Fra heste­gam­bler til op­sjons­meg­ler

Bridge­prof­fen Boye Bro­ge­land byt­ter ar­beids­gi­ver og øker løn­nen med 30 pro­sent. Nå tje­ner «sherif­fen» i over­kant av 700.000 kro­ner på tre ukers kort­spil­ling i USA.

Finansavisen - Sport og fritid - - BRIDGE - BJØRN HENNING GRANDAL

I brid­gen har han fått til­nav­net «sherif­fen». I dag to år etter at han sat­te sin kar­rie­re som pro­fe­sjo­nell bridge­pil­ler på spill for å av­slø­re jukse­ma­ke­re i ver­dens­eli­ten har Boye Bro­ge­land satt uslet­te­li­ge spor. Alle i bridge­ver­de­nen vet hvem Bro­ge­land er og etter at han var gjest på talk­show­et «Lind­mo» på NRK, er nav­net hans blitt kjent også uten­for de ind­re bridge­kret­ser her hjem­me.

Nå har Bro­ge­land og hans mak­ker Es­pen Lin­dqvist byt­tet ar­beids­gi­ver i USA.

– Ja, Es­pen og jeg fikk et til­bud fra John Diamond. Han er en tid­li­ge­re op­sjons­meg­ler som nå liv­na­erer seg som in­ves­tor borte i USA, sier Bro­ge­land.

De sis­te fi­re åre­ne har Bro­ge­land og Lin­dqvist spilt på proff­la­get til Richie Schwartz, som skal ha tjent meste­par­ten av pen­ge­ne sine på heste­gam­bling.

– Vi har hatt sva­ert gode re­sul­ta­ter på Schwartz-la­get, og det var langt fra opp­lagt at vi skul­le byt­te lag. Schwartz er imid­ler­tid over 70 år, mens Diamond bare er rundt 50. Vi måt­te ten­ke på frem­ti­den.

Øker løn­nen

Bro­ge­land inn­røm­mer at også be­ta­lin­gen har en god del å si for en som le­ver av å spil­le kort. Skif­tet fra Schwartz til Diamond be­tyr at løn­nen øker med rundt 30 pro­sent.

– Jeg har egent­lig ald­ri gått etter pen­ge­ne, men det er klart at kom­bi­na­sjo­nen av et godt sports­lig og øko­no­misk til­bud vir­ket for­lok­ken­de. Kon­trak­ten vi har med Diamond in­ne­ba­erer at vi skal spil­le de tre ame­ri­kans­ke mes­ter­ska­pe­ne (Na­tio­nals; Sum­mer, Fall og Spring) og jeg får 30.000 dol­lar pr. tur­ne­ring. Nes­te år kom­mer vi i til­legg til å spil­le åpent VM med lag Diamond. I den tur­ne­rin­gen reg­ner jeg med at løn­nen lig­ger om­trent på sam­me nivå

Jeg har egent­lig ald­ri gått etter pen­ge­ne, men det er klart at kom­bi­na­sjo­nen av et godt sports­lig og øko­no­misk til­bud vir­ket for­lok­ken­de

Foto: Kris­ti­an Bar­stad Ellingsen

BEST: Boye Bro­ge­land (til høy­re på bil­det) og mak­ker Es­pen Lin­qvist ran­ge­res som et av ver­dens bes­te bridge­par etter å ha gått til topps i fle­re sto­re tur­ne­rin­ger.

Foto: Ei­vind Yg­geseth

HØYE PREMIER: 300.000 kro­ner var pre­mi­en vil vin­ner­pa­ret i Mar­ti Sve­aas IBT, som gikk av sta­be­len i Den Nors­ke Ope­ra førs­te hel­gen i august.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.