Ung­doms­kil­den

Tre­ner du kan du hol­de deg i form, len­ge. Tre­ner du rik­tig kan du va­ere god, len­ge. Kan du leve av det er det in­gen grunn til å slut­te, på len­ge.

Finansavisen - Sport og fritid - - TRENING - Andreas scheel andreas.scheel@finansavisen.no

An­ders Aukland (45), Ole Ei­nar Bjørn­da­len (43), Olaf Tuf­te (41), No­ria­ki Ka­sai (45), Tom Brady (40). Alle er idretts­ut­øve­re som har va­ert best i ver­den etter fyl­te 40 år og fort­satt hol­der det gå­en­de. Det over­ras­ker ikke pro­fes­sor Jan Hel­ge­rud ved NTNU i Trond­heim.

– Det er et ald­rings­ele­ment in­volvert, men det er for­svin­nen­de lite sam­men­lig­net med hva man kan hen­te ut ved å tre­ne rik­tig, sier han og for­kla­rer:

– Ved å tre­ne styr­ke med høy be­last­ning be­hol­der man kraf­ten, noe som bi­drar til økt ka­pa­si­tet og gir en stor helse­mes­sig ge­vinst. Det­te er sel­ve ung­doms­kil­den, hev­der han.

Ulem­pe

Lan­g­renns­le­gen­den An­ders Aukland er del­vis enig, men mer­ker at al­de­ren tyn­ger.

– Høy al­der er en ulem­pe, men jeg kan fly­te litt på mye tre­ning gjen­nom man­ge år og tre­ne mind­re to­tal­meng­de enn tid­li­ge­re. Da er det viktig å fin­ne de rik­ti­ge øk­te­ne med har­de tre­nin­ger, sier han på te­le­fon fra Li­vig­nio.

Der er han på sam­ling med Team San­tan­der som en del av opp­kjø­rin­gen til det som kan­skje blir hans sis­te se­song som ak­tiv ski­lø­per.

– Jeg er nok på gren­sen av hvor len­ge man kan hol­de seg i top­pen, men jeg er glad i å kon­kur­re­re og els­ker fø­lel­sen av sei­er, slik jeg had­de i Åre­fjell­s­lop­pet i vin­ter, sier han og fort­set­ter:

Mo­ti­va­sjon

– For ti år si­den had­de jeg ald­ri trodd at jeg skul­le va­ere på det ni­vå­et jeg er i dag, men mo­ti­va­sjo­nen og det å va­ere sul­ten på å gjø­re det bra, gjør det mu­lig. Dess­uten har det va­ert mor­somt å va­ere med på en utvikling av nye ting, som at sta­king og lang­løp har blitt det det er i dag, sier han.

Han har dess­uten end­ret inn­stil­ling ved at alt hem­me­lig­hets­krem­me­ri­et rundt tre­ning og tek­nikk nå de­les på tre­nings­blog­gen auk­land­me­to­den.no.

– Nå de­ler vi alt som var hem­me­lig før, og får til­bake­mel­din­ger bå­de vi og le­ser­ne ny­ter godt av. Blant tip­se­ne til birke­bei­ner­ne er det å ikke gjø­re det for vans­ke­lig og bli god på det du kan. Så len­ge du får en lang­tur i uken, kan og bør de øv­ri­ge øk­te­ne va­ere har­de, sier den me­rit­ter­te lang­renns­lø­pe­ren.

Det idretts­tek­nis­ke og spe­si­fik­ke har ikke fors­ker­ne ved NTNU va­ert like opp­tatt av, men gjen­nom åre­vis med forsk­ning har de fun­net ut at bå­de ka­pa­si­te­ten og kraf­ten kan be­va­res len­ge. Noe de over­nevn­te ut­øver­ne er gode ek­semp­ler på.

Styrke­tre­ning

– Å be­va­re ut­hol­den­he­ten og kon­di­sjo­nen gjø­res best ved in­ter­vall­tre­ning, da tre­nings­in­ten­si­tet ikke kan er­stat­tes av va­rig­het. Eld­re ut­øve­re mis­ter de hur­ti­ge el­ler så­kal­te type 2-mus­kel­fi­bre­ne. Trøs­ten er at dis­se kan til­bake­dan­nes ved styrke­tre­ning, hev­der han.

Sam­men med kol­le­ga­er på NTNU har Hel­ge­rud fors­ket på bå­de 20- og 70-årin­ger, og re­sul­ta­te­ne er opp­sikts­vek­ken­de. De sver­ger til styrke­tre­ning med tun­ge be­last­nin­ger, og gjer­ne 4x4 til ut­mat­tel­se.

– Bå­de 20- og 70-årin­ger får sam­me frem­gang av den sam­me tre­nin­gen. De eldste er ofte i dår­li­ge­re form re­la­tivt sett, men da er de til gjen­gjeld mer tren­ba­re, kon­sta­te­rer han.

Han ser der­for in­gen grunn til at idretts­ut­øve­re skal leg­ge opp.

– Du kan va­ere 20 til du er 70, in­sis­te­rer han.

Forfall

Det er ikke fag­an­svar­lig for ut­hol­den­het ved Olym­pia­top­pen, Es­pen Tønne­sen helt enig i.

– Forsk­ning vi­ser at i mål­ba­re in­di­vi­du­el­le idret­ter opp­når idretts­ut­øve­re sin bes­te idretts­li­ge pre­sta­sjo­ner i 26 til 32 års al­der. Det er kun unn­taks­vis at idretts­ut­øve­re kla­rer å for­bed­re pre­sta­sjons­ev­nen etter den­ne al­de­ren. Det­te for­di bå­de styr­ke, ut­hol­den­het og ikke minst hur­tig­het grad­vis og na­tur­lig blir re­du­sert, til og med til tross for op­ti­mal tre­ning, hev­der han.

Han pre­si­se­rer at in­di­vi­du­ell til­rette­leg­ging av tre­nin­gen og gode re­sti­tu­sjons­ru­ti­ner er vik­ti­ge, ikke minst når det gjel­der søvn og er­na­e­ring. Han kon­sta­te­rer at for­fal­let kan hol­des på av­stand, noe Aukland, Bjørn­da­len og Tuf­te er ek­semp­ler på.

Han leg­ger til at i de eks­plo­si­ve idret­te­ne er pre­sta­sjo­ne­ne best i den ned­re en­den av al­ders­ska­la­en, mens der hvor kon­kur­ranse­ti­den er len­ger er de best i den øvre de­len av ska­la­en. For mo­sjo­nis­te­ne er det imid­ler­tid mer å hen­te.

Mo­sjo­nis­ter

– Mo­sjo­nis­ter vil kun­ne for­bed­re pre-

Foto: NTNU

STYR­KE: Pro­fes­sor Jan Hel­ge­rud ved NTNU har fun­net ut at hard styrke­tre­ning gir best re­sul­ta­ter for å mot­vir­ke ald­rings­for­fal­let.

Foto: olym­pia­top­pen

SKEP­TISK: Es­pen Tønne­sen ved Olym­pia­top­pen er mer skep­tisk til at idretts­ut­øve­re kan hol­de seg helt på topp len­ge, men kon­sta­te­rer at noen li­ke­vel gjør det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.