Flest full­tref­fe­re i Sand­nes

De fles­te ho­le-in-one skjer på Vest­lan­det, men det enk­les­te hul­let fin­nes på Los­by.

Finansavisen - Sport og fritid - - GOLF -

Det er rap­por­tert litt over 2.900 ho­le-inone til Nor­ges Golf­for­bund det se­nes­te ti­året. Den ba­nen som top­per sta­ti­stik­ken gans­ke klart er Sand­nes Golf­bane med 128 styk­ker. En for­kla­ring på det­te er at 18-hulls­ba­nen har fem par 3-hull, mot nor­malt fi­re, sam­ti­dig som hul­le­ne ikke er alt­for lan­ge.

Fra gul tee va­rie­rer par 3-hul­le­ne fra 121 til 165 me­ter, mens hul­le­ne er mel­lom 100 og 123 fra rød.

– En an­nen år­sak er nok at det­te er en av de ba­ne­ne i Nor­ge som det spil­les mest golf. Vi har stort sett åpent hele året, og jo fle­re run­der som spil­les, desto stør­re er mu­lig­he­ten for en ho­le-inone, sier dag­lig le­der Åd­ne Stens­land i Sand­nes Golf­klubb.

Iføl­ge Stens­land er det hel­ler ikke over­ras­ken­de at det er hull 6, hull 8 og hull 16 hvor de fles­te slår bal­len rett i hul­let, si­den dis­se er be­ty­de­lig enk­le­re og kor­te­re enn de to sis­te par 3-hul­le­ne på ba­nen. I til­legg er de tre hul­le­ne bare cir­ka 100 me­ter lan­ge fra tee-ste­det som de fles­te da­me­ne bru­ker.

– Det gjør at det er man­ge fle­re da­mer som har ho­le-in-one på Sand­nes sam­men­lig­net med and­re ba­ner.

Enk­lest på Los­by

Til tross for at Sand­nes er ba­nen med flest ho­le-in-one, fin­ner man Nor­ges klart enk­les­te par 3-hull på Los­by. Hull 2 på den­ne mes­ter­skaps­ba­nen i Lø­ren­skog er 107 me­ter fra van­lig ut­slags­sted for menn, og bare 72 me­ter for da­mer. I bane­guid­en står det føl­gen­de om hul­let:

«Slett ikke noe en­kelt par 3 hull. Greenen er kon­stru­ert for kun å ak­sep­te­re de mest pre­si­se sla­ge­ne, og hav­ner du på feil nivå blir det vans­ke­lig å red­de par. Litt for kort, el­ler på feil side av greenen og du vil måt­te sli­te for å få par på det­te kor­te hul­let.»

De se­nes­te ti åre­ne er det slått 55 ho­le-in-one på hull 2 på Los­by, noe som er 18 fle­re enn det nest enk­les­te, hull 17 på Drø­bak.

FOTO: LOS­BY

ENK­LEST: Hull 2 på Los­by har flest ho­le-in-one i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.