„„Spon­ser fle­re av Nor­ges bes­te „„Bi­drar til Bjørn­stads come­back

Finansavisen - Sport og fritid - - GOLF -

sje­ne på Stock­holms-bør­sen, sier Karl­sen.

Fin­ger med i spil­let

Sam­ti­dig som mil­lio­ne­ne fra ak­sje­in­ves­te­rin­ge­ne har rul­let inn, har Karl­sen be­stemt seg for å åpne lomme­bo­ken for sin nye li­den­skap; golf. Han var ho­ved­spon­sor da Mik­la­gard fikk Chal­len­ge-touren til­ba­ke til Nor­ge etter noen års pau­se. Chal­len­ge-touren er det nest øvers­te ni­vå­et i Euro­pa for men­ne­ne.

I til­legg støt­ter han fle­re av de bes­te nors­ke golf­spil­ler­ne, med Es­pen Kof­stad, Chris­ti­an Aa­ron­sen og Elias Bert­heus­sen i spis­sen. Han had­de også en fin­ger med i spil­let da Nor­ges bes­te mann­li­ge golf­spil­ler gjen­nom ti­de­ne, Henrik Bjørn­stad (38), be­stem­te seg for å sat­se igjen etter en syv år lang pau­se.

– Jeg ble spurt om jeg kun­ne ten­ke meg å stil­le opp, og det svar­te jeg selv­føl­ge­lig ja til. Vi har fore­lø­pig ikke for­ma­li­sert noe sam­ar­beid, så hva det blir til er ennå ikke helt be­stemt. Men det er jo helt fan­tas­tisk at Bjørn­stad sat­ser igjen.

Karl­sen an­slår at han i år vil bru­ke cir­ka 3 mil­lio­ner kro­ner på sin støt­te til gol­fen. Nå hå­per han at vi kan få den and­re run­den med Bjørn­stad-ef­fek­ten, som han kal­ler det.

– Pga-touren had­de ald­ri tid­li­ge­re opp­levd en så sterk vekst fra ett enkelt land med folk som var in­ne og sjek­ket re­sul­ta­te­ne på nett­si­den. Det er der­for viktig at vi får noen som kan kon­kur­re­re med de bes­te, selv om de kan­skje ikke blir best av de bes­te. Hvis jeg kan bi­dra litt med det, så er det vel an­vend­te pen­ger, sier Karl­sen.

Til­byr golf­tu­rer

Etter å ha dre­vet en stund med bare in­ves­te­rin­ger, har gol­f­en­tu­si­as­ten nå tatt ste­get helt ut å star­tet opp kon­su­lent­sel­ska­pet Next Ho­le sam­men med en gam­mel kol­le­ga. Sel­ska­pet skal dri­ve med gol­frei­ser, tek­no­logi­ut­vik­ling og sport ma­na­ge­ment.

– Vi øns­ker blant an­net å til­by de gol­frei­se­ne som vi selv vil dra på, sier Karl­sen.

Der­for har de blant an­net kjøpt «noe eien­dom» på en gol­fre­sort i Flo­ri­da, USA og byg­ger eget hus på Las Co­li­nas Golf & Coun­try Club, litt sør for Ali­can­te i Spa­nia.

– Det­te er re­sor­ter som står bra på egne ben, men nå får vi litt inn­pass. Vi er sik­re på at vil kun­ne le­ve­re et bra golf­pro­dukt til våre kun­der når vi sen­der grup­per dit, en­ten det er sel­skaps­grup­per el­ler topp­spil­le­re som drar på tre­nings­tur.

– Hvor li­ker du selv best å dra for å spil­le golf?

– Min fa­vo­ritt­bane er nok Royal Birk­da­le, uten­for Li­ver­pool. På de bri­tis­ke øyer har gol­fen en tra­di­sjon og en his­to­rie som man ikke fin­ner noen and­re ste­der. I til­legg er det gjennomført og bra de ste­de­ne jeg har spilt i USA. Men den mor­soms­te banen jeg har spilt er nok Pin­nacle Point i Sør-afri­ka. Den banen er bare spek­ta­ku­la­er, sier Karl­sen, og leg­ger til:

– Å spil­le golf er fan­tas­tisk for kropp og sjel. Jeg er dess­uten så hel­dig at «kon­to­ret» mitt ofte be­står av 18 hull. Da kan man ikke kla­ge.

NYTT SLAG: Arild Karl­sen for­sø­ker å slå en høy draw.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.