Lø­per «alle» dis­tan­ser

Tid­li­ge­re mel­lom­dis­tanse­lø­per Ragn­hild Kv­ar­berg Hjelle (36) løp stort sett 800 og 1500 da hun var ung. Nå sat­ser hun mest på 10 kilo­me­ter.

Finansavisen - Sport og fritid - - LØPING - JOHN FULLER john.fuller@fi­nans­avi­sen.no

Som mo­sjo­nist har hun løpt alt fra 5000 me­ter til ul­tra­løp med til dels sva­ert gode re­sul­ta­ter.

Hun vant blant an­net Holme­strand Ma­ra­ton i sin ma­ra­ton­de­but, og hal­te inn en tredje­plass på Bir­ken tid­li­ge­re i år, men nå sat­ser hun mest på mila.

I 2010 del­tok hun med i et av sine sis­te ak­ti­ve løp da hun løp 5000 me­ter i EM i fri­idrett i Bar­ce­lo­na. Tre barn og syv år se­ne­re, er bane­løp og pigg­sko byt­tet ut med ter­reng og van­li­ge løpe­sko.

Nor­ges ras­kes­te mil

Etter at hun stakk av med sei­e­ren i kvinne­klas­sen i Sen­trums­lø­pet tid­li­ge­re i år med ti­den 34.10, er høs­tens sto­re mål Hytte­plan­mila. Kon­kur­ran­sen er hard med­in­ter­na­sjo­nal del­ta­kel­se og man­ge gode lø­pe­re. Da hun løp den­ne i fjor hav­net hun på åt­ten­de plass i sterkt felt som ble vun­net av Karo­li­ne Bjer­ke­li Grøv­dal.

Kv­ar­berg Hjelle har løpt det po­pu­la­ere mo­sjons­lø­pet fle­re gan­ger før, og li­ker løy­pa godt.

– Løy­pa er rask, og det er man­ge ster­ke lø­pe­re med, sier hun.

Hytte­plan­mila, som ar­ran­ge­res mel­lom Sund­vol­len og Høne­foss, er kjent som Nor­ges ras­kes­te 10 km gate­løp. Selv om man­ge nett­opp set­ter sin per­son­li­ge re­kord her, har Kv­ar­berg Hjelle sin egen pers fra Haag i 2010 da hun løp inn på 33.12.

Re­sul­tat­lis­te­ne vi­ser at hun er god til å løpe med en svak ne­ga­tiv splitt, som be­tyr at hun lø­per sis­te halv­del litt for­te­re enn den førs­te. Det er også noe hun an­be­fa­ler for de som vil prø­ve å per­se i Hytte­plan­mila.

– Jeg vil­le star­tet litt for­sik­tig, slik at det ikke er ube­ha­ge­lig de førs­te tre kilo­met­re­ne. Der­et­ter vil­le jeg skjer­pet meg litt mel­lom tre og syv, og gitt på litt eks­tra.

– De sis­te tre kilo­me­ter­ne er von­de uan­sett, så da er det bare å hol­de ut. Den lil­le bak­ken på slut­ten er ikke noe å ten­ke på, for­di den er så kort.

Tre­nings­re­gi­me

Til tross for at hun job­ber full­tid som fy­sio­te­ra­peut og har tre små barn på hjemmebane, rek­ker Kv­ar­berg Hjelle å tre­ne ufor­skamn­met mye. At hun flyt­tet med fa­mi­li­en fra Oslo til Ås­gårds­strand i Vest­fold gjør at hun spa­rer noe tid i hver­da­gen.

– Jeg tre­ner mye in­ter­val­ler. Kan­skje tre til fem gan­ger i uken i til­legg til to-tre ro­li­ge tu­rer, men jeg prø­ver å ha en hel dag med tre­nings­fri, sier hun

I en hek­tisk hver­dag blir det ikke bare vak­re kyst­sti­er i Vest­fold som står på tre­nings­me­ny­en.

– Nei. Jeg lø­per mye på møl­le, men jeg li­ker det godt og det er også man­ge gan­ger det som fun­ge­rer rent lo­gis­tisk, sier hun.

Som fy­sio­te­ra­peut vet hun at al­ter­na­tiv tre­ning er lurt for å hol­de seg skade­fri, men som man­ge and­re sli­ter hun med å set­te teori­en ut i prak­sis.

– Men jeg har en plan om å set­te i gang og har til og med kjøpt meg spin­ningsyk­kel, for­tel­ler hun.

Stra­va-nerd

Kv­ar­berg Hjelle leg­ger ut alt hun gjør på

Stra­va og er selv­er­k­la­ert Stra­va-nerd, men etter som­mer­en har Strava­pro­fi­len hen­nes gått fra sva­ert ak­tiv til to­tal still­stand. For­kla­rin­gen er en ska­de i akil­les­se­nen hun på­dro seg un­der opp­var­min­gen til Sen­trums­lø­pet tid­li­ge­re i år.

Hun full­før­te lø­pet og vant, noe hun også gjor­de i Vi­king Chal­len­ge se­ne­re på som­mer­en.

Men sei­re­ne kom­mer med en bi­smak, og hun inn­ser at hun hel­ler burde tatt det ro­lig. Er hun uhel­dig kan det gå ut over del­ta­kel­sen i fle­re løp i høst.

– Jeg skal til un­der­sø­kel­se nå, men hå­per å unn­gå ope­ra­sjon, for­tel­ler hun.

Går det bra med helsen, er det ikke len­ge før du ser hen­ne igjen. Mu­li­gens på top­pen av en sei­ers­pall.

FOTO: ARE HARAM

HOL­DER FAR­TEN: I en al­der av 36 år, og med tre barn hav­ner Ragn­hild Kv­ar­berg Hjelle fort­satt ofte på pal­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.