Idretts­høg­sko­len i 1992 og ble lands­lags­tre­ner i ski­ori­en­te­ring i 1994. Si­den er 47-årin­gen blitt i lan­det, og han har stif­tet fa­mi­lie med Chris­ti­na Mar­kus­sen, som var elite­hånd­ball­spil­ler for blant and­re Hy­po Bank i Øs­ter­rike og Ves­tar i Nor­ge og har fle­re lands­kam­per for Dan­mark. Fra høs­ten 2009 har Jau­ho­jär­vi styrt Emit.

Da han be­gyn­te som dag­lig le­der, drev Emit med både tid­ta­ging og salg av ut­styr. Sam­let om­set­ning var ti millioner kro­ner. Fra som­mer­en 2013 ble tid­ta­gings­de­len skilt ut i EQ Ti­ming, som er del­eid av Emit.

Emit med sine fem an­sat­te når i 2017 opp i 12–13 millioner kro­ner i om­set­ning på hard­wa­re, mens EQ Ti­ming med Det er bra å kom­me seg ut, og av og til gir job­ben meg bed­re form Tom­my Jau­ho­jär­vi

FOTO: ERIK BORG

STA­DIG UTE: Når Tom­my Jau­ho­jär­vi er på idretts­ar­ran­ge­men­ter, er han både på jobb som til­rette­leg­ger for tid­ta­gin­gen og med som del­ta­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.